05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ ZE 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 2. 2010

USNESENÍ Č. 76/2010 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Rada města po projednání

schvaluje

I. Výpůjčka
1. Rada města schvaluje dle předloženého návrhu výpůjčku stavby garáže, umístěné na p.p.č. 1495/85, v  k. ú. Rochlice u  Liberce, pro manžele Milana Slavíka a Květu Slavíkovou, Borový Vrch 1031/42, 460 14 Liberec XIV.
2. Rada města schvaluje dle předloženého návrhu výpůjčku stavby garáže, umístěné na p.p.č. 1495/85, v  k. ú. Rochlice u  Liberce, pro Paula Dentona, Slov. národního povstání 392/8, 460 05 Liberec V.
3. Rada města schvaluje dle předloženého návrhu výpůjčku stavby garáže, umístěné na p.p.č. 1495/92, v  k. ú. Rochlice u  Liberce, pro Miroslava Jiroudka, Aloisina Výšina 636/116, 460 15 Liberec XV.
4. Rada města schvaluje dle předloženého návrhu výpůjčku stavby garáže, umístěné na p.p.č. 1495/85, v  k. ú. Rochlice u  Liberce, pro Patrika Fikeru, Kašparova 478/4, 460 06 Liberec VI.

II. Nájem
Staženo.

a ukládá


Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
uzavřít příslušné smluvní dokumenty.
Termín: 03/2010

USNESENÍ Č. 77/2010 - „Tramvajová trať Fügnerova-Dobiášova“- smlouva o partnerství a spolupráci na projektu
Rada města po projednání

souhlasí


s uzavřením Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu „Tramvajová trať Fügnerova-Dobiášova“ s Dopravním podnikem města Liberec, a. s.

a ukládá


Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
předložit smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 02/2010

 

USNESENÍ Č. 78/2010 - Obchodní centrum PLAZA – prodej pozemků
Rada města po projednání

souhlasí

s upřesněným předmětem prodeje pozemků dle uzavřené Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci čj. 7003/06/0076,

bere na vědomí

předložený návrh textu kupní smlouvy,

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
předložit návrh prodeje pozemků p.č. 50/1 o výměře 7360 m2, p.č. 47/7 o  výměře 125 m2, p.č. 63 o výměře 6 m2, p.č. 50/7 o výměře 20 m2, p.č. 47/1 o výměře 2638 m2 a p.č. 5783/1 o výměře 468 m2, vše v k. ú. Liberec, společnosti P4 Plaza s. r. o., se sídlem K Červenému dvoru 24/2132, 130 00 Praha 3 – Strašnice, IČ: 27167763, ke schválení zastupitelstvu města konaného dne 25. 2. 2010.

USNESENÍ Č. 79/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:

I. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi
Rada města dne 16. 2. 2010 souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 293/002 v budově čp. 292 - 293, ul. Chelčického, Liberec 5 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemcích p.č. 2726 a 2727, vše v k. ú. Liberec. Termín podpisu KS je do  30 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

čp/č.j.; podíl; vel.; plocha; příjmení a jméno; cena; % uhr.;
bydliště
293/002; 838/12569; 3+1; 83,80; manž. Miloslav Hromada a Irena Hromadová; 961.000,-; 100;
Chelčického 293, Lbc 5

II. Prodej pozemku
Rada města dne 16. 2. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1053/1, k. ú. Chotyně, kupující Obec Chotyně, IČ: 00672033, sídlem Chotyně 163, PSČ 463 34, za kupní cenu 39.000,- Kč, kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

III. Výkup pozemku
Rada města dne 16. 2. 2010 souhlasí s výkupem nemovitosti: pozemek p.č. 294/2 odděl. z pozemku p.č. 294, k. ú. Rochlice u Liberce, prodávající Ing. Vladimír Dědeček, trvale bytem Chabarovská 300/10, Liberec 6, za kupní cenu 41.000,- Kč, s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

IV. Směna pozemků
Rada města dne 16. 2. 2010:
a) zrušuje usnesení rady města č. 654/09 – III. ze dne 3. 11. 2009,
b) souhlasí se směnou pozemků p.č. 1244/5, 1244/6 a  3598/16, k. ú. Liberec odděl. z pozemků p.č. 1244/2 a 3598/12, k. ú. Liberec, ve vlastnictví: Ing. Petr Maryško, Iva Maryšková, oba bytem Mlýnská 216/8, Liberec 4, za pozemky p.č. 6473, k. ú. Liberec a p.č. 1841/1, k. ú. Starý Harcov, ve vlastnictví: statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, s doplatkem městu ve výši 1,089.630,- Kč.

schvaluje


majetkoprávní operace pod body:

V. Umístění reklamních zařízení
1. Staženo.
2. Rada města dne 16. 2. 2010 schvaluje bezplatné umístění 1 ks reklamního zařízení na pozemku p.č. 1437/1, v k. ú. Růžodol I, na dobu neurčitou pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci, IČ: 00079651, pod podmínkou využívání reklamního zařízení výhradně k propagaci Zoologické zahrady Liberec.

VI. Změna usnesení RM
Rada města dne 16. 2. 2010 po projednání:
a) zrušuje usnesení č. 678//09/V/8 ze dne 18. 11. 2009,
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na  pozemcích p. č . 279/3, 291, k. ú. Františkov u Liberce, po dobu životnosti příslušné inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 280/2, k. ú. Františkov u Liberce, kterým jsou v současné době Srbovi Willibald a Alena, Gagarinova 776/41, Liberec – Liberec VI - Rochlice, pro vlastníka pozemku p. č. 280/3, k. ú. Františkov u Liberce, kterým je v  současné době Zbytovská Hana, Řídkého 231/10, Liberec X – Františkov, a  pro vlastníka pozemku p. č. 280/4, k. ú. Františkov u Liberce, kterým je v současné době Vlček Antonín, Švermova 50/85, Liberec X – Františkov. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

VII. MO Lbc Vratislavice n/N
1. Záměr prodeje pozemků
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 457/1 a p.p.č. 456/2 při ul. Za Drogerií, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 1,779.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků.
2. Záměr prodeje budovy
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 39, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 1427/1 (oddělené z  p.p.č. 1427 dle GP č. 2910-347/2009 ze dne 16. 11. 2009) s  příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1427/1, p.p.č. 1428/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemníků za podmínek stanovených § 606 občanského zákoníku, za cenu 3,300.000,- Kč.  
3. Záměr prodeje pozemků – investiční záměr – lokalita Vyhlídková
Rada města po projednání:
a) zrušuje své usnesení č. 357/09 bod IX. 4) ze dne 16. 6. 2009,
b) schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 při ul. Vyhlídková, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, a souhlasí s předloženými podmínkami výběrového řízení na investora zástavby pozemků p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 při ul. Vyhlídková, v k. ú. Vratislavice nad Nisou.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 80/2010 - Převod nemovitosti - legalizace stavu
Rada města po projednání

souhlasí

s převodem pozemku p.č. 985/10, k. ú. Krásná Studánka, do vlastnictví České republiky

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh převodu ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 81/2010 - Pronájem části pozemku v soukromém vlastnictví
Rada města po projednání

schvaluje

a) pronájem ideální části 254/1000 pozemku p.č. 5090/1, k. ú. Liberec, o  výměře 56,505 m2, od Ing. Jiřího Foppa, za roční nájemné 1.978,- Kč, na  dobu určitou 5 let od podpisu smlouvy, pro statutární město Liberec, IČ: 00262987,
b) proplacení úhrady faktického užívání ideální části pozemku p.č. 5090/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka tohoto pozemku 2 roky zpětně od podpisu nájemní smlouvy, ve výši 3.956,- Kč,

a ukládá

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města,
uzavřít v dané věci smlouvu o nájmu nemovitosti.
Termín: 31. 3. 2010

USNESENÍ Č. 82/2010 - Návrh rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec pro rok 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec na  rok 2010 zastupitelstvu města dne 25. 2. 2010 ke schválení.

USNESENÍ Č. 83/2010 - Přidělení upravitelných bytů
Rada města po projednání

schvaluje

1) Haluškové Petře – přidělení bytu pro příjmově vymezené jako upravitelného bytu č. 1, I. kategorie o velikosti 3+1 v Liberci 25, Nad Sokolovnou 616,
2) Kimovi Jiřímu – přidělení upravitelného bytu č. 26, I. kategorie o velikosti 1+kk v Liberci 6, Hedvábná 1118,

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvu s Haluškovou Petrou a Kimou Jiřím.
Termín: 02/2010

USNESENÍ Č. 84/2010 - Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, přidělení náhradního bytu a ubytování nízkého standardu - poskytnutí přístřeší
Rada města po projednání

schvaluje

1) Kverkové Janě přidělení bytu č. 25, o velikosti 1+kk v  ulici Krajní 1576, Liberec 30,
2) Fejfarové Janě, Mgr. přidělení bytu č. 410, o velikosti 1+1 v ulici U Sila 1204, Liberec 30,
3) Karbanové Libuši přidělení bytu č. 501, o velikosti 1+1 v ulici U Sila 1204, Liberec 30,
4) Oravcové Simoně přidělení bytu č. 503, o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1205, Liberec 30,
5) Dongresové Kristýně přidělení bytu č. 18, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1576, Liberec 30,
6) Nishonovovi Muhammadovi přidělení náhradního bytu č. 6, o velikosti 2+kk v ulici Krajní 1575, Liberec 30,
7) Piskorovi Richardovi - poskytnutí ubytování nízkého standardu v  objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců,

a ukládá

1) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvu s Kverkovou Janou, Dongresovou Kristýnou a Nishonovem Muhammadem,
Termín: 02/2010

2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Mgr. Fejfarovou Janou, Karbanovou Libuší a Oravcovou Simonou,
Termín: 02/2010

3) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít smlouvu o ubytování s Piskorem Richardem.
Termín: 02/2010

USNESENÍ Č. 85/2010 - Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města po projednání

schvaluje

Josífkové Julii přidělení bytu č. 8 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 14, Borový vrch 1031,
Paškové Boženě přidělení bytu č. 208 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1173,
Kavanové Ivaně přidělení bytu č. 305 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1174,

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvy.
Termín: 02/2010

USNESENÍ Č. 86/2010 - Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s  pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178 konkrétním žadatelům
Rada města po projednání

souhlasí

s bezúplatným poskytnutím majetkových hodnot nad 20.000,- Kč souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178 konkrétním žadatelům dle důvodové zprávy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

schvaluje

1) bezúplatné poskytnutí majetkové hodnoty klientům zbavených způsobilosti k právním úkonům,
2) poskytnutí daru p. Matěchovi,

a ukládá

1) Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit zastupitelstvu města ke schválení seznam žadatelům o  bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178,
Termín: 25. 2. 2010

2) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít darovací smlouvu s opatrovníkem Svatoše Milana a Svatoše Zdeňka,
Termín: 02/2010

3) Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít kupní a darovací smlouvu s Matěchou Jaromírem.
Termín: 02/2010

USNESENÍ Č. 87/2010 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v 1. kole roku 2010 na  veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši 1,158.700,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1)

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 88/2010 - Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a  rozvoj vzdělávání SML - 1. kolo roku 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a  rozvoj vzdělávání SML v rámci 1. kola 2010 v celkové výši 804.991,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a  rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2010 v  celkové výši 804.991,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 89/2010 - Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009
Rada města po projednání

doporučuje

schválit  zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,
předložit zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 90/2010 - Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009
Rada města po projednání

doporučuje

schválit zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,
předložit zprávu o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 91/2010 - Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce
Rada města po projednání

schvaluje


a) výpůjčku 64 ks kompostérů K 390 vylosovaným občanům Liberce,
b) návrh smlouvy o výpůjčce,

a svěřuje

působnost uzavřít smlouvy o výpůjčce 64 ks kompostérů K 390, Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb.

USNESENÍ Č. 92/2010 - Schválení loga příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o.
Rada města po projednání

schvaluje

podobu a užívání loga příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec, p. o.

USNESENÍ Č. 93/2010 - Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany:
01/2010
Kopřiva Roman Liberec 25, Dlouhý Most 236 STD – 43
Pekárek Jiří Liberec 25, Beránkova 395 XVIII – 202
Málková Jana Liberec 14, Třešňová 621 III – 173
Dymlová Bohunka Liberec 3, Oldřichova 202 STM – 28
Lalová Marie Liberec 23, Kavkazská 187 XV – 3
Krupková Ivana Liberec 1, Bendlova 1150/25 S – 8
Čechová Pavla Liberec 6, Plátenická 238/29 KZ II – 2
Svatošová Jarmila Liberec 6, Dobiášova 855/4 KZ C – 13
Hastrdlová Irena Liberec 25, Holubova 593/4 VI – 113
Brandejská Marie Stráž nad Nisou, Myslbekova 322 DK – 546
Makulová Helena Liberec 14, Borový vrch 1032/44 HK – 241
Ledererová Jarmila Liberec 12, Jarní 404/36 HK – 90
Fiala Miloš Liberec 5, Na Výšinách 14/440 D – 6
Hajleková Lenka Liberec 7, Gagarinova 760 KZ II – 24
Heymer Karel Ústí nad Labem, Stará 2492/65 L – 273
Kupec Josef Liberec 30, Za cukrárnou 531 XVIII – 63
Kalousová Olga Liberec 1, Čížkova 1105 STM – 13
Pražáková Zdena Liberec 11,  Zahradní 457 L – 218

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa.
Termín: 26. 2. 2010

USNESENÍ Č. 94/2010 - Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2009
Rada města po projednání

souhlasí

závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2009

a ukládá

Milanu Šírovi, náměstku primátora,
předložit závěrečnou zprávu na jednání zastupitelstva města dne 25. 2. 2010.

USNESENÍ Č. 95/2010 - Vyúčtování provozní dotace přidělené TSML a. s. na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Hřbitovy"za rok 2009
Rada města po projednání

bere na vědomí

vyúčtování provozní dotace přidělené TSML a. s. na úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Hřbitovy" za rok 2009.

USNESENÍ Č. 96/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008
Rada města po projednání

schvaluje

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 a 2008 včetně návrhu na  opatření.

USNESENÍ Č. 97/2010 - Schválení předložení zadání 63. změny závazné části územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec
Rada města po projednání

souhlasí

s předložením materiálu Zadání 63. změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec,

doporučuje

zastupitelstvu města schválit navržené Zadání 63. změny územního plánu,

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstku primátora,
předložit Zadání 63. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 98/2010 - Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady I“ v IPRM zóna Lidové sady
Rada města po projednání

souhlasí

s podáním žádosti o poskytnutí dotace projektu „Parky Lidové sady I“ v  IPRM zóna Lidové sady v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 99/2010 - Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "ZŠ Lesní - stavební úpravy" pro projekty – „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“, "ZŠ Lesní-úprava parteru" v IPRM zóna Lidové sady
Rada města po projednání

schvaluje

s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby „ ZŠ Lesní-stavební úpravy“ pro projekty „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ a „ZŠ Lesní-úprava parteru“ v IPRM zóna Lidové sady:

1) složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby:
Ing. Tomáš Hampl, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru
koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, odbor koordinátor dotací EU zástupce právního
oddělení

2) složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Ing. František Hruša, náměstek primátora
Ing. Tomáš Hampl, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru
koordinátor dotací EU
Veronika Fialová, odbor koordinátor dotací EU
zástupce právního oddělení

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
Milan Šír, náměstek primátora
Ing. Michal Vereščák, odbor koordinátor dotací EU
Ing. Šárka Kneblová odbor školství, kultury a sportu
zástupce právního oddělení

3) předpokládaná hodnota VŘ činí celkem 32,745.000,- Kč bez DPH ( 39,294.000,- Kč včetně DPH ),

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací EU,
zajistit vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby.
Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 100/2010 - IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – podání projektových záměrů do výzvy
Rada města po projednání

schvaluje

podání níže uvedených projektových záměrů do výzvy na předkládání projektových záměrů vyhlášené Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a  kvalitní život v Liberci za statutární město Liberec a jím zřízené nebo založené organizace.
1) Modernizace divadla F. X. Šaldy
2) Historická budova radnice – volnočasové aktivity
3) Sportovní a volnočasový areál Vesec
4) Botanická zahrada – pavilon leknínů
5) In-line dráha
6) Volnočasová hřiště
7) Volnočasové plochy
8) Modernizace Svijanské arény
9) Multifunkční indoor hala
10) Centrum historie tramvajové dopravy

a ukládá

Ing. Tomášovi Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací EU,
zajistit ve spolupráci s partnery podání uvedených projektových záměrů do výzvy na předkládání projektových záměrů vyhlášené Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
Termín: do 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 101/2010 - IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"
Rada města po projednání

souhlasí

s odvoláním Mgr. Jiřího Pilného, specialisty odboru Koordinátor dotací EU z funkce:
a) manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a
b) člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec zóna „Lidové sady“ bez hlasovacího práva,

a souhlasí


se jmenováním Ing. Michala Vereščáka, specialisty odboru Koordinátor dotací EU do funkce:
c) manažera Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a
d) člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Liberec zóna „Lidové sady“ bez hlasovacího práva,

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit materiál ke schválení na zasedání zastupitelstva města.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 102/2010 - Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na  přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých v 1. a 2. kole roku 2010 z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec v celkové výši 98 000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. vyhlášené kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
Termín: 25. 2. 2010

USNESENÍ Č. 103/2010 - Žádost o použití znaku města - Kinský média
Rada města po projednání

schvaluje

použití znaku města společnosti KINSKÝ média, s. r. o., pro účely realizace grafického projektu města Liberec v podobě tiskové brožury.

USNESENÍ Č. 104/2010 - Žádost o použití znaku města - AKTIV 95 OPAVA, s. r. o.
Rada města po projednání

schvaluje

a) použití znaku města na 5 000 ks reklamních předmětů „BUTTON“ společnosti AKTIV 95 OPAVA, s. r. o., pro účely realizace sběratelské kolekce znaků měst ČR,
b) vypořádání za poskytnutí tohoto svolení v podobě 200 ks butonů zdarma poskytnutých statutárnímu městu,

a ukládá

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města.
Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 105/2010 - Žádost o použití znaku města - Vojenský útvar 7924 Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

použití znaku města na bojovém praporu 312. praporu radiační, chemické a biologické   ochrany, a to na dobu neurčitou

a ukládá

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města.
Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 106/2010 - Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2010 z Fondu požární ochrany Libereckého kraje
Rada města po projednání

schvaluje

předložení žádostí o poskytnutí příspěvku na rok 2010 z Fondu požární ochrany Libereckého kraje (dále jen FPO LK);
žádost č. 1:

- vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec - Růžodol I elektrocentrálou Geko IP 44;
žádost č. 2:
- vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec-Růžodol I 4 ks náhradních lahví k ochranným dýchacím přístrojům zn. Dräger ;
žádost č. 3:
- vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec - Růžodol I plovoucím čerpadlem zn. Hartmann a Pavliš o výkonu 1200l/min;
žádost č. 4:
- vybavení výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů města Liberec 5 ks požárních přileb SCHUBERT F 210 a svítilnami;

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML, ve spolupráci s oddělením krizového řízení,
předložit zpracované žádosti  Krajskému úřadu Libereckého kraje.
Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 107/2010 - Záměr demolice objektu Pastýřská č.p. 141 v Liberci 1 a objektu Barvířská č.p. 726/21a v Liberci 3
Rada města po projednání

schvaluje

záměr demolice objektu Pastýřská č.p.141 v Liberci 1 a objektu Barvířská č.p. 726/21a v Liberci 3

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,
připravit příslušná výběrová řízení a zpracovat a radě města předložit seznam oslovených firem.
Termín: 03/2010

USNESENÍ Č. 108/2010 - Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Na Výšinách 451/9, Liberec 5
Rada města po projednání

schvaluje

záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Na Výšinách 451/9, Liberec 5 předem určenému zájemci – společnosti Tyflocentrum Liberec o. p. s., se sídlem Na Výšinách 451/9, Liberec 5, na dobu určitou od 1. 8. 2010 do  31. 7. 2012

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Na Výšinách 451/9, Liberec 5 a předložit radě města ke schválení příslušnou nájemní smlouvu.
Termín: 06/2010

USNESENÍ Č. 109/2010 - "Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a  integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML"
Rada města po projednání

schvaluje

založení projektu „Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML“ a zahájení jeho přípravy v intencích důvodové zprávy

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníku MML,
zajistit zpracování žádosti projektu „Zvýšení efektivnosti řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a  vzdělávání zaměstnanců SML“.

USNESENÍ Č. 110/2010 - Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

předloženou zprávu

a souhlasí


s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a s vypuštěním z kontroly usnesení č. 112/09.

USNESENÍ Č. 111/2010 - Organizační zajištění 2. zasedání zastupitelstva města konaného 25. 2. 2010
Rada města po projednání

schvaluje

konání 2. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. února 2010 v  15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Převod nemovitosti – legalizace stavu
5. Finanční vypořádání – byt č. 367/03, ul. U Soudu, Liberec 2
6. Tramvajová trať Fügnerova – Dobiášova – smlouva o partnerství a spolupráci na projektu
7. Obchodní centrum PLAZA – prodej pozemků
8. Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady I“ v IPRM zóna Lidové sady
9. IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
10. Návrh rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec na rok 2010
11. Zadání 63. změny územního plánu města Liberec
12. Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 – 1178 konkrétním žadatelům
13. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2010
14. Návrh správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro  partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2010
15. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a  rozvoj vzdělávání SML – 1. kolo roku 2010
16. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009
17. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009
18. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2009
19. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28. ledna 2010
20. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Rada města obdržela tyto písemné informace:
I. Výroční zpráva o činnosti Magistrátu města Liberec v oblasti poskytování informací za rok 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
II. Majetkové dispozice SML prověřované na základě podnětu Ministerstvem vnitra ČR
III. Přehled rozdělených příspěvků z fondu primátora města za rok 2009

 

 

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Ing. Ondřej Č e r v i n k a, v. r.
náměstek primátora 

 

Přílohy k usnesení č.: 77 - 78/2010, 80 - 82/2010, 87 - 91/2010, 94 - 95/2010, 97/2010, 102/2010

 

Nastavení cookies