05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.6.2010

USNESENÍ Č. 344/2010 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Rada města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod bodem :
I. Výpůjčka pozemků

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body :
II. Bezúplatný převod pozemku
III. Výkup

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, předložit návrh majetkoprávních operací pod body II. a  III. ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 345/2010 - Technická univerzita – Dohoda ke smlouvě o poskytnutí dotace
Rada města po projednání

schvaluje

Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace na podporu projektů Technické univerzity v Liberci s dopadem na Statutární město Liberec s Technickou univerzitou v Liberci, se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČ : 46747885

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora, realizovat smluvní vztah.
T: 6/2010

USNESENÍ Č. 346/2010 - IPRM Regenerace sídliště Rochlice – 3. výzva
Rada města po projednání

bere na vědomí

Informaci o stavu realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice,“

schvaluje

formu a obsah 3. výzvy  k podávání žádostí o poskytnutí podpory na  regeneraci bytových domů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice  a její vyhlášení,

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
zajistit realizaci výzvy a její výsledky předložit radě ke schválení,
Termín: 11/2010

USNESENÍ Č. 347/2010 - IPRM Rochlice – revitalizace území
Rada města po projednání

souhlasí

1. s obsahovým a finančním rámcem projektu „Revitalizace Rochlice“ obsahujícím revitalizaci III. etapy (Rondel 02, 03) a V. etapy, za respektování podmínek Integrovaného operačního programu,
2. se zajištěním vlastních zdrojů žadatele pro realizaci projektu „Revitalizace Rochlice“,

schvaluje

složení a zodpovědnosti projektového týmu

a ukládá

1. Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
zajistit zpracování a podání projektové žádosti k poskytovateli dotace
T: kontrolní 10/2010

2. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit realizaci a udržitelnost výsledků projektu, za respektování podmínek Integrovaného operačního programu,
T: kontrolní 10/2010

3. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit do návrhu rozpočtového opatření přesun a úpravu finančních prostředků pro realizaci stavební části projektu z rozpočtu odboru rozvojových projektů na odbor technické správy veřejného majetku.
T: kontrolní 10/2010

USNESENÍ Č. 348/2010 - „Zajištění vodních toků“ – stavební realizace
Schválení výsledku výběrového řízení

Rada města po projednání

schvaluje

výsledek výběrového řízení na akci „Zajištění vodních toků“ – stavební realizace,   zhotovitel stavby : BREX spol. s r.o.,  IČ 402 32 549 se sídlem Hodkovická 135, 4603 12 Liberec 23,  včetně stavební realizace akce „Zajištění vodních toků“  

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1) předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o:
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění vodních toků“ – stavební realizace, a to vítězi výběrového řízení, společnosti BREX spol. s r.o.,  IČ 402 32 549 se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23,
T: ihned

2) ostatním uchazečům o veřejnou  zakázku oznámit, že jejich zakázka nebyla vybrána jako
       nejvhodnější,
T: ihned

3)  po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a  vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění vodních toků“ – stavební realizace, předložit příslušnou smlouvu o dílo s  vítězem výběrového řízení se společností „BREX spol. s r.o.,  IČ 402 32 549 se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23, k podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce,
T: 30. 6. 2010– kontrolní

USNESENÍ Č. 349/2010 - Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice  – přijetí dotace
Rada města po projednání

souhlasí

s přijetím dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši  661.000,- Kč na akci „Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice“,  

a ukládá

1) Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
-  předložit přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši  661.000,- Kč  pro   akci
   „Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice“  ke schválení  zastupitelstvu města,                                                                                          
                                                                                     Termín : 24.6.2010,

-  po schválení přijetí dotace v zastupitelstvem města zajistit realizaci  v souladu s podmínkami      
   pro poskytnutí dotace realizaci akce „Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice“,
Termín: 12/2010

2) Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
po schválení  přijetí dotace v zastupitelstvem města z  rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření do příjmové a výdajové části rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku poskytnutou dotaci ve výši 661.000,- Kč.
Termín: 12/2010

USNESENÍ Č. 350/2010 - Plánovací smlouva: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.
Dar staveb a související vybavení

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“, a to mezi společností LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., se sídlem Košická 6, Liberec 6, PSČ 460 12, IČ 254 44 565 a Statutárním městem Liberec,

bere na vědomí

předložený návrh textu „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy“

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu,
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 351/2010 - Autobusové zastávky
Smlouva o spolupráci při zajištění údržby

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření „Smlouvy o spolupráci při zajištění běžné údržby autobusových čekáren ve městě Liberci“ mezi Statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem města Liberce a.s. se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, IČ 47311975,

bere na vědomí

předložený návrh textu „Smlouvy o spolupráci při zajištění běžné údržby autobusových čekáren ve městě Liberci“

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
dle předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu a následně zajistit realizaci správy a běžné údržby autobusových čekáren ve městě Liberci.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 352/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi  pod body:

I. Budoucí prodej pozemků
Staženo.

XI. MO Lbc Vratislavice n/N – Prodej pozemků
1. Prodej pozemků
1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/8 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Jiřině Pelcové, bytem Zásada 121, 468 25 Zásada, za kupní cenu 1,291.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/9 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010) při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Kurtovi a Šárce Malinovým, bytem Olbrachtova 620, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 1,293.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
3. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/10 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Františkovi a Daně Černým, bytem Pod Skalkou 1245, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,343.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
4. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/16 a 2098/4 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Drahomíře Eichlerové, bytem Na Žižkově 129/4, 463 43 Český Dub IV, za kupní cenu 1,217.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
5. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2113/17 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010)  při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Martinu Lebedovi, bytem Lipová 595/5, 460 01 Liberec 4, za kupní cenu 1,277.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
6. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Haně Vackovým, bytem Za Drogerií 661, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,250.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
7. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 10.11.2009)  při ul. U Cihelny v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavovi a Petře Lhotákovým, bytem U Cihelny 1434, 463 11  Liberec 30, za kupní cenu 20.370,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

II. Záměry prodeje a ceny bytových jednotek
Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr a cenu  jednotek na budově č.p. 511, ul. Klostrmannova, Liberec 1 včetně příslušných podílů na společných částech budovy a pozemcích, k.ú. Liberec, formou nabídky dle zákona 72/1994 Sb. v platném znění s  předkupním právem nájemníků uvedených jednotek, a to:

číslo jedn.; vel.; jedn.; plocha m2; podíl na spol. část. budovy a pozemcích; 
kupní cena Kč; cena po slevě 30% Kč

003; 3+1; 101,05; 10105/25978; 1,610.000,-; 1,127.000,-
004; 2+1; 92,32 9232/25978; 1,660.000,-; 1,162.000,-
005; 2+kk; 46,90; 4690/25978; 1,000.000,-; 700.000,-

III. Záměry prodeje a ceny volných bytových jednotek
1. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje volné bytové jednotky č.74/006 v budově č.p.74, ul.5. května, Liberec 1 včetně  podílu 8551/63984 na společných částech budovy a pozemku p.č. 670, k.ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., za minimální nejnižší podání 1,680.000,-Kč
2. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje volné bytové jednotky č.37/001 v budově č.p.37, nám. Dr. E. Beneše, Liberec 3 včetně  podílu 2495/10000 na společných částech budovy a  pozemku p.č.153, k.ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., za minimální nejnižší podání 1,800.000,-Kč.

IV. Záměry prodeje a ceny pozemků
1. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.337/5, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.337/5, k.ú. Liberec za cenu 42.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
2. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.2160/2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.2160/2, k.ú. Liberec za cenu  40.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
3. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.2957/2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.2957/2, k.ú. Liberec za cenu  32.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
4. Rada města dne 1.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.2957/3, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.2957/3, k.ú. Liberec za cenu 26.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
5. Rada města dne 1.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.2957/5 a 2957/6, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s  předností vlastníka garáže a kolny na pozemcích p.č.2957/5 a 2957/6, k.ú. Liberec za cenu  37.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
6. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č3062/2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.3062/2, k.ú. Liberec za cenu 27.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
7. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č3062/3, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.3062/3, k.ú. Liberec za cenu 27.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
8. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č3062/5, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.3062/5, k.ú. Liberec za cenu 28.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
9. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.5142/4, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.5142/4, k.ú. Liberec za cenu  23.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
10. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.5155/2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.5155/2, k.ú. Liberec za cenu 28.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
11. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.5175/2 a p.č.5175/3, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s  předností vlastníka garáže na pozemku p.č.5175/2, k.ú.Liberec za cenu 60.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
12. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.5185/2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.5185/2, k.ú. Liberec za cenu  49.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
13. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.5185/3, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.5185/3, k.ú. Liberec za cenu 43.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
14. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.5440/2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s předností vlastníka garáže na pozemku p.č.5440/2, k.ú. Liberec za cenu  22.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
15. Staženo.
16. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku  p.č.858/1, k.ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení s  předností vlastníka garáže na pozemku p.č.858/6, k.ú. Dolní Hanychov  za cenu  3.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
17. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.60/14, k.ú. Růžodol I formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 33.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
18. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.104/3, k.ú. Růžodol I., formou výběrového řízení s  předností vlastníka garáže na pozemku p.č.107/8, k.ú.Růžodol I. za cenu  2.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
19. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.699/8, k.ú. Růžodol I formou výběrového řízení s právem přednosti majitele garáže na pozemku p.č.699/8 za cenu 35.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
20. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.41/3, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s  předností vlastníka garáže na pozemku p.č.41/3, k.ú. Ruprechtice za cenu 18.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
21. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.41/4, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s  předností vlastníka garáže na pozemku p.č.41/4, k.ú. Ruprechtice za cenu 18.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
22. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1200/2, k.ú. Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 173.000,- za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
23. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1515/27, k.ú. Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č.1515/27 za cenu 16.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
24. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1515/28, k.ú. Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č.1515/28 za cenu 17.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
25. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 844, k.ú. Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 412.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
26. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 853/1 a 854/1, k.ú. Ruprechtice formou výběrového řízení s  právem přednosti nájemců pozemků za cenu 320.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
27. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1130/1, k.ú. Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vypůjčitele pozemku za cenu 455.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
28. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.358 a 359, k.ú. Pilínkov formou výběrového řízení za cenu 118.000,-Kč.
29. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.825, k.ú. Krásná Studánka formou výběrového řízení s právem přednosti majitele pozemku p.č.796/1, k.ú. Krásná Studánka za cenu 11.000,-Kč  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
30. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 392, k.ú. Šimonovice, Obci Šimonovice za cenu 58.000,-Kč.
31. Rada města dne 1. 6. 2010 neschvaluje záměr prodeje části pozemku  p.č. 1145/1, k.ú. Liberec.
32. Rada města dne 1. 6. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 680/9, k.ú. Růžodol I.
33. Rada města dne 1. 6. 2010 neschvaluje záměr prodej části pozemku 828, k.ú. Starý Harcov.
34. Rada města dne 1. 6. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1260/8 a části pozemku p.č.1260/11, k.ú. Starý Harcov.
35. Rada města dne 1. 6. 2010 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.654, k.ú. Horní Hanychov.
36. Rada města dne 1. 6. 2010 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.796, k.ú. Vesec u Liberce.
37. Rada města dne 1. 6. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.397/4, k.ú. Machnín.
 
V. Záměr prodeje a cena budovy
Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje objektu čp. 556, ul. Sázavská, Liberec 3  včetně pozemků p.č. 4753, 4752, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce objektu za cenu 4,000.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.

VI. Směna pozemků
Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1400/37, k.ú. Růžodol I ve vlastnictví:
Monika Ščerbáková, bytem Londýnská 219/66, Liberec 11
za pozemek p.č. 85, k.ú. Růžodol I ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978.

VII. Pronájem pozemků
Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje nájem pozemku p.č. 552/3, k.ú. Starý Harcov o celkové výměře 100 m² na dobu neurčitou pro pana Ing. Cvejna, Kubelíkova 604, 460 78 Liberec  za roční nájemné ve výši 3.500,-Kč.

VIII. Výpůjčka pozemku
1. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 5232/15, k.ú. Liberec o celkové výměře  352 m² na dobu neurčitou pro manželé Kyselovi, Jagellonská 453/8, 460 01  Liberec 2.
2. Rada města dne 1. 6. 2010 schvaluje výpůjčku  pozemku p.č. 9, k.ú. Kunratice u Liberce o celkové výměře  544 m² na  dobu neurčitou pro pana Tomáše Maryška, Lučanská 69, 460 01 Liberec 29.

IX. Změny usnesení RM
1. Rada města dne 1. 6. 2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 285/2010/II/2 ze dne 4.5.2010 (parkovací plocha 335m²)
b) schvaluje nájem části pozemku p.č. 5938/1, k.ú. Liberec o výměře 335 m2 na dobu 10 let pro MADE IN CZECH, Pod Višňovkou 31/1661, 140 00 Praha 4, za nájemné ve výši 134.000,-Kč splatné před podpisem nájemní smlouvy.
2. Rada města dne 1. 6. 2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 236/2010/VII/8 ze dne 20. 4. 2010
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemku/cích/ p. č. 5807/6, 3500/1, 3501, 5780/23, k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 1482/57, 1483/1, 1493/4, 1495/89, 1608/4, 1453/2, k.ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, pro část za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH a pro část za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.
3. Rada města dne 1. 6. 2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 203/09/VI/5 ze dne 21. 4. 2009
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemku/cích/ p.č. 485/2, 485/7, 485/8, 485/14, k. ú. Rochlice u  Liberce, p.p.č. 790/1, 801, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro M. Investment Limited CR s. r. o., Ptácká 156, Mladá Boleslav, 293 01, IČ: 279 22 901, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
4. Rada města dne 1. 6. 2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 117/2010/VII/16 ze dne 2. 3. 2010
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění  uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemku/cích/ p.č. 606/3, 611/2, 653, 744/36, 745/5, 782/91, k. ú. Doubí u Liberce, p. č. 23/1, 1562/1, 1564/3, 1968/3, 1969/1, 1969/2, 1969/3, 1996, 2006/1, 2071, 2121/1, 2158/ 1, 2164, k. ú. Vesec u Liberce, p.č. 1097/4, 1097/5, 1108/1, 1122/5, 1124/1, 1124/5, 1124/2, 1304/11, 1306/1, k. ú. Dlouhý Most, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu: pro část 56,- Kč/m2 bez DPH a pro část 40,- Kč/m2 bez DPH.
5. Rada města dne 1. 6. 2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 242/08/VI/8 ze dne 6. 5. 2008
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení závěsného kabelového vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemcích p. č. 601, 602, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
6. Rada města dne 1. 6. 2010 po projednání:
a) zrušuje usnesení č. 81/2010 ze dne 16.2.2010
b) schvaluje proplacení úhrady faktického užívání části pozemku p.č. 5090/1, k.ú. Liberec za období od 30.11.2007 do 30.6.2010, ve výši 5.111,-Kč.

X. MO Lbc Vratislavice n/N – Záměr prodeje pozemků
1. Záměr prodeje pozemků
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1736/1 a 1852/3 při ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 15%, tedy ve výši 4,768.925,- Kč.

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I. a XI. ke schválení zastupitelstvu města
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 353/2010 - Změna formy prodeje bytových jednotek obsazených nájemníky
Rada města po projednání

zrušuje

a) usnesení rady města č. 565/06 ze dne 20.11.2006 bod V. 1.- záměr prodeje a ceny bytových jednotek – nám.Beneše 37
b) usnesení rady města č.62/07 ze dne 6.2.2007 bod IV. 1., 4., 6. a 7 záměr prodeje a ceny bytových jednotek – Studničná 213, U Stoky 366, Borový vrch 791, Nezvalova 665
c) usnesení rady města č.91/07 ze dne 13.2.2007 bod IV. 2.2. a 2.4.- úprava cen – prodej bytových jednotek nájemníkům – Luční 1077, Letná 516
d) usnesení č.577/07 ze dne 20. 11. 2007 bod V. 1.- záměr prodeje a ceny bytových jednotek – Riegrova 1384
e) usnesení č.671/08 ze dne 2. 12. 2008 bod IV. 2.- záměr prodeje a ceny bytových jednotek – Borový vrch 792

schvaluje

záměr prodeje obsazených bytových jednotek dle Přílohy č.1 formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č.26/2000 Sb. za uvedená nejnižší podání.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 354/2010 - Smlouvy o půjčce s obchodními společnostmi města
Rada po projednání

souhlasí

s uzavřením smluv o půjčce s obchodními společnostmi Statutárního města Liberec
a) se společností Sportovní areál Liberec  s.r.o. se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59    Liberec 1, IČ: 27075397,  zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí  nad Labem v oddílu C, vložce 19906 na částku 592,819.512,- Kč s dobou splatnosti 15 roků
b) se společností Sportovní areál Ještěd a.s. se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5, IČ: 25437941, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B,vložce1390 na částku 228,558.514,80 Kč s dobou splatnosti 15 roků

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit návrh na uzavření smluv ke schválení zastupitelstvu města
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 355/2010 - Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. o smlouvě o  půjčce
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o půjčce se Statutárním městem Liberec, podle níž společnost  Sportovní areál Ještěd obdrží od svého vlastníka k úhradě dlouhodobých investičních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou a.s. půjčku v hodnotě  228,558.514,80 Kč s dobou splatnosti 15 roků

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva, učinit veškeré právní kroky nutné k uzavření smlouvy.
T: 31. 7. 2010

USNESENÍ Č. 356/2010 - Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. o smlouvě o  půjčce
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o půjčce se Statutárním městem Liberec, podle níž společnost  Sportovní areál Liberec  s. r. o. obdrží od svého vlastníka k úhradě dlouhodobých investičních úvěrů poskytnutých konsorcii bank, jejichž agentem je PPF Banka a.s., půjčku v hodnotě 592,819.512,- Kč s  dobou splatnosti 15 roků

a ukládá

Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti, učinit veškeré právní kroky nutné k uzavření smlouvy
T: 31. 7. 2010

USNESENÍ Č. 357/2010 - Dodatek ke smlouvě s firmou Interma, a.s.
Rada města po projednání

schvaluje


znění dodatku č.2 ke Smlouvě čj. 4100/96/105/PD ze dne 19. 9. 1996 uzavřené mezi Městem Liberec a Intermou a.s.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, uzavřít s firmou Interma a.s. dodatek č.2 ke Smlouvě čj. 4100/96/105/PD
T:  30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 358/2010 - Postup ředitelky Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, p.o. Mgr. et Bc. Anny Vereščákové, do vyššího platového stupně
Rada města po projednání

bere na vědomí

postup ředitelky příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, paní Mgr. et Bc. Anny Vereščákové, do vyššího platového stupně s  účinností od 1. 7. 2010,

schvaluje

nový platový výměr ředitelky v souvislosti s tímto platovým postupem s účinností od 1.7. 2010 ve výši dle důvodové zprávy

a ukládá

1. JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
zajistit vypracování nového platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec paní Mgr. et Bc. Anny Vereščákové
T: neprodleně

2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
seznámit ředitelku příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou s usnesením Rady města Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 359/2010 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010 v celkové výši 2,245.004 Kč (jmenovitě uvedené v  příloze č. 1)

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací na pravidelnou činnost ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 360/2010 - Platový postup ředitelky ZŠ praktické a ZŠ speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace, PaeDr. Dany Studničkové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitelky Základní školy praktické a Základní školy speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkové organizace, PaedDr. Dany Studničkové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 361/2010 - Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové organizace, Mgr. Radka Hanuše dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové organizace, Mgr. Radka Hanuše dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 362/2010 - Platový postup ředitelky MŠ „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvkové organizace, Mileny Choutkové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitelky Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, Mileny Choutkové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 363/2010 - Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřího Dvořáka dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřího Dvořáka dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 364/2010 - Platový postup ředitelky Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvkové organizace, Zdeňky Nevečeřalové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitelky Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, Zdeňky Nevečeřalové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 365/2010 - Jmenování ředitelky Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

jmenuje

paní Bc. Janu Palasovou
do funkce ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace, ke dni 1. září 2010

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace
T : 07/2010

2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace
T: 15. 6. 2010

USNESENÍ Č. 366/2010 - Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

jmenuje

paní Mgr. Ivetu Rejnartovou
do funkce ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2010

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace
T : 07/2010

2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace
T: 15. 6. 2010

USNESENÍ Č. 367/2010 - Přestavba objektu č. p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na  mateřskou školu. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele projektových prací
Rada města po projednání

schvaluje

výsledek výběrového řízení na zajištění dodavatele projektových prací na akci „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“

a ukládá


Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a  uzavření smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu – projektové práce (DSP, DZS)“, firmou Unirelax, spol. s.r.o., s nabídkovou cenou 1,557.682,- Kč včetně DPH.
                                                                                                   Termín: po uplynutí zákonných lhůt

USNESENÍ Č. 368/2010 - Přestavba objektu č. p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na  mateřskou školu. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele inženýrské činnosti
Rada města po projednání

schvaluje


výsledek výběrového řízení na dodavatele inženýrské činnosti na akci „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem Ing. Josef Bulva, Ing. Martin Vinter a Realstav MB spol. s r.o. pro nesplnění kvalifikačních předpokladů, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu – inženýrská činnost“, firmou Investing CZ spol. s.r.o., s nabídkovou cenou 576.000,-Kč včetně DPH.
Termín: po uplynutí zákonných lhůt

 

USNESENÍ Č. 369/2010 - Zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava
Rada města po projednání

schvaluje

zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
informovat účastníka uskutečněného výběrové řízení o jeho zrušení.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 370/2010 - Smlouva o nájmu pozemku za účelem provozování tržnice
Rada města po projednání

schvaluje


Smlouvu o nájmu pozemku  p.č. 2465/1, ( část) k.ú.Liberec, uzavřenou mezi Jiřím Sedlickým a Statutárním městem Liberec

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, zajistit uzavření výše uvedené smlouvy o nájmu
T: ihned

USNESENÍ Č. 371/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská školka „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

schvaluje

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a  2009 včetně návrhu na opatření.

USNESENÍ Č. 372/2010 - Poskytnutí příspěvků a dotací
Rada města po projednání

schvaluje

poskytnutí příspěvků a dotací dle důvodové zprávy

a ukládá

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, poskytnout příjemcům schválené příspěvky a dotace z rozpočtu odboru kancelář primátora.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 373/2010 - Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Liberecké IS, a.s. v roce 2009
Rada města po projednání

bere na vědomí

Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Liberecké IS a.s. za rok 2009.

USNESENÍ Č. 374/2010 - Liberecká IS, a.s. – schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009
Rada města po projednání

schvaluje

1) Účetní závěrku Liberecké IS a.s. za rok 2009
2) Výroční zprávu Liberecké IS a.s. za rok 2009
3) Rozdělení hospodářského výsledku Liberecké IS a.s. za rok 2009 takto:
- Zákonný příděl do rezervního fondu: 0,00 Kč
- Nerozdělená ztráta minulých let: - 2,399.197,93 Kč

USNESENÍ Č. 375/2010 - Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS, a.s.
Rada města po projednání

schvaluje

snížení základního kapitálu obchodní společnosti Liberecké IS a.s. , Jablonecká 41, Liberec 5, IČ 25450131, zapsaná v obchodním rejstříku u  KS v Ústí n.L. pod RgB 1429 takto:  
1. Valná hromada akciové společnosti snižuje základní  kapitál ve smyslu § 211 obch.zák. o částku  33,800.000,- Kč z důvodu snížení účetní ztráty z předchozích let firmy Liberecká IS a.s., když se jedná o ztrátu zjištěnou na základě účetní závěrky za rok 2009. Účetní závěrka byla projednána a schválena valnou hromadou před rozhodnutím o snížení základního kapitálu a.s.,
2. Rozsah snížení základního kapitálu o 33,800.000,- Kč,
3. Způsob snížení  základního kapitálu bude proveden bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionáře,
4. Valná hromada akciové společnosti ukládá předsedovi představenstva akciové společnosti provedení zápisu  smyslu rozhodnutí valné hromady o  záměru snížit základní kapitál do obchodního rejstříku,
5. Valná hromada akciové společnosti ukládá předsedovi představenstva akciové společnosti zabezpečit úkony spojené  se snížením základního kapitálu dle  stanov a občanského zákoníku.  

USNESENÍ Č. 376/2010 - Návrh na určení auditora Liberecké IS, a.s.
Rada města po projednání

schvaluje

v souvislosti se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, uzavření smlouvy o  provádění povinného auditu Liberecké IS a.s. s auditorskou společností O-Consult, s.r.o., IČO 44567448, se sídlem Jiráskova 465, 460 14 Liberec.

USNESENÍ Č. 377/2010 - Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na adrese: ul. Pionýrů 976, Liberec 6 s Českou poštou s.p.
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor objektu ul. Pionýrů 976, Liberec VI uzavřené dne 1. 3. 2005 s Českou poštou s.p. Praha na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, připravit a uzavřít příslušný dodatek č.3 k uvedené nájemní smlouvě.
Termín: červen 2010

USNESENÍ Č. 378/2010 - Záměr pronájmu historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích n. N.
Rada města po projednání

schvaluje

- záměr pronájmu objektu historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích nad Nisou – č.p. 231, stojící na pozemku p.č. 1403 v k.ú. Vratislavice nad Nisou;
- využití prostředků příjmů z pronájmy pro potřeby hasičské mládeže SDH v Liberci;

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- zveřejnit záměr pronájmu dle platné legislativy,
- předložit radě města ke schválení návrh nájemní smlouvy.
T: 06/10

USNESENÍ Č. 379/2010 - Převod vozidla Volkswagen Caravelle, RZ: 1L1 5758 Městské policii Liberec a nákup nového vozu obdobného typu
Rada města po projednání

souhlasí

s převodem vozidla Volkswagen Caravelle, RZ: 1L1 5758, Městské policii Liberec a nákupem nového vozidla obdobného typu a využití

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
uskutečnit předání vozidla Městské policii Liberec a pořízení nového vozidla VW Caravelle formou poptávkového řízení do 31. 8. 2010.

USNESENÍ Č. 380/2010 - Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence kriminality pro rok 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Kurz sebeobrany pro ženy“ v celkové výši 43.000,-Kč

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR zastupitelstvu města.

USNESENÍ Č. 381/2010 - Schválení výroční zprávy společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. za rok 2009 ve funkci valné hromady
Rada města ve funkci valné hromady Sportovní areál Ještěd, a.s.

schvaluje

1. účetní závěrku Sportovního areálu Ještěd, a.s. za rok 2009 ,
2. Výroční zprávu Sportovního areálu Ještěd, a.s. za rok 2009,
3. rozdělení hospodářského výsledku Sportovního areálu Ještěd, a.s. za rok 2009 takto:
- zákonný příděl do rezervního fondu: 0,- Kč
- nerozdělená ztráta minulých let: 43,363.000,- Kč.

Rada města obdržela tuto písemnou informaci:
I. Informace k zákonu o střetu zájmů: Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů ve formě čestného prohlášení - Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, za rok 2009.


Ing. František H r u š a, v. r. 
náměstek primátora

Ing. Ondřej Č e r v i n k a, v. r.
náměstek primátora 

 

Příloha k usnesení č. 353/2010, 359/2010, 372/2010

Nastavení cookies