05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2010

USNESENÍ Č. 638/2010 - Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML na rok 2011
Rada města po projednání

schvaluje

návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů VHČ za SML na rok 2011

a ukládá

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
pokračovat v přípravě rozpočtu SML na rok 2011 v souladu s Harmonogramem schváleným usnesením rady č. 397/2010.

USNESENÍ Č. 639/2010 - Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
obchodní společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok
2009 a způsob vypořádání hospodářského výsledku společnosti Sportovní areál
Liberec s.r.o.

Rada města,
která rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník jako
jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení § 102 odstavec 2
písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, po projednání

schvaluje

a) řádnou účetní závěrku za rok 2009
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009

a ukládá

jednatelům společnosti, Mgr. Audymu a Ing. Svobodovi,
1) úhradu ztráty roku 2009 řešit:
  a) použitím kapitálových fondů v plné výši, tj. v částce 21,121.518,- Kč
  b) převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let v částce 3,831.047,62 Kč

2) promítnout výsledky hospodaření za uvedené období včetně provedené částečné úhrady
ztráty roku 2009 do účetnictví roku 2010

3) zajistit dodání příslušných podkladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku
Termín: 31.10.2010

USNESENÍ Č. 640/2010 - Žádost o dotaci na finanční příspěvek 30.000,-Kč v rámci podprogramu č. 117517  
"Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či 
jiné živelní pohromy"

Rada města po projednání

schvaluje

podání žádosti o dotaci  na finanční příspěvek 30.000,- Kč v rámci podprogramu č. 117517 „Podpory při zajišťování dočasného 
náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy“

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
T:  30.11.2010

USNESENÍ Č. 641/2010 - Mimořádné přidělení bytů ve vlastnictví SML
Rada města po projednání

schvaluje

1) manželům Fedorčákovým přidělení bytu č.301 pro příjmově vymezené osoby o velikosti  
    1+1 v Liberci 6, Krejčího 1177,
    Haně Růžičkové přidělení bytu č. 8 pro příjmově vymezené osoby o velikosti 1+1 v Liberci
    25, Nad Sokolovnou 616,
    Martě Piskové přidělení startovacího bytu č. 25 o velikosti 1+kk v Liberci 30, Krajní 1578,
    Petru Chomovi přidělení bytu č. 22 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou
    v Liberci 6, Burianova 1071.

2) Kovářové Boženě přidělení bytu č. 312 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou   
    v Liberci 6, Krejčího 1174,
    Novotné Boženě přidělení bytu č. 109 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou
    v Liberci 6, Krejčího 1173,
    Říhové Věře přidělení bytu č. 45 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou v Liberci
    6, Burianova 969.

3) Rydvalové Zdence přidělení bytu č. 1 pro příjmově vymezené osoby o velikosti 3+1
     v Liberci 25, Nad Sokolovnou 616,
     Trnkové Andree výměnu startovacího bytu č. 8 o velikosti 2+kk v Liberci 30, Krajní 1576
      za startovací byt č. 24 o velikosti 2+kk v Liberci 30, Krajní 1575.
     Karvayovi Juliusovi výměnu bytu zvláštního určení č. 12 o velikosti 1+kk v Liberci 30,  
     Krajní 1579 za byt zvláštního určení č. 1 o velikosti 1+1 v Liberci 30, Burianova 1070

a ukládá
     
Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvy

1) s Janou a Pavlem Fedorčákovými, Hanou Růžičkovou, Martou Piskovou a Petrem Chomou
2) s Boženou Kovářovou, Boženou Novotnou a Věrou Říhovou
3) s Zdenkou Rydvalovou, Andreou Trnkovou a Juliusem Karvayem
T:  říjen 2010

USNESENÍ Č. 642/2010 - Konečná zpráva o likvidaci LVT a.s. v likvidaci
Rada města po projednání

schvaluje

v souladu s ust. § 190 odst. 1, jako jediný akcionář společnosti Liberecké výstavní trhy, a.s. v likvidaci, IČ 49902725, se sídlem 
Liberec 1, Masarykova 24 konečnou zprávu o likvidaci vč. účetní závěrky ke dni 31.7.2010 s rozdělením likvidačního zůstatku 

a souhlasí 

s podáním návrhu na výmaz společnosti z Obchodního rejstříku.

USNESENÍ Č. 643/2010 - Určení postupu a způsobu vyplacení odměn při skončení funkčního období za roky 2006 - 2010 
uvolněným členům Zastupitelstva města Liberec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů

Rada města po projednání

schvaluje

navržený postup jednorázového vyplacení odměn při skončení funkčního období uvolněným členům Zastupitelstva 
města Liberec za roky 2006 - 2010 podle důvodové zprávy

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, neprodleně zajistit příslušná opatření k realizaci tohoto usnesení.

USNESENÍ Č. 644/2010 - Odprodej vozidel Škoda Octavia RZ: LBN 86-28, 1L1 1128 a 1L3 7111
Rada města po projednání

souhlasí

s nabídnutím vozidel Škoda Octavia, RZ: LBN 86-28, 1L1 1128 a 1L3 7111 protiúčtem při uvažovaném 
nákupu nových vozidel obdobného typu a využití

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi magistrátu města, zapracovat podmínku nejvýhodnějšího odkupu vozů 
protiúčtem při nákupu nových vozidel.

USNESENÍ Č. 645/2010 - Pořízení a instalace uměleckého díla "busta Vlasty Buriana" do 2. N.P. historické budovy radnice
Rada města po projednání

schvaluje

- realizaci uměleckého projektu „Busta Vlasty Buriana“ (autor Akad. sochař Jiří Gdovín, popis projektu v důvodové zprávě) v budově 
historické radnice na náměstí Dr.E.Beneše;
- zakoupení díla do majetku Statutárního města Liberec;

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML zajistit uzavření smlouvy o koupi a užití díla a úhradu ceny včetně licence.
T: 15. října 2010

USNESENÍ Č. 646/2010 - Zajištění náhradní výsadby - Zahrada vzpomínek a okolí
Rada města po projednání

bere na vědomí

propadnutí peněžité záruky za splnění povinnosti (kauce), přijaté od společnosti  Integra stavby, a.s. ve výši 1,200.000,- Kč, 
ve prospěch statutárního města Liberec,

schvaluje

- provedení náhradní výsadby 10 ks listnatých dřevin za žadatele v parku Budyšínská- Ruprechtická ul., na pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Liberec podle rozhodnutí č.j. MML/ZPOP/Ko/76849-SZ76849/07/6 ze dne 5. 10. 2007 
a v rámci realizace akce „Zahrada vzpomínek“
- smlouvu o spolupráci statutárního města Liberec a společnosti Integra stavby a.s. ve věci náhradní výsadby 
10 ks listnatých stromů v parku Budyšínská;

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
zajistit po projednání s orgánem ochrany přírody a krajiny MML provedení náhradní výsadby 10 ks listnatých dřevin 
v parku Budyšínská – Ruprechtická ul. a v  rámci realizace akce „Zahrada vzpomínek“.      

Termín: do 05/2011   

USNESENÍ Č. 647/2010 - Umělecké dílo Kočky - změna usnesení
Rada města po projednání

zrušuje

část usnesení č. 492/2010 přijatého na 3. mimořádném zasedání Rady města Liberec dne 19. července 2010 a sice:
„Rada města schvaluje zakoupení díla do majetku statutárního města Liberec“

schvaluje

- pronájem uměleckého díla Kočky, stojícího na náměstí Dr. E. Beneše od výtvarnice Mgr. Martiny Niubó Klouzové 
do 31. 8. 2011 za cenu 330.000,- Kč;
- přijetí daru – uměleckého díla Kočky k 1. 9. 2011 do vlastnictví statutárního města Liberec;
- pojištění cizího majetku – díla Kočky – statutárním městem Liberec po celou dobu pronájmu;
- smlouvu o vytvoření uměleckého díla, jeho pronájmu a poskytnutí licence a smlouvu o smlouvě budoucí darovací

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, podepsat tuto smlouvu.
T: bezodkladně

USNESENÍ Č. 648/2010 - Strategie města Liberce pro řízení informačních a provozních služeb
Rada města po projednání

schvaluje

zahájení prací na strategii statutárního města Liberce pro řízení informačních a provozních služeb;   

a ukládá

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zpracovat a předložit dokument „Strategie města 
Liberce pro řízení informačních a provozních služeb“
T: 12/2010

USNESENÍ Č. 649/2010 - Přijetí věcného daru - humanitární pomoci při povodni
Rada města po projednání

schvaluje

přijetí materiálního daru v celkové výši 91.101,- Kč jako humanitární pomoci při povodni od Karlovarského kraje, 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, DIČ CZ0891168 a jeho distribuci postiženým obcím

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat darovací smlouvu.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 650/2010 - Poskytnutí příspěvků a dotací
Rada města po projednání

schvaluje

poskytnutí příspěvků a dotací dle důvodové zprávy

a ukládá

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, poskytnout příjemcům schválené příspěvky a dotace 
z rozpočtu odboru kancelář primátora.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 651/2010 - Stánek na Soukenném náměstí
Rada města po projednání

schvaluje

- novou výši nájemného za pozemek pod stavbou kruhového stánku č.p. 886 na Soukenném náměstí v Liberci o výměře 59 m2 
na částku 300.000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) ročně a to od 1.1.2011;
-dodatek č. 1 k nájemní smlouvě reg. č. 2501/02/0130 uzavřené dne 14. listopadu 2003 mezi statutárním městem Liberec jako 
pronajímatelem a panem Václavem Markem, podnikajícím pod obchodním jménem MV – OBCHODNÍ A STAVEBNÍ FIRMA, 
IČO 10426850, kterým se mění ustanovení čl. III odst. 1 – výše nájemného;

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, podepsat dodatek nájemní smlouvy a projednat jej s nájemcem.
T: bezodkladně;

USNESENÍ Č. 652/2010 - Záměr prodeje pozemků – Barvířská ul. pro nabyvatele manželé Odvárkovi
Rada města po projednání

schvaluje

záměr provedení majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Liberec pp.č. 1556/2 a části pp.č. 1553 a 1552 
o výměře cca 160 m2

a ukládá

primátorovi města, předložit majetkoprávní operaci prodeje do rady a zastupitelstva města.
T: 31.12.2010

USNESENÍ Č. 653/2010 - Jmenování ředitele Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

jmenuje

paní PaedDr. Kamilu Podrápskou, Ph.D.
do funkce ředitele Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4,  příspěvkové organizace, ke dni 1. února 2011

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace
T : říjen 2010

2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4,  příspěvkové organizace
T : prosinec 2010

USNESENÍ Č. 654/2010 - Jmenování ředitele Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

jmenuje

paní Bc. Evu Cvrčkovou
do funkce ředitele Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9,  příspěvkové organizace, ke dni 1. listopadu  2010

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace
T : říjen 2010

2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9,  příspěvkové organizace
T : prosinec 2010

USNESENÍ Č. 655/2010 - Návrh změny příplatků ředitelů škol
Rada města po projednání

schvaluje     

návrh změny výše příplatků za vedení ředitelů škol s účinností od 1. 9. 2010 dle důvodové zprávy

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, o rozhodnutí rady města informovat příslušné ředitele 
škol a zajistit vypracování nových platových výměrů dle důvodové zprávy.                                                                                     
T: ihned

USNESENÍ Č. 656/2010 - Návrh odměn ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním 
městem Liberec

Rada města po projednání

schvaluje
    

návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Liberec dle důvodové zprávy

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, o rozhodnutí rady města informovat příslušné ředitele škol.
T : ihned

USNESENÍ Č. 657/2010 - Realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu.
Rada města po projednání

schvaluje     

1) v rámci projektu výstavby a provozu mateřské školy formou Partnerství veřejného a soukromého sektoru - PPP projekt - vypsání 
prvního kola řízení na prokázání kvalifikace

2) kvalifikační dokumentaci a dokument oznámení o zakázce pro zahájení řízení

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu
1. zajistit přípravu realizace projektu formou kvazikoncese zadávané v  užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
v platném znění, vyhodnocení projektu následně předložit ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: neprodleně

2. připravit informaci o výsledku 1. kola řízení pro radu a zastupitelstvo města.

3. předložit zastupitelstvu a radě města ke schválení zadávací koncesní dokumentaci a návrh textu koncesní smlouvy.
Termín: 11/2010

USNESENÍ Č. 658/2010 - Zrušení usnesení č. 519/2010
Darovací smlouva: General Bottlers ČR, s.r.o.

Rada města po projednání

zrušuje

usnesení č. 519/2010,

schvaluje

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“, a to mezi společností General Bottlers ČR, s.r.o., se sídlem, Kolbenova 50/510, 
190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 485 873 54 a Statutárním městem Liberec,

bere na vědomí


předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“  

a ukládá

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis výše  uvedeného smluvního 
dokumentu,
T: 15.10.2010

2) Ing. Jiřímu Veselkovi MBA, řediteli Dopravního podniku města Liberce a.s., zajistit realizaci stavby autobusové čekárny  na Dobiášově 
ulici v Liberci včetně související inženýrské činnosti spojené s realizací díla,
T: 30.11.2010

USNESENÍ Č. 659/2010 - Revitalizace Soukenného náměstí – realizace
Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby

Rada města po projednání

schvaluje     

1) vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na  veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ - zhotovitel stavby, 
společnost  SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 250 18 094, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci,
2) vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na  veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ - zhotovitel stavby, 
společnost CGM Czech a.s., se sídlem Táborská 1 148, 251 01 Říčany, IČ 499 73 215, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci,
3) vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na  veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ - zhotovitel stavby, 
společnost  EUROVIA  CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ 452 74 924, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci,
4) vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na  veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ - zhotovitel stavby, 
společnost  STRABAG a.s.,  se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 608 38 744,  a to z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci,
5) vyloučení uchazeče z účasti z otevřeného zadávacího řízení na  veřejnou zakázku   „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ - zhotovitel stavby, 
společnost Gardenline  s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 272 63827, a to z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci,
6) výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ – zhotovitel stavby: SYNER, s.r.o., 
IČ 482 92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4,

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o:
• vyloučení pěti  uchazečů z další účasti z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace , 
a to uchazečům:
o SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 250 18 094 Integra stavby a.s., IČ 250 14 391 se sídlem Hrádecká 156, 
460 01 Liberec 33,
o CGM Czech a.s., se sídlem Táborská 1 148, 251 01 Říčany,  IČ 499 73 215,
o EUROVIA  CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ 452 74 924,
o STRABAG a.s.,  se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 608 38 744,
o Gardenline  s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 272 63827,
• výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na  veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného náměstí – realizace zhotovitel 
stavby, a to vítězi řízení společnosti SYNER, s.r.o., IČ 482 92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4,
T: ihned

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a  vyhodnocením otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Soukenného 
náměstí – realizace“ - zhotovitel stavby,  předložit k podpisu příslušnou smlouvy o dílo s vítězem tohoto řízení, společností  SYNER, s.r.o., IČ 482 92 516, 
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4,  po jejich podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce.
T: 10/2010– kontrolní

USNESENÍ Č. 660/2010 - Revitalizace Soukenného náměstí
Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření „Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“, uzavřené podle § 47 zákona č. 458/2000, o  podmínkách  
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění“ o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie,  a to mezi 
Statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, s předběžným odhadem realizačních 
nákladů ve výši 42.168,- Kč vč. DPH          

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit uzavření a podpis příslušného smluvního dokumentu: „Smlouvy o  realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“.
T : 10/2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 661/2010 - Oprava mostu Josefinino údolí
Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“

a „Smlouvě o nájmu pozemků“
Rada města po projednání

schvaluje

1) uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“, uzavřené podle § 50a, §
151n a násl. občanského zákoníku, a to mezi Statutárním městem Liberec a společností Povodí
Labe, státní podnik, IČ 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
v rámci zajištění realizace akce „Oprava mostu v ul. Josefinino údolí“ za úplatu pětinásobku
ročního užitku, který činí 5x 35,- Kč /m2 plochy věcného břemene,

2) „Smlouvy o nájmu pozemků“, uzavřené podle § 663 a násl. občanského zákoníku, a to mezi
Statutárním městem Liberec a společností Povodí Labe, státní podnik, IČ 708 90 005, se sídlem
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, v rámci zajištění realizace akce „Oprava mostu
v ul. Josefinino údolí“ s ročním nájemným 6.020,- Kč bez DPH resp. 7.224,- Kč vč. DPH za
celou pronajímanou plochu

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit uzavření
příslušných smluvních dokumentů,
T: 10/2010 - kontrolní

USNESENÍ Č. 662/2010 - Povodňové škody na komunikacích ve vlastnictví města Liberec
Založení projektu, výběr zpracovatelů projektových dokumentací a realizace akcí v roce 2010

Rada města po projednání

bere na vědomí


soupis  povodňových škod na místních komunikacích včetně příslušenství ve vlastnictví města Liberec,

schvaluje

1.Založení projektu „Povodňové škody na komunikacích“
2.Způsob zadání a výběr zpracovatelů příslušných projektových dokumentací souvisejících s přípravou oprav povodňových škod na  komunikacích  
včetně příslušenství ve městě Liberci, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Liberec, a to do finanční výše příslušné rozpočtové položky odboru 
technické správy majetku pro rok 2010,
3.vyhlášení a realizaci výběrových řízení na dodavatele stavebních prací souvisejících s odstraněním následků povodňových škod na komunikacích 
včetně příslušenství v roce 2010,
4.složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele staveb, a to:

komise pro otevírání obálek:
1. Ing. Ladislav Fuchs vedoucí odboru TS
2. David Novotný vedoucí oddělení  TSKO
3. zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
1. Ing. Václav Bahník oddělení TSIN
2. Josef Honzík oddělení TSKO
3. zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
1. JUDr. Marek Řeháček             tajemník MML
2. Ing. František Hruša náměstek primátora
3. Ing. Ladislav Fuchs vedoucí odboru TS
4. David Novotný   vedoucí oddělení TSKO
5. zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
1. Ing. Ondřej Červinka náměstek primátora
2. Milan Šír náměstek primátora
3. Ing. Václav Bahník oddělení TSIN
4. Josef Honzík oddělení TSKO
5. zástupce právního odboru                                               

a ukládá  

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. zajistit se zpracovateli příslušných projektových dokumentací uzavření příslušných smluvních dokumentů souvisejících s přípravou a  projektovými dokumentacemi 
včetně související inženýrské činnosti spojené s vydáním stavebních povolení oprav povodňových škod na komunikacích  včetně příslušenství ve městě Liberci, 
které jsou ve vlastnictví Statutárního města Liberec dle schváleného plánu oprav povodňových škod na komunikacích v roce 2010,
KT: 30.10.2010,

2. zajistit zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatelů stavebních prací souvisejících s odstraňováním následků povodňových škod na komunikacích včetně 
příslušenství v roce 2010, zajistit vyhlášení příslušných výběrových řízení v souladu s interními předpisy a postupy, po ukončení výběrových řízení a jejich vyhodnocení 
uzavřít příslušné smluvní dokumenty, včetně zajištění realizace jednotlivých akcí,
KT: 30.10.2010,

3. zahrnout do návrhu rozpočtu města Liberce na rok 2011 veškeré finanční prostředky spojené s odstraňováním následků povodňových škod na  komunikacích 
včetně příslušenství,
T:  30.9.2010,

4. vhodným a odpovídajícím způsobem informovat radu města o průběžném plnění výše stanovených úkolů,
T: rada města v 12/2010.

USNESENÍ Č. 663/2010 - Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany:

08/2010
Vorlová Jarmila Liberec 6, Pazderkova 866/2 NO-139
Ježková Jana Liberec 13, Kv.revoluce 319/9             HK-197
Uhlířová Věra Liberec 1, Klostermannova 558/4 V 1-4
Prokopová Alena Liberec 25, Holubova 509/3 NO-174
Baďura Pavel Liberec 7, Dalimilova 2             XII-63
Říčánková Dagmar Liberec 30, U sila 1203             HK-19
Roubíčková Věra Üstí n/L., Malátova 2433 L-272
Běloušek Jaroslav Liberec 15, Malý cíp 60             XXII-63
Čápová Kateřina Liberec 7, Kollárova 218/14 HK-108
Průšek Aleš, Ing. Liberec 5, Blahoslavova 150/4             D-9
Viktorová Zdena, MUDr. Liberec 11, Jánošíkova 27 VI-102
Linková Miroslava Liberec 33, Rynoltická 115 STF-119
Kůla Jaroslav Liberec 6, Na Žižkově 635/68             C-22
Kůla Jaroslav Liberec 6, Na Žižkově 635/68             C-24
Kašpar Luděk Liberec 6, Broumovská 696 HK-299
Krupauer Jaroslav Liberec 1, 5.května 40/32 XII-34
Krejsová Hana Liberec 3, Oldřichova 91 NO-53
Dvorská Eliška Liberec 6, Gagarinova 761/31             IV-3
Kalík Jiří Liberec 1, Husova 719/33a XII-37
Kunst Miroslav Liberec 6, Haškova 944/22 HK-23
Trojancová Helena Kladno-Sítná, Ústecká3051 XVIII-120
Novenková Olga, MUDr. Josefův Důl 336 HK-320
Matěnová Magdaléna Liberec 7, Melantrichova 208/6             HK-12
Lomtadze Natela Liberec 13, Libušina 329/7 IV-12
Nevolová Irena Liberec 4, Na bídě 567             Z8-30
Vomáčková Libuše Liberec 3, Anglická 3 XX-33
Rychlá Jaroslava Liberec 4, Moskevská 26/21 M-16
Němečková Gertruda Liberec 1, Janáčkova 777/4 KZ-III-13
Daněk Václav Liberec 19, Charbinská 199 NO-140
Raiminius Antonín Liberec 6, Soukenická 742/13             STM-19
Surmaj Aleš Liberec 15, Sněhurčina 702 NO-38
Hadinec Tomáš Liberec 4, Mikulášská 533 L-18
Houšková Marcela Liberec 5, Komenského 5 H-6
Nová Zdeněk Liberec 6, Hodkovická 656/19             NO-152
Čmugrová Růžena Liberec 30, Na Hroudě 556 XII-3
Červová Romana Neratovice, Dr.E.Beneše 966 NO-196
Cejnar Petr Liberec 6, Sametová 714 STC-33
Jeřábková Irena Liberec 23, Kaplického 363 NO-207
Hillebrandová Jana Liberec 2, Valdštejnská 441/32             Z18-67
Brodský Miroslav Liberec 6, Vlnařská 695/6 VI-80
Hadincová Jana Liberec 6, Sametová 732/9 ST-66
Havlát Zdeněk Liberec 8, Hanácká 448             KZ-XI-14
Valtrová Věra Liberec 1, Pražská 17 STM-36

 

09/2010 (1.-17.9.2010)

Beránková Daniela Liberec 5, 8.března 23/15 NO-195P
Filipová Božena Liberec 4, Skřivánčí kámen 566/1 XXII-71
Lank Hynek Liberec 3, Matoušova 56 XII-65
Syrovátková Věra Liberec 6, Červeného 608 III-174
Lipšanová Ludmila Liberec 30, Zámecký vrch 1400 STJ-3
Jandová Jana Liberec 11, Norská 237/17 XVIII-73
Hásková Dagmar Liberec 6, Sametová 714/4 Z18-57
Šálek Victor Robert,Ing. Liberec 5, Hvězdná 481/1 NO-204P
Beran Vlastimil Liberec 11, Úvozní 11 D-69a
Jičínský Ladislav Liberec 11, Cyrila a Metoděje 13 XXII-1
Kalina Viktor Liberec 4, Svatoplukova 649/10 HK-303
Bzonková Jarmila Liberec 5, Školní 386/2 STC-26
Menhartová Věra Liberec 5, Hvězdná 482/3             STC-30
Müllerová Eva Liberec 6, Na Jezírku 625 HK-307
Wünšová Vlasta Liberec 5, Frimlova 319/29 STF-117
Šmídková Ladislava Liberec 1, Rokycanova 1215/5 IX-19
Grohová Alena Liberec 3, Anglická 624/8 DK-528
Vitvarová Jaroslava Liberec 15, Olbrachtova 617/35 Z4-35
Morava Vratislav Liberec 6, Burianova 1070/88 VI-83
Hořejší Petr Liberec 14, Křesomyslova 812/2 KZ-C-17
Charvát Milan Liberec 4, U Monstrance 443 XI-55
Marek Milan Liberec 30, Pod Skalkou 1236 STE-54
Hlubučková Marie Liberec 4, U Černého dolu 15 STC-20
Kubíček Miroslav Liberec 11, Dožínková 50/4 C-4
Doležalová Jaroslava Liberec 14, Rychtářská 615 J-79
Astlová Marie Liberec 6, Broumovská 698 STH-39
Černá Květa Liberec 30, Zámecký vrch 1405 Z1-71
Havrdová Reňa Liberec 14, U Slunečních lázní 1277/1 XXII-83

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. 
k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa.                                                                                                      
Termín: 13.10.2010

                        
Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. František Hruša, v. r.
náměstek primátora

 

Nastavení cookies