Územní plán a desatero pro aktivního občana

- Územní plán má podobu velké mapy, na níž jsou barevně odlišena jednotlivá území podle jejich plánované funkce. Je to naprosto klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, například územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Naopak projekty, které jsou v územním plánu zaneseny, jsou velmi obtížně odvratitelné.
- Územní plány schvalují zastupitelstva. Územní plány jsou tedy projevem dohody volených zástupců občanů, je to politické rozhodnutí. Občané samotní mají právo proces územního plánování ovlivnit svými připomínkami.
- Aktuální územní plán musí být veřejně přístupný. Přípravy územně plánovacích podkladů se nemůže účastnit veřejnost. Tyto podklady musí být nicméně na úřadech veřejně přístupné.
- Návrh územního plánu musí být vystaven u pořizovatele, popřípadě na dalších určených místech po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí. Pořizovatel to oznámí veřejnou vyhláškou.
- Ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu může každý uplatnit své připomínky.
- Po veřejném projednání předloží pořizovatel (stavební úřad obce nebo odbor územního rozvoje) schvalujícímu orgánu (zastupitelstvu ) zprávu o projednání územního plánu spolu s vyhodnocením všech stanovisek a připomínek. Navrhne také způsob vypořádání námitek a nesouhlasů s vyřízením podaných připomínek.
- Dotčeným orgánům územního plánování a vlastníkům, kteří uplatnili námitky k návrhu územního plánu nebo nesouhlasí s vyřízením svých námitek podaných ke konceptu, sdělí pořizovatel do 30 dnů od schválení, že jim vyhověl, nebo důvody, pro které jim nevyhověl.
- K územnímu plánu se může vyjadřovat kdokoliv, koho se plán nějak dotýká. Může to být občan daného města, podnikatel, majitel nemovitosti, místní občanské sdružení apod.
- Čím více lidí podává námitky k územnímu plánu, tím vážněji se jimi musí pořizovatel zabývat. Pokud chcete proces územního plánování ovlivnit, vyzvěte k podání připomínek i další dotčené lidi. Můžete se rovněž pokusit zjistit postoj dotčených orgánů státní správy a přimět je, aby podpořily Vaše stanovisko. Námitky úřadů mají větší váhu než připomínky občanů.
- Na schvalování územních plánů se nevztahuje správní řád. Platný územní plán tudíž nepodléhá možnosti odvolání ani soudního přezkoumání.

Desatero aktivního občana pro využití územního plánu

  1. Zjistěte si, zda obec a kraj, kde působíte, mají zpracovaný územní plán obce s jeho obsahem.
  2. Sledujte úřední desku na úřadě nebo na internetu, aby Vám neunikly projednávané změny.
  3. Projednává-li úřad změnu ÚP, která Vás negativně ovlivní, zašlete písemně připomínky ke všem fázím projednávání.
  4. Účastněte se aktivně veřejných jednání a formulujte své námitky nejen písemně, ale i ústně.
  5. Pokuste se zjistit stanoviska dotčených orgánů státní správy a získat některý z nich na svou stranu. Námitky správních úřadů mají větší váhu než námitky občanů.
  6. Dotýká-li se případ, který řešíte, většího počtu lidí, informujte je o průběhu schvalování územního plánu. Čím více připomínek úřad dostane, tím lépe.
  7. Informujte o problému sdělovací prostředky. O konečné podobě územních plánů rozhodují zastupitelé, tedy zástupci občanů, kteří by měli respektovat názor svých voličů.
  8. Sledujte i další fáze rozhodování – proces EIA, územní řízení atd. I když je nějaký záměr zanesen do územního plánu, nemusí být ještě realizován.
  9. Zabýváte-li se nějakým závažnějším případem, nespoléhejte jen na sebe. Vstupte do místního občanského sdružení nebo takové sdružení založte. Získáte tím větší zákonná práva.
  10. Účast v projednávání územního plánu a ve správních řízeních nemusí problém vyřešit. Využívejte i dalších občanských práv, jako jsou petice, veřejná shromáždění apod.

podrobněji např. na: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1920520 ,
zákonná úprava na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183

Nastavení cookies