MML UPUP - Žádost o změnu územního plánu zkráceným postupem

Žádost se musí vždy podávat u obce, pro kterou se má územní plán měnit! K žádosti je nutné přiložit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém příslušný orgán ochrany přírody uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Příslušným orgánem ochrany přírody na území ORP Liberec je vždy Krajský úřad Libereckého kraje a na území chráněnné krajinné oblasti  Správa CHKO Jizerské hory nebo Správa CHKO Lužické hory. Stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Libereckého kraje + na území CHKO příslušná správa CHKO) je nutné následně znovu předat Krajskému úřadu Libereckého kraje jako příslušnému úřadu, který vydá stanovisko k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle § 55a písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

K žádosti je nutné přiložit i obsah změny, který byl předložen k vydání výše uvedených stanovisek.

Formulář k žádosti je dostupný na webovém odkazu https://portal.liberec.cz/situace/oblast/navrh-na-zmenu-uzemniho-planu-porizovanou-zkracenym-postupem.

 

 

Nastavení cookies