29.04.2014
Jan Král

Jak probíhá realizace Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou?

Od začátku roku 2014 probíhají přípravné práce na Integrovaném plánu rozvoje území měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

Integrovaný plán představuje nástroj regionální politiky, který má podobu provázaných projektů, které směřují k rozvoji území ve vybraných rozvojových oblastech, která jsou oběma městům společná, a je zde možné dosáhnout synergických efektů. IPRÚ vychází z integrované strategie rozvoje území, která umožní implementaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU v období 2014 – 2020.

Prvním krokem v rámci celého procesu bylo založení přípravného výborujmenování manažera IPRÚ, kterým je vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, Ing. Michal Vereščák. Členy přípravného výboru jsou za město Liberec: Ing. Jiří Rutkovský (náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj a dotace), Aleš Preisler (starosta MO Vratislavice nad Nisou), Ing. Michal Vereščák (manažer IPRÚ), Ing. Martin Čech (vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů), Ing. Dana Štefanová (vedoucí oddělení rozvojové koncepce). Dále za město Jablonec nad Nisou jsou členy: Petr Vobořil (náměstek primátora pro rozvoj města), Ing. Tomáš Beneš (vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje), Mgr. Iveta Habadová (vedoucí oddělení dotací), Ing. Michaela Smrčková (vedoucí oddělení územního plánování), Zuzana Bencová (oddělení investiční výstavby).

Založení přípravného výboru a manažera IPRÚ schválilo zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou dne 21. února a zastupitelstvo města Liberec dne 27. února. Současně bylo schváleno Memorandum o spolupráci na přípravě Integrovaného plánu rozvoje území IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou, které bylo následně primátorem a primátorkou obou měst podepsáno dne 27. března. Memorandum představuje deklaraci společných zájmů statutárních měst při přípravě na nové programovací období Evropské unie 2014 – 2020, je dostupné zde: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/ipru/ipru/.

Následně byl vytvořen Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností při přípravě IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Plán spolupráce a komunikace obsahuje popis organizační struktury, způsoby zapojení jednotlivých aktérů do organizační struktury, další cílové skupiny pro komunikaci a jakým způsobem a kdy budou zapojeny do procesu přípravy IPRÚ. Plán spolupráce a komunikace schválila Rada města 14. dubna 2014 a je dostupný zde: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/ipru/projektove-dokumenty-ipru/plan-spoluprace-komunikace/.

Stěžejním bodem vytvoření integrované strategie je analytická část popisující výchozí stav řešeného území, jeho problémy, potenciál a oblasti, kde se nabízí prostor pro spolupráci obou měst. Na vytvoření analytických podkladů strategie IPRÚ bylo na začátku března vypsáno zadávací řízení. Nabídku podalo 8 firem, nejvýhodnější nabídku podala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. s nabídkovou cenou 310.000,-Kč bez DPH. S vybraným uchazečem byla podepsána smlouva o dílo. Prvním výstupem bude prezentace doporučení pro vymezení území a společných témat v rámci definovaného území v Liberci na jednání přípravného výboru, a následně Komisi pro rozvoj a strategické plánování.
Statutární město Liberec, jako nositel IPRÚ, současně podalo žádost o dotaci do výzvy č. 2 Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Operačního programu Technická pomoc, kde jsou na zpracování integrovaných strategií vyčleněny finanční zdroje. V nejbližší době budou také oslovováni experti do poradního týmu IPRÚ.
Předpokládá se, že první verze strategie bude hotová do konce srpna roku 2014 a bude zveřejněna k připomínkám.

http://www.liberec.cz/IPRU/
http://www.mestojablonec.cz/cs/projekty/ipru-liberec-jablonec-nad-nisou.html

Kontakt na projektového manažera IPRÚ:
Ing. Michal Vereščák
Tel.: 48 524 3191
Email: verescak.michal@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies