Mapa korupčních rizik

V prosinci 2013 proběhlo na Magistrátu města Liberec dotazníkové šetření. Získaná data sloužila jako podklad pro vytvoření mapy korupčních rizik.

Mapa korupčních rizik obsahuje oblasti a činnosti MML, u kterých existuje riziko korupčního jednání ze strany úředníků. Seznam rizik byl získán z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci MML, dále analýzou stížností a podnětů občanů, auditních zpráv a porovnáním s jinými samosprávami, u kterých jsou korupční rizika také sledována. Identifikovaná rizika byla ohodnocena z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti dopadu při jejich realizaci.

Cílem mapy korupčních příležitostí je určit nejvíce ohrožené oblasti a činnosti, které je nutné sledovat a vytvářet a následně přijímat opatření k jejich eliminaci.

Nastavení cookies