03.06.2020
Jan Král

Dvanácté jednání libereckých radních

Dvanáctá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 2. června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 31: Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny
Bod č. 32/1: Předání jmění TSML- a. s. - jedinému akcionáři SML

Od 1. července přecházejí akciová společnost Technické služby města Liberce na příspěvkovou organizaci se stejným názvem. Jedním z cílů transformace je kompletní převod zodpovědnosti o komunikace a zeleň z magistrátu přímo na Technické služby. Tím se mimo jiné také prakticky zkrátí a zjednoduší proces realizace podnětů od občanů. Technické služby budou nadále sídlit v areálu v Erbenově ulici v Hanychově a telefonické kontakty pro občany zůstávají stejné. Úkolem příspěvkové organizace bude nyní přímá starost o pořádek ve městě a opravy komunikací, což napomůže lepšímu plánování a organizaci činností právě uvnitř Technických služeb. Uvažuje se o tom, že v budoucnu přejde pod TSML péče o veřejné osvětlení. Příspěvková organizace má již svého ředitele, stal se jím Petr Kračun. V tuto chvíli přechází k formálnímu převodu zaměstnanců a techniky. Jedním z nezbytných kroků v procesu transformace je vyhotovení mimořádné účetní závěrky ke dni 30. června a zahajovací rozvahy k 1. červenci 2020. Zápis přeměny bude proveden k 1. červenci a k tomuto dni společnost TSML, a.s. zanikne a veškeré jmění včetně závazků po zanikající společnosti přejde na statutární město Liberec. Liberečtí radní také schválili aktualizovanou zřizovací listinu nové příspěvkové organizace.

 

Bod č. 33: Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci - LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2020 - a uzavření smlouvy o spolupráci

Také v letošním roce se mohou Liberečané a návštěvníci města těšit na sérii kulturních akcí s názvem Léto na náměstí 2020. V průběhu letních prázdnin proběhne na náměstí Dr. E. Beneše řada koncertů, divadelních představení a dalších kulturních a také osvětových akcí. Stejně jako v minulých letech, bude na náměstí otevřen letní bar. Při pořádání Léta na náměstí bude radnice opět spolupracovat s městskou společností Elset, která podobně zajišťuje například velikonoční, adventní či farmářské trhy. 

 

Bod č. 34: Uzavření dodatku smlouvy o dílo se společností Elset- s. r. o.- na pořádání akce Liberecký jarmark 2020

Liberecký jarmark se letos uskuteční v náhradní termínu, a to o víkendu 15. a 16. srpna 2020. Původně měl jarmark proběhnout v půlce června. Důvodem posunu termínu jsou mimořádná opatření Vlády ČR v souvislosti s pandemií koronaviru. Jarmark bude město Liberec od letošního roku pořádat jako bienále v sudých letech, aby docházelo ke střídání s frýdlantskými Valdštejnskými slavnostmi a s očekáváním, že bude akce pojata výrazně velkoryseji a divácky atraktivněji. Liberecký jarmark 2020 zajistí městská společnost Elset.

 

Mimo RM:

V sobotu 6. června zahájí město Liberec hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu. Hlasovat budou moct lidé po dobu dvou měsíců na webu, kde se také blíže seznámí s jednotlivými projekty. Každý může dát tři kladné hlasy a jeden záporný. Podle celkového počtu hlasů se nakonec sestaví pořadí a vyberou se projekty k realizaci. https://www.participativni-rozpocet.cz/liberec/

Celkem 29 projektů je rozděleno do dvou kategorií: v hodnotě do 150 tisíc Kč (11 projektů) a v hodnotě od 150 tisíc Kč do 1 milionu Kč (18 projektů). Celková hodnota předložených návrhů je přibližně 13 milionů korun.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 13: Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova – stavba

Se začátkem letních prázdnin začne na Základní škole Husova celková rekonstrukce a modernizace školní kuchyně a jídelny. Stavební práce a výměna dožilého technického vybavení zaberou půl roku. Liberečtí radní nyní schválili výsledek zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací. Nejvýhodnější nabídku ve výši 11,013 milionů korun bez DPH podala společnost Pozemní stavitelství s.r.o. Město původně předpokládalo hodnotu zakázky 14,5 milionu korun bez DPH. Stavební práce se týkají především vnitřní úpravy objektu. Konkrétně jde o úpravu skladů, přípravny, varny, výdeje, mytí nádobí, zázemí zaměstnanců a jídelny pro děti. Z exteriéru je navrženo uzavření malého dvorku u vstupu do jídelny přízemní přístavbou. Dále vznikne nový vchod do jídelny pro zaměstnance a zásobování ze západní strany objektu. Tato úprava si vyžádá i drobnou úpravu terénu před novým vstupem.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 20: Podání žádosti o podporu projektu - Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž

Rada města schválila žádost o podporu na projekt „Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž“ do 144. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020. Hlavním cílem projektu je vybudování retenční nádrže, a tím zlepšení efektivního nakládání s dešťovými vodami. Do nádrže bude svedena dešťová kanalizace z budov školky a voda z velkých zpevněných ploch. Retenční nádrž bude chránit kanalizaci a Ostašovský potok před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů a zároveň bude voda využitelná například na zalévání zahrady. Celkové náklady na vybudování retenční nádrže činí 2,3 mil. Kč vč. DPH. Z toho 85 procent (tj. 1,9 mil. Kč) lze získat právě z dotace, o kterou bude město žádat. Předpokládané datum ukončení stavebních prací v projektu je únor 2021.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 24: Záměr zřízení Programu adopce zeleně

Pracovní skupina „Rada pro klima“, která byla ustavena v loňském roce, dala vedení města dva první podněty. Rada města se jimi zabývala a oba vzala za své. Nově dodáme našim standardním výpůjčkám pozemků „marketingovou šťávu“ a umožníme i vznik transparentního účtu pro dárce ve prospěch veřejné zeleně. Město tak poskytne svým občanům či různým spolkům, organizacím, bytovým družstvům, školám nebo firmám možnost aktivně se podílet na úpravě veřejného prostoru ve městě, a to právě formou adopce zeleně. Vhodnými pozemky k adopci mohou být například předzahrádky, vnitrobloky, pásy silniční zeleně, ale i travnaté plochy, plochy parkově upravené či jejich části. Musí se jednat o pozemky s charakterem veřejné zeleně, které se nacházejí na území města Liberce a jsou v jeho vlastnictví. Zájemci o adopci pozemku podají žádost na odbor ekologie a veřejného prostoru libereckého magistrátu. Cílem programu je nejen zlepšit stav adoptovaných ploch veřejné zeleně, ale i zajistit jejich pravidelnou údržbu žadatelem, a to bez nároku na finanční odměnu. Další možností, jak se mohou Liberečané aktivně podílet na zlepšení stavu zelených ploch ve svém okolí, bude vložení finančních prostředků do veřejné sbírky. K tomu účelu bude zřízen zvláštní transparentní účet. Poskytovatel finančního příspěvku se tak stane tzv. adoptivním dárcem, který si po konzultaci s pracovníky magistrátu zvolí, na co mají být jeho peníze využity (např. výsadba stromů, keřů, založení květinových záhonů).

 

Bod č. 25: Záměr zřízení funkce městského energetika

Staronová myšlenka zřízení funkce městského energetika je opět na stole, také ji doporučila „Rada pro Klima“. Zřízením této funkce se vedení města již zabývalo v minulosti, ale nikdy nedospělo k jasnému závěru. Toto pracovní místo by mohlo vzniknout na odboru majetkové správy, kde je soustředěno nejvíce práce od sledování spotřeb škol a školek, přes nákupy komodit až po rekonstrukce a zateplování městských budov. O tom, jak bude konkrétní pozice vypadat, rozhodne vedení města na návrh tajemníka úřadu.

 

Mimo RM:

Zásadní zkrácení uzavírky ulice U Domoviny

Dobrou spoluprací se zhotovitelem a průběžným tlakem se nám podařilo zásadně zkrátit uzavírku ulice U Domoviny. Původně měla být ulice uzavřena do 21. 6. 2020, nicméně včera jsme hotovou komunikaci převzali a je již normálně průjezdná. Zkrátili jsme uzavírku o 20 dnů.

Nastavení cookies