05.02.2020
Jan Král

Špičková péče v devíti domech i v terénu

S činnostmi Centra zdravotní a sociální péče Liberec se v úterý blíže seznámilo vedení města v čele s primátorem Jaroslavem Zámečníkem.

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec (CZaSP) patří mezi příspěvkové organizace města a zajišťuje široké spektrum služeb. Se 120 zaměstnanci provozuje 8 domů s pečovatelskou službou (Krejčího, Borový vrch, Burianova), domov pro seniory, jesle pro děti do tří let v Holečkově ulici a současně poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby pro seniory a dospělé s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Mezi další služby patří například pobytové odlehčovací služby či fyzioterapie, ambulance pro děti, praní prádla a další služby.

Primátor si s náměstky a radními prohlédl také hygienické středisko v domě v Krejčího ulici, kde klientům usnadní osobní hygienu polohovatelná bezbariérová vana, sprchový kout s podpůrnými pomůckami nebo masážní vany. Pomáhají jim přitom pečovatelky a rehabilitační sestry.

V současnosti CZaSP pečuje v Liberci celkem o přibližně 740 klientů, z toho dvě třetiny žijí v jednotlivých domech s pečovatelskou službou a za třetinou klientů dojíždějí sociální pracovníci do domácností.

Například zmíněná odlehčovací pobytová služba patří dlouhodobě mezi hodně žádané. Komfortně zařízené apartmány nabízí přechodné ubytování seniorům a dalším lidem, kteří se o sebe už nemohou sami postarat a například čekají na umístění do domova pro seniory nebo jsou v dlouhodobé péči příbuzného, který potřebuje na čas vysadit nebo sám řeší své zdravotní potíže.

Díky podpoře města Liberec se daří postupně služby rozšiřovat, zřizovat nové pokoje a navyšovat kapacitu. Plánuje se například také úprava koupelen v seniorských bytech na sprchové kouty, které jsou pro hůře pohyblivé klienty přívětivější než klasické vany.

Ročně přispívá město Liberec na provoz CZaSP částkou okolo 35 milionů korun. Dalších 9 milionů (letos) na podporu sociálních služeb získavá z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.
 

Přehled základních služeb:

Pečovatelskou službu ...

... poskytujeme občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v případě, že se občan dostal do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby a tu nemůže zajistit rodina nebo jiná blízká osoba. Služby občanům umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče.

Pomáháme také rodinám, které potřebují po přechodnou dobu podporu z důvodu narození 3 a více dětí, a to do 4 let věku dětí, v zajištění chodu domácnosti.

Terénní pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky (pečovatelé) v domácnostech klientů v domech s pečovatelskou službou (DPS) i mimo ně na celém území města a v přilehlých obcích, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o poskytování služeb.

Jako zázemí pro poskytování ambulantních služeb využíváme prostory v DPS, kde je i zázemí dalších pracovníků organizace.

Odlehčovací služby ...

... poskytujeme na dobu nezbytně nutnou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cílem služeb je zabezpečit potřeby uživatele a tím umožnit pečující fyzické osobě (rodinným příslušníkům) odpočinek.

Odlehčovací služby jsou poskytovány v prostorách domů s pečovatelskou službou (DPS).

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu.

Domov pro seniory ... ...

... poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílem služeb je umožnit uživatelům služby prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínající jejich domov.

Domov Kopretina se nachází v domě s pečovatelskou službou Burianova 969, Liberec 6.

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v nepřetržitém provozu.

Základní sociální poradenství ...

... poskytujeme osobám, které potřebují informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
(např. v oblasti sociální, zdravotní, při používání kompenzačních pomůcek, pro využití volného času).

Fyzioterapii ...

... poskytujeme širokému spektru osob v ordinaci fyzioterapeutky nebo po dohodě v domácím prostředí občana na základě doporučení od lékaře nebo na vlastní žádost.

Zdravotní péči zajišťuje diplomovaná fyzioterapeutka formou široké nabídky zdravotnických výkonů.
Ošetření je poskytováno z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu.

Domácí zdravotní péči (home care) ...

... poskytujeme na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře.

Péči zajišťují zkušené všeobecné sestry, které úzce spolupracují s lékaři, rodinnými příslušníky a dalšími pracovníky organizace. Ošetření je poskytováno z veřejného zdravotního pojištění nebo za přímou úhradu.

Zařízení pro děti do tří let věku ...

... poskytujeme výchovnou péči zaměřenou na přirozený a harmonický rozvoj dítěte. Respektujeme individuální potřeby dítěte.

Strava je dětem poskytována 3x denně z vlastní kuchyně dle zásad zdravé výživy. Služba je provozována na základě živnostenského oprávnění a zřizovací listiny. Kapacita zařízení je 35 dětí.

Nastavení cookies