Oddělení technické správy

Bc. Denisa Černá

vedoucí oddělení technické správy
Tel.: 48 524 3442
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.34

Oddělení technické správy

Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov
Doručovací adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Telefon: 485 243 442

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zař. technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení agenda autovraků, parkování – modré zóny Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3884
Jarešová Vendula referent investic a oprav agenda smluv, agenda autovraků Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3881
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov – část, Liberec Staré město, Růžodol I – část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Bc. Neprašová Eva referent oddělení technické správy Doubí u Liberce-část, Vesec u Liberce, Rochlice u Liberce-část, Horní Růžodol-část, Kunratice u Liberce, Starý Harcov – část, Nový Harcov, Liberec-Kristiánov, Liberec-Perštýn Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3872
Ing. Švanda Jaromír specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zař. technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Zemanová Hana referent oddělení technické správy Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3426

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení technické správy:

 • komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

 • vykonává veškerá práva SML jako vlastníka místních komunikací; spolupracuje na vyjádřeních k záležitostem o zvláštním užívání veřejných prostranství po technické stránce;

 • komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako stavebníka oprav, úprav a rekonstrukcí všech součástí a příslušenství komunikací dle § 12 a § 13 zákona č. 13/1997 Sb. a nejsou-li tyto součásti a příslušenství komunikací souvisejícími objekty komplexnějších investičních akcí realizovaných jinými útvary MML

A) Samostatná působnost

 1. komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. a zajišťuje:

a) příjem, evidenci a vyřizování žádostí, stížností a petic obyvatel města Liberec nebo firem ve věcech správy komunikací a mostů včetně příslušenství, pokud se nejedná o opravy v rámci běžné údržby, které zajištují TSML p. o.

b) agendu zásahů do komunikací, jejich příslušenství, vodorovného a svislého dopravního značení, mostních objektů, zejména posuzuje projektové dokumentace ve všech stupních z titulu zásahu do spravovaného majetku jak třetími stranami, tak jinými útvary MML, určuje rozsah oprav a rekonstrukcí včetně jejich koordinace a zajištění veškerých podkladů k jejich realizaci;

c) sleduje záruční doby u všech zásahů do majetku, jenž je předmětem správy, uplatňuje reklamace v případě zjištěných závad;

d) přebírá nově vybudované komunikace a související objekty pořízené v rámci investičních akcí od jiných útvarů MML do správy a údržby;

e) přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, vyjma přebírání majetku po jeho opravách realizovaných TSML, p.o., včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;

f) účastní se přebírání jinými útvary MML nově vybudované dopravní infrastruktury a s ní souvisejících objektů v souvislosti s uzavřenými plánovacími smlouvami z titulu budoucího správce komunikací v majetku SML

g) na základě právních předpisů zajišťuje veškerý dozor a pravidelné prohlídky mostů v rozsahu daném zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů a norem, včetně kontroly jejich stavu;

h) přijímá od příspěvkové organizace TSML, p. o., každoroční evidenci vyhodnocení stavu komunikací na základě provedených běžných prohlídek a dále návrh plánu na opravy nad rámec lokální běžné údržby včetně předpokládaných nákladů;

i) vede evidenci požadavků na opravy most součástí a příslušenství komunikací a předkládá je orgánům SML;

 1. vykonává veškerá práva SML jako vlastníka místních komunikací; spolupracuje na vyjádřeních k záležitostem o zvláštním užívání veřejných prostranství po technické stránce;
 2. ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR, příslušnými útvary MML zajišťuje dopravní značení ve městě Liberec, přijímá návrhy s odůvodněním na úpravu dopravního značení od TSML, p.o., vykonávající běžné prohlídky komunikací;

 3. zajišťuje označování názvů nových ulic a výměnu poškozených tabulí s označením názvů ulic;

 4. komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj.;

 5. zajišťuje vedení pasportů komunikací ve vlastnictví SML;

 6. zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací a ostatních veřejných prostranství v gesci odboru;

 7. v rámci stanovené odpovědnosti za správu a údržbu majetku města vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, popř. movitému majetku ve vlastnictví města, pokud nejde o vypořádání vlastnických vztahů svěřených společně s majetkem jiným útvarům MML a organizacím ve výhradním vlastnictví SML;

 8. vykonává supervizi nad provozovateli parkovacího a odtahového systému ve městě,zajišťuje provoz a údržbu parkovacího systému ve městě Liberci;

 9. zajišťuje monitoring, evidenci a výzvy k odstranění autovraků na komunikacích, včetně příslušenství, ve vlastnictví SML;

 10. zajišťuje fyzickou likvidaci autovraků;

 11. zajišťuje správu, údržbu a rozvoj autobusových přístřešků ve vlastnictví města Liberce;

 12. komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako stavebníka oprav, úprav a rekonstrukcí všech součástí a příslušenství komunikací dle § 12 a § 13 zákona č. 13/1997 Sb. a nejsou-li tyto součásti a příslušenství komunikací souvisejícími objekty komplexnějších investičních akcí realizovaných jinými útvary MML, a to zejména:

a) ověřuje vhodnost pozemků pro stavby zadáním provedení průzkumů (geotechnický, územně-technický průzkum, stavebně-technický, vč. návrhu na odstranění staveb, stavebně-historický, archeologický průzkum staveniště apod.);

b) v případě potřeby zajišťuje zpracování a podání žádosti o vlivu stavby na ŽP a následně zajišťuje zapracování případných závěrů z protokolu do dalších stupňů projektové dokumentace příslušné stavby;

c) zadává zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS atd.);

d) obstarává věci stavebníka v předinvestiční, ale i realizační etapě akce, svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku, kdy stavebníkem akce je SML (veřejnoprávní, legislativní stránka přípravy a realizace – stanoviska a souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí, dotčených orgánů, a příslušná správní rozhodnutí správních orgánů);

e) kontroluje vlastnické vztahy a omezení vlastnických vztahů (např. věcná břemena) v katastru nemovitostí u pozemků dotčených stavbou;

f) zpracovává podklady k veřejným soutěžím souvisejících s přípravou a realizací akce svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku (studie, projektová příprava, inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí či stavebního povolení, technický dozor stavebníka při realizaci akce atd.) a účastní se vyhodnocení těchto veřejných soutěží;

g) v rámci svěřené působnosti je garantem realizace konkrétní stavební akce;

h) zajišťuje výkon činností souvisejících s funkcí technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. na realizovaných stavbách;

i) zajišťuje koordinaci jednotlivých subjektů spolupodílejících se na realizaci akce (stavebník – SML, projektant, TDS, dodavatel atd.);

j) prostřednictvím požadavků na rozpočet města předkládá návrhy na zajištění nákladů souvisejících s přípravou a realizací staveb až do jejich konečného vypořádání a zavedení do majetku SML;

k) zajišťuje protokolární předávání dokončených stavebních akcí od zhotovitelů do provozu a jejich zařazení do majetku SML, včetně finančního vypořádání akce;

 1. pro akce a projekty realizované v rámci svěřených kompetencí komplexně vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, pokud nejde o akce a projekty svěřené společně s majetkem jiným útvarům MML;

 2. je supervizorem správy dětského dopravního hřiště, koordinuje a zajišťuje aktivity v tomto areálu v souladu s darovací smlouvou na tento objekt, spolupracuje s městskou policií Liberec na činnostech v tomto areálu, zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj areálu dětského dopravního hřiště;

 3. projednává s ředitelem TSML, p. o., výši příspěvku města na provoz;
 4. zpracovává podklady ke zřizovací listině TSML, p. o., a předkládá příslušné návrhy na změny zřizovací listiny vč. pokynu zřizovatele radě a zastupitelstvu města;
 5. zajišťuje udělení souhlasu zřizovatele s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit TSML, p. o., nebo jde o objekty ve správě odboru;

 6. zajišťuje schválení přijetí darů v souladu se zřizovací listinou TSML, p. o.;

 7. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platu a odměn řediteli TSML, p. o., a předkládá je radě města k projednání;

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává 

 

Nastavení cookies