Oddělení dopravní obslužnosti

Mgr. Lukáš Hýbner

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3461
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 3.01

Oddělení dopravní obslužnosti

Sídlo: Liebiegova vila, Jablonecká 41/27
Doručovací adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Telefon: 485 243 461

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Junová Jana referent oddělení dopravní obslužnosti Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3464
Neumannová Petra referent oddělení dopravní obslužnosti Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3463
POPIS ČINNOSTI

Oddělení dopravní obslužnosti zajišťuje všechny povinné úkony pro objednatele dopravní obslužnosti vycházející z legislativy související se zajištěním veřejných služeb v přepravě cestujících a dále úzce spolupracuje s ostatními objednateli veřejných služeb v rozsahu území obsluhovaném dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

 

 

Oddělení dopravní obslužnosti zajišťuje:

 • tvorbu a projednávání tarifu a tarifního uspořádání na území SML s dotčenými komisemi městských částí, KORID LK a dopravci, v návaznosti na IDOL;

 • projednávání s KORID LK oblast tarifní problematiky, smluvních a přepravních podmínek IDOL, řešení financování IDOL;

 • tvorbu a projednávání nařízení o stanovení maximálních cen jízdného na území SML, účastní se vypracování vyhlášek a nařízení města, týkající se problematiky MHD;

 • přípravu smluv o závazku veřejné služby s dopravci zajišťujících MHD na území SML a území, kde obsluhu zajišťuje dopravce DPMLJ (v souladu se smlouvou s KORID LK), vyčíslení finanční náročnosti, kontroly fakturace a následného vyúčtování;

 • přípravu ostatních smluv dotýkajících se MHD nebo dopravců včetně vystavování faktur a kontroly;

 • zpracování návrhu příjmové stránky rozpočtu města (příjmy ze smluvní dopravy, platby od Libereckého kraje, potažmo KORID LK v rámci smluv týkající se dopravní obslužnosti, příjmy z nájemních smluv aj.) a návrhu výdajové stránky související s oblastí MHD včetně objednávek veřejných služeb;

 • verifikaci investičních potřeb SML do dopravní infrastruktury, předkládá návrhy investic, zjišťuje dotační možnosti financování investic;

 • zpracování věcných částí projektové dokumentace (zejména žádost o dotaci, monitorovací zprávy) při financování majetku města v oblasti MHD pořízeného z dotačních programů EU;

 • supervize nad přepravní a tarifní kontrolou;

 • vyřizování podnětů, petic a stížnosti v oblasti veřejné dopravy v souladu s příslušnými právními a interními předpisy ve spolupráci s právním oddělením;

 • tvorbu dopravních a koncepčních záměrů SML (optimalizace dopravy, modelování, změny linkování aj.) a IDOL v oblasti dopravní obslužnosti;

 • definování kvality veřejné přepravy prostřednictvím technických a provozních standardů, požadavků na vozový park, počet, povinné minimální vybavení a stáří vozidel;

 • definování rozsahu veřejné přepravy včetně rozsahu dopravních výkonů a zajišťování jejich úpravy v závislosti na potřebách jednotlivých objednatelů dopravní obslužnosti;

 • průběžné řízení a kontrolu činnosti DPMLJ ve všech oblastech fungování, průběžné vyhodnocování plnění věcných a finančních plánů DPMLJ, včetně projednání opatření, která zajistí naplnění naplánovaných cílů, zejména pak zajišťuje:

  • kontrolu předběžného odborného odhadu výše kompenzace pro stanovení adekvátní výše zálohových úhrad předložený DPMLJ;
  • pravidelnou kontrolu zprávy o plnění závazku veřejné služby s vyčíslením naplnění odborného odhadu kompenzace;
  • pravidelné vyúčtovávání zálohy k úhradě kompenzace (přeplatek, nedoplatek);
  • kontrolu správnosti, průhlednosti a oprávněnosti úhrady kompenzace, kontrolu nakládání DPMLJ s finančními prostředky poskytnutými v rámci kompenzace (prostředky nesmí být použity k jiným účelům než k realizaci sjednaného závazku veřejné služby);
  • kontrolu dodržování všech aspektů smlouvy (rozsah, kvalita služby), použití přiměřeného zisku, dodržování plánů obnovy vozového parku včetně prokazování souvisejících investic včetně uplatňování sankcí za nedodržení smlouvy (smluvní pokuty);
  • kontrolu na základě finančního modelu, zda navrhovaná kompenzace není nadměrná;

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.