05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 3. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19.7.2010

USNESENÍ Č. 479/2010 - Dodatek ke smlouvě o údržbě letištní plochy a provozování letiště s Aeroklubem Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

a) dohodu o zpětvzetí výpovědi na Smlouvu o zajištění organizace a provozu letiště – LKLB č.j.
    7003/01/128 a výpovědi na Smlouvu o údržbě č.j. 7003/02/013
b) dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění organizace a provozu letiště – LKLB č.j. 7003/01/128
c) dodatek č. 4 ke Smlouvě o údržbě č.j. 7003/02/013
   vše s Aeroklubem Liberec, Ostašovská 307, 460 31 Liberec, IČ 46744215

a ukládá

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
vypracovat a uzavřít s  Aeroklubem Liberec, Ostašovská 307, 460 31 Liberec, IČ 46744215
a) dohodu o zpětvzetí výpovědi na Smlouvu o zajištění organizace a provozu letiště – LKLB č.j.
    7003/01/128 a výpovědi na Smlouvu o údržbě č.j. 7003/02/013
b) dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění organizace a provozu letiště – LKLB č.j. 7003/01/128
c) dodatek č. 4 ke Smlouvě o údržbě č.j. 7003/02/013

Termín : 31. 7. 2010

USNESENÍ Č. 480/2010 - Výběrové řízení na prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“ – vyhodnocení
Rada města po projednání

schvaluje

výsledek výběrového řízení na prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“- vítězný uchazeč Ing. Petr Turek, Mokrá 240, 460 01  Liberec

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí,
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušného rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení 
na prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“- vítězný uchazeč Ing. Petr Turek, Mokrá 240, 460 01  Liberec
T: ihned

2. předložit Radě města návrh majetkoprávní operace Prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“
T: 30.9.2010

USNESENÍ Č. 481/2010 - Refinancování stávajících závazků - Zajištění úrokového rizika
Rada města po projednání

schvaluje

a) zajištění úrokového rizika komunálních dluhopisů formou „Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu“ uzavřené s Českou 
spořitelnou a.s., jejímž prostřednictvím je řešen i závazek obchodní společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. z obdobné Rámcové smlouvy 
o zajištění úrokového rizika dluhopisem splacených úvěrů Sportovního areálu Ještěd a.s.  

b) uzavření „Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů“ mezi Sportovním areálem Ještěd, a.s., Statutárním městem Liberec 
a Českou spořitelnou a.s., k jejímuž podpisu došlo dne 9.7.2010 v  souvislosti s podpisem všech dokumentů nutných k vlastní emisi komunálního 
dluhopisu

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
1) uzavřít s Českou spořitelnou a.s. Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu.

T.:  31.8.2010

USNESENÍ Č. 482/2010 - Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní areál 
Ještěd a. s. o smlouvě o postoupení pohledávek a převzetí dluhů

Rada města,  která rozhoduje dle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 
a dle ustanovení  § 102 odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o  obcích ve věcech obce jako jediného  akcionáře obchodní společnosti

bere na vědomí

uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů  se Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou a.s.,  jež byla podepsána 9.7.2010, 
a  podle níž společnost  Sportovní areál Ještěd postupuje na Statutární město Liberec všechna práva a převádí všechny povinnosti z Rámcové smlouvy 
o obchodování na finančním trhu  uzavřené s Českou spořitelnou a.s. dne 26.11.2007.

USNESENÍ Č. 483/2010 - Refinancování stávajících závazků - Dodatek č. 3 ke smlouvě o vydání dluhopisové emise
Rada města po projednání

bere na vědomí

znění Dodatku č. 3 ke „Smlouvě o zabezpečení vydání tuzemské dluhopisové emise“ uzavřené dne 22.12.2009 s Českou 
spořitelnou a.s., který byl za Statutární město Liberec podepsán dne 9.7.2010 jako jeden z podmiňujících dokumentů pro emisi dluhopisu.

USNESENÍ Č. 484/2010 - Tribuna atletického stadionu - technické  zhodnocení
Rada města po projednání

schvaluje  

žádost provozovatele areálu městského stadionu v Liberci Horním Růžodole, firmy S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.  
o provedení změny na majetku obchodní společnosti města  Sportovní areál Liberec s.r.o.,  která spočívá ve výstavbě nových šaten a 
technického zázemí v prostorách rekonstruované tribuny atletického stadionu   

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu
informovat žadatele o kladném rozhodnutí rady města.
T.: 31.7.2010

USNESENÍ Č. 485/2010 - „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových vozidel Statutárního města 
Liberce“ - Návrh vyhlášení zadávacího řízení
Rada města po projednání

schvaluje

1. záměr uzavřít od 1.1.2011 novou smlouvu na pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní a doplňkové pojištění motorových vozidel 
Statutárního města Liberce;
2. zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových vozidel 
Statutárního města Liberce“;
3. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení zadávacího řízení na pojistitele prostřednictvím osoby pověřené odborným a organizačním zajištěním 
průběhu zadávacího řízení, společnosti Compet Consult s.r.o.; IČ: 265 02 402, se sídlem: Pod Křížkem 1773/2, 147 00 Praha 4 – Braník

a ukládá

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
1. zajistit uzavření příslušné mandátní smlouvy se společnosti Compet Consult s.r.o. na zajištění činnosti související s odborným a  organizačním 
zajištěním průběhu zadávacího řízení;
T.: 31.7.2010

2. v souladu s přijatou zadávací dokumentací zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení zadávacího řízení „Pojištění majetku, odpovědnosti 
za škody a havarijní pojištění motorových vozidel Statutárního města Liberce“;
T.: 31.10.2010

3. po vyhodnocení výše uvedeného zadávacího řízení předložit radě města ke schválení výsledek zadávacího řízení a nejvhodnějšího dodavatele;
T.: 30.11.2010

4. zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů s nejvhodnějším dodavatelem

T.: 15.12.2010

USNESENÍ Č. 486/2010 - Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku "Přestavba objektu č.p. 787 
a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu - stavební práce"

Rada města po projednání

schvaluje  

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku "Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou 
školu - stavební práce“

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o vyloučení firmy Interma a.s., a uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku "Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na 
mateřskou školu - stavební práce“, firmou Regionální stavební s.r.o., s nabídkovou cenou 23,581.908,- Kč včetně DPH.
Termín: po uplynutí zákonných lhůt

 

USNESENÍ Č. 487/2010 - Stanovení kapacit mateřských škol
Rada města po projednání

navrhuje stanovit

1. kapacitu Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizace na počet 90 dětí a kapacitu školní jídelny při Mateřské 
škole „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvkové organizaci na počet 90 stravovaných, s účinností k 1. 9. 2010,

2. kapacitu Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace na počet 125 dětí a kapacitu školní jídelny při Mateřské škole 
„Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizaci na počet 125 stravovaných, s účinností k 1. 9. 2010,

3. kapacitu Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická  831/7, příspěvkové organizace na počet 130 dětí a kapacitu školní jídelny při Mateřské škole 
„Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizaci na počet 130 stravovaných, s účinností k 1. 9. 2010,

4. kapacitu Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvkové organizace na počet 98 dětí a kapacitu školní jídelny při Mateřské škole 
„Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvkové organizaci na počet 98 stravovaných, s účinností k 1. 9. 2010,

5. kapacitu Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace na počet 95 dětí a kapacitu školní jídelny při Mateřské 
škole „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizaci na počet 95 stravovaných, s účinností k 1. 9. 2010

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
požádat Krajský úřad Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
T : neprodleně

USNESENÍ Č. 488/2010 - Žádost ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44,  o souhlas s uzavřením 
smlouvy o partnerství v rámci Projektu "Krajina - nejkrásnější učebnice II."

Rada města po projednání

schvaluje  

uzavření Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku v rámci projektu „Krajina - nejkrásnější učebnice II.“ mezi Společností přátel přírody Čmelák 
a Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou organizací

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku školy.
T : neprodleně

USNESENÍ Č. 489/2010 - Žádosti ředitelů základních škol o souhlas se zapojením do projektu "Realizace průřezových témat RVP 
ZV formou projektových dnů" a s uzavřením smluv o partnerství

Rada města po projednání

schvaluje  

a)  zapojení Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, do projektu „Realizace průřezových témat
     RVP ZV formou projektových dnů“ jako příjemce,
b) uzavření smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti v rámci projektu „Realizace   
     průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“ mezi Základní školou,  Liberec, Lesní      
     575/12, příspěvkovou organizací a Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Liberec,
     Husova 142/44, příspěvkovou organizací, Základní školou, Liberec, Křížanská 80,
     příspěvkovou organizací, Základní školou, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkovou organizací
     a Základní školou, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkovou organizací

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady města ředitele škol.
T : neprodleně

USNESENÍ Č. 490/2010 - Žádosti ředitelů základních škol o souhlas s uzavřením smluv o  partnerství v rámci  Projektu "Zelená technice"
Rada města po projednání

schvaluje
 

uzavření
1. Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti v rámci projektu „Zelená technice“ mezi
    Technickou univerzitou v Liberci a Základní školou, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkovou
    organizací,
2. Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti v rámci projektu „Zelená technice“ mezi
    Technickou univerzitou v Liberci  a Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Liberec,  
    Husova 142/44, příspěvkovou organizací,
3. Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti v rámci projektu „Zelená technice“ mezi
    Technickou univerzitou v Liberci a Základní školou, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou
    organizací  

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady města ředitele škol.
T : neprodleně

USNESENÍ Č. 491/2010 - Nové názvy ulic
Rada města po projednání

doporučuje

schválit tyto nové názvy ulic:
v lokalitě Puškinova, k.ú. Doubí - u prům. zóny JIH – Edisonova, Wichterleho,
v lokalitě Za Metou, k.ú. Vesec – K Sportovnímu areálu, Hančova, Vrbatova,
v lokalitě nad Houbařskou, k.ú. Horní Hanychov – rodinné domy – Hřibová, Kozáková,
Holubinková, Bedlová a Smotlachova

a ukládá 

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložit návrhy názvů nových ulic do zastupitelstva města Liberce ke schválení.

USNESENÍ Č. 492/2010 - Pořízení a instalace uměleckého díla Kočky na náměstí Dr. Beneše (k budově historické radnice)
Rada města po projednání

schvaluje  

- realizaci uměleckého projektu „Kočky pro Liberec“ (autorka Mgr. Martina Niubó Klouzová, popis projektu v důvodové zprávě) před budovou 
historické radnice na náměstí Dr. E. Beneše;
- zakoupení díla do majetku statutárního města Liberec

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- projednat trvalé umístění díla po skončení instalace
- zajistit uzavření smlouvy o koupi a užití díla a úhradu ceny díla vč. licence
- projednat s odborem školství, kultury a sportu možnosti trvalého umístění díla po skončení instalace před budovou historické radnice.

T: 09/10

USNESENÍ Č. 493/2010 - Pronájem historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích n. N.
Rada města po projednání

schvaluje  

- uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Liberec a společností CS SKI, s.r.o., IČ: 25082396, zapsané 
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 48132, se sídlem Zátopkova 100/2, 16017 Praha 6, přičemž předmětem nájemního 
vztahu je 1. a 2. nadzemní podlaží objektu historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích nad Nisou – č.p. 231, stojící na pozemku 
p.č. 1403 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ; a to s účinností od 1.9. 2010
- využití příjmů z pronájmu pro potřeby hasičské mládeže SDH v Liberci

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- podepsat za statutární město Liberec tuto smlouvu
- zajistit předání pronajatých prostor nájemci

USNESENÍ Č. 494/2010 - Záměr přesunu služebny Městské policie Liberec
Rada města po projednání           

schvaluje

záměr přesunu služebny Městské policie Liberec z objektu v ulici Dobiášova 976, Liberec 6 do objektu DPS - Burianova 1070 Liberec 6

a ukládá

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, zrealizovat záměr.
T: do 30. 9. 2010

USNESENÍ Č. 495/2010 - Revitalizace Soukenného náměstí
Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1.  stavební realizaci akce „Revitalizace Soukenného náměstí“ a návrh jejího finančního zajištění,

2.  časový harmonogram akce „Revitalizace Soukenného náměstí“,

3. návrh na vyhlášení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího řízení na
    dodavatele stavebních prací výše uvedené akce dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
    zakázkách v platném znění,

4.  předložený návrh „Zadávací dokumentace“ ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
    zakázkách v platném znění, pro realizaci akce „Revitalizace Soukenného náměstí“,

5. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího
    řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Revitalizace Soukenného náměstí“,

6.  složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová, odbor  TS
Markéta Dörflerová
Petra Dubinová, společnost Compet Consult s.r.o.

návrh náhradníků členů komise:
David Novotný, vedoucí oddělení TSKO
Ing. Václav Bahník, oddělení TSIN
Mgr. Jan Audy
Ing. Lucie Stahlová, společnost Compet Consult s.r.o.

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Ing. František Hruša, náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová, odbor  TS
Markéta Dörflerová
Petra Dubinová, společnost Compet Consult s.r.o.

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
Milan Šír, náměstek primátora
David Novotný, vedoucí oddělení TSKO
Ing. Václav Bahník, oddělení TSIN
Mgr. Jan Audy
Ing. Lucie Stahlová, společnost Compet Consult s.r.o.                                                 

7. zajištění činností souvisejících s vlastní organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních  
   prací prostřednictvím externího dodavatele       

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1.   v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ zajistit vyhlášení, administraci a
      vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace
      Soukenného náměstí“,
T : 08/2010 – kontrolní,

2.   po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení   
      výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče,
T: 09/2010,

3.   zajistit uzavření příslušné mandátní smlouvy na zajištění činnosti související s organizací  
      výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,
T: 20.7.2010 kontrolní,

USNESENÍ Č. 496/2010 - Revitalizace Soukenného náměstí
Stavební realizace akce „Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“ – schválení výběru dodavatele díla

Rada města po projednání

schvaluje

1) realizaci akce „Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“,

2) časový harmonogram akce „Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“, včetně finančního
    zajištění akce,

3)  výběr dodavatele stavebních  prací, a to pana MgA. Aleše Johna, bytem Sobčice 14, PSČ 508
    01, IČ 752 68 868,

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,

1) na akci „Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“ zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny na realizaci 
díla  a návrhu smlouvy o dílo panu MgA. Aleši Johnovi, bytem Sobčice 14, PSČ 508 01, IČ 752 68 868,
T: neprodleně

2) po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy 
o dílo a následně zajistit realizaci akce „Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“, a to v rámci stanovených podmínek pro 
realizaci akce „Revitalizace Soukenného náměstí“,  
T: 31.9.2010 – kontrolní

3) předložit do návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2011 požadavek na pokrytí finančních prostředků 
souvisejících s realizací akce „Umělecké dílo – kamenná koule s řečištěm“,
T: 31.10.2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 497/2010 - Revitalizace Soukenného náměstí
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce distribučního zařízení ČEZ

Rada města po projednání

schvaluje

1. uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, 
uzavřené podle § 289 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění“ o realizaci přeložky distribučního zařízení 
k dodávce elektrické energie,  a to mezi Statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem 
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, s předběžným odhadem realizačních nákladů ve výši 46.000,- Kč vč. zajištění projektové 
dokumentace a inženýrské činnosti   

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit uzavření a podpis příslušného smluvního dokumentu.

T : 09/2010 - kontrolní

USNESENÍ Č. 498/2010 - Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Oprava propustku v ul. Lukášovská – nájem pozemku

Rada města po projednání

schvaluje

nájem části pozemkových parcel č. 2124/2 o výměře 1m2, 2141/2 o výměře 17 m2, vše v  k.ú. Starý Harcov, obec Liberec, v ideálním 
spoluvlastnictví: Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov  s podílem vlastnictví  ½  a Jiřího 
Zelenky, Nový Harcov, Lukášovská 36, Liberec s podílem vlastnictví ½ jako pronajímatelem a Statutárním městem Liberec, jako nájemcem,  
na dobu neurčitou, za nájemné v celkové výši 630,-Kč/rok,

ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit uzavření a podpis příslušného smluvního dokumentu.
T : 08/2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 499/2010 - Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb „Implementace moderních metod procesního a projektového 
řízení“  v rámci projektu "Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce"

Rada města po projednání

souhlasí

1) s vypsáním výběrového řízení na dodavatele služeb „Implementace moderních metod procesního a projektového řízení“ v rámci projektu 
„Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce“ financovaného z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost

2) se složením komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb:

Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Hana Josefíková, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Markéta Dörflerová, DiS., zástupce právního odboru

Návrh náhradníků členů komise:
Pavel Smarž, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Mgr. Jiří Kučera, zástupce právního odboru

3)se složením komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb:

Ing. Tomáš Hampl, koordinátor koncepčních záležitostí
Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Hana Josefíková, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Ing. Jiří Veselka, ředitel DPML
Markéta Dörflerová, DiS., zástupce právního odboru

Návrh náhradníků členů komise:
Pavel Smarž, technický specialista odboru Koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Ing. František Hruša, náměstek primátora
Milan Šír, náměstek primátora
Ing. Červenka, ekonomický ředitel DPML
Mgr. Jiří Kučera, zástupce právního odboru

4)s vyzváním těchto subjektů k podání nabídky:
subjekt; kontaktní osoba; adresa; IČ
ATTEST, s.r.o.; Vlastimil Pecka; Pod Višňovkou 31/1661, 14000 Praha 4 - Krč; 25468243
Process Song s.r.o.; Roman Fišer; Opletalova 1683/41, 110 00 Praha 1; 27641358
AQE advisors, a.s.; Martin Krištof; Jakubské nám. 2, 602 00 Brno 26954770

5) s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 1,375.000,- Kč bez DPH

a ukládá


1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit vypsání a
    vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele služeb

2. Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit v rámci  nejbližšího
     rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací částku 1,375.000,- Kč bez DPH
     (1,650.000,- Kč včetně DPH) na pokrytí činnosti vybraného dodavatele.

T: ihned

USNESENÍ Č. 500/2010 - Smlouva mezi SML a DPML, a.s. o spolupráci v rámci projektu "Zvýšení efektivity 
fungování města Liberec a Dopravního podniku města Liberce" financovaného z OP LZZ
Rada města po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem města Liberce v rámci projektu 
"Zvýšení efektivity fungování města Liberec a Dopravního podniku města Liberce" financovaného z OP LZZ

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit uzavření smlouvy.

T: ihned

USNESENÍ Č. 501/2010 - Založení projektu - "Odborné vzdělávání sociálních pracovníků"
Rada města po projednání

schvaluje

založení projektu "Odborné vzdělávání sociálních pracovníků" a zahájení jeho přípravy v intencích důvodové zprávy

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU,
zajistit zpracování dotační žádosti projektu „Odborné vzdělávání sociálních pracovníků“ a její podání do výzvy poskytovatele dotace.

T: 17.9.2010

USNESENÍ Č. 502/2010 - Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové sady 1" v IPRM Liberec - zóna 
"Lidové sady"

Rada města po projednání

schvaluje

výsledek výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „Parky Lidové sady 1“ v IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným 
uchazečem.
T: ihned

USNESENÍ Č. 503/2010 - Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb "Zpracování koncepce veřejné dopravy ve městě Liberec" v rámci 
projektu "Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce"

Rada města po projednání

souhlasí

1) s vypsáním výběrového řízení na dodavatele služeb „Zpracování koncepce veřejné dopravy ve
   městě Liberec“ v rámci projektu „Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a
   Dopravního podniku města Liberce“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a
   zaměstnanost

2) se složením komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele
    služeb:

Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Hana Josefíková, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Markéta Dörflerová, DiS., zástupce právního odboru

Návrh náhradníků členů komise:

Pavel Smarž, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Mgr. Jiří Kučera, zástupce právního odboru

3) se složením komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb:

Ing. Tomáš Hampl, koordinátor koncepčních záležitostí
Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Hana Josefíková, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Ing. Jiří Veselka, ředitel DPML
Markéta Dörflerová, DiS., zástupce právního odboru

Návrh náhradníků členů komise:
Pavel Smarž, technický specialista odboru Koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Ing. František Hruša, náměstek primátora
Milan Šír, náměstek primátora
Ing. Červenka, ekonomický ředitel DPML
Mgr. Jiří Kučera, zástupce právního odboru

4) s vyzváním těchto subjektů k podání nabídky:
subjekt; kontaktní osoba; adresa; IČ
ATTEST, s.r.o.; Vlastimil Pecka; Pod Višňovkou 31/1661, 14000 Praha 4 - Krč; 25468243
Process Song s.r.o.; Roman Fišer; Opletalova 1683/41, 110 00 Praha 1; 27641358
AQE advisors, a.s.; Martin Krištof; Jakubské nám. 2, 602 00 Brno; 26954770

5) s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 1,166.666,- Kč bez DPH

a ukládá

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného 
výběrového řízení na dodavatele služeb.

2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit v rámci  nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu 
odboru Koordinátor dotací částku 1,166.666,- Kč bez DPH (1 399 999,2 Kč včetně DPH) na pokrytí činnosti vybraného dodavatele.

T: ihned

USNESENÍ Č. 504/2010 - Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb „Konzultační společnost pro zavedení procesního 
a projektového řízení“ v rámci projektu "Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených 
organizací" financovaného z OP LZZ

Rada města po projednání

souhlasí

1) s vypsáním výběrového řízení na dodavatele služeb „Konzultační společnost pro zavedení procesního a projektového řízení“ 
v rámci projektu „Zavádění procesního a projektového řízení na  Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích“ 
financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

2) se složením komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb:

Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Hana Josefíková, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Markéta Dörflerová, DiS., zástupce právního odboru

Návrh náhradníků členů komise:
Pavel Smarž, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Mgr. Jiří Kučera, zástupce právního odboru

3) se složením komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb:

Ing. Tomáš Hampl, asistent primátora, koordinátor koncepčních záležitostí
Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Hana Josefíková, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Markéta Dörflerová, DiS., zástupce právního odboru

Návrh náhradníků členů komise:
Pavel Smarž, technický specialista odboru Koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Ing. František Hruša, náměstek primátora
Milan Šír, náměstek primátora
Mgr. Jiří Kučera, zástupce právního odboru

4) s vyzváním těchto subjektů pro podání nabídky:
subjekt; kontaktní osoba; adresa; IČ
A-21, spol. s r.o. ;Zdeněk Havelka; Na Kocince 210/3, 16000 Praha 6 64793737
ATTEST, s.r.o.; Vlastimil Pecka; Pod Višňovkou 31/1661, 14000 Praha 4 - Krč; 25468243
M.C.TRITON, spol. s r.o.; Miroslav Váňa; Evropská 423/178, 16000 Praha 6; 49622005
Processes a.s.; Jan Laštovka; Mezi Vodami 205, 143 00 Praha 4; 26442540
Naviga 4, s.r.o.; Peter Šimo; Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8; 26756102

5) s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky  4,166.665,- Kč bez DPH

a ukládá

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit vypsání a vyhodnocení 
výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele služeb.

2. Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit v rámci  nejbližšího rozpočtového 
opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací částku 4,166.665,- Kč bez DPH (4,999.998,- Kč včetně DPH) 
na pokrytí činnosti vybraného dodavatele.

T: ihned

USNESENÍ Č. 505/2010 - Vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb "Analýza procesů a jejich optimalizace" 
v rámci projektu "Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce"

Rada města po projednání

souhlasí

1) s vypsáním výběrového řízení na dodavatele služeb „Analýza procesů a jejich optimalizace“ v
    rámci projektu „Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku
    města Liberce“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

2) se složením komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele
    služeb:

Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Hana Josefíková, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Markéta Dörflerová, DiS., zástupce právního odboru

Návrh náhradníků členů komise:
Pavel Smarž, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Mgr. Jiří Kučera, zástupce právního odboru

3) se složením komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb:

Ing. Tomáš Hampl, koordinátor koncepčních záležitostí
Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Hana Josefíková, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Ing. Jiří Veselka, ředitel DPML
Markéta Dörflerová, DiS., zástupce právního odboru

Návrh náhradníků členů komise:
Pavel Smarž, technický specialista odboru Koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, specialista odboru Koordinátor dotací EU
Ing. František Hruša, náměstek primátora
Milan Šír, náměstek primátora
Ing. Červenka, ekonomický ředitel DPML
Mgr. Jiří Kučera, zástupce právního odboru

4) s vyzváním těchto subjektů k podání nabídky:
subjekt; kontaktní osoba; adresa; IČ
ATTEST, s.r.o. ;Vlastimil Pecka; Pod Višňovkou 31/1661, 14000 Praha 4 - Krč; 25468243
Process Song s.r.o.; Roman Fišer; Opletalova 1683/41, 110 00 Praha 1; 27641358
AQE advisors, a.s.; Martin Krištof; Jakubské nám. 2, 602 00 Brno; 26954770

5) s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 1,250.000,- Kč bez DPH

a ukládá

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele služeb.

2. Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zajistit v rámci  nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Koordinátor dotací částku 
1,250.000,- Kč bez DPH (1,500.000,- Kč vč. DPH) na pokrytí činnosti vybraného dodavatele.

T: ihned

 

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. 
primátor města

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

 

Nastavení cookies