06.01.2021

Místní poplatky ze psů a za komunální odpad - jak správně ohlásit a zaplatit v roce 2021


Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje

  • všechny občany - držitele psů, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu nebo kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, na povinnosti v oblasti místního poplatku ze psů v roce 2021. Výše poplatku ze psů pro rok 2021 se nemění, základní roční sazba zůstává na 600,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1.500,- Kč. Na sníženou roční sazbu 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300,- Kč má nárok každý držitel starší 65 let. Poplatek je splatný k 31. březnu 2021.

Nárok na osvobození od poplatku ze psů má:

osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

osoba provozující útulek pro zvířata,

osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené,

po dobu jednoho roku držitelé, kteří převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata,

držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských prací, pokud mají příslušné osvědčení,

držitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců.

 

  • všechny občany, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu, kteří mají na území města ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a cizince, kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, na povinnosti v oblasti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2021. Roční sazba poplatku činí 720,- Kč. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku. Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození, úmrtí, změny pobytu nebo změny vlastnictví je rozhodný stav na konci měsíce. Skutečnosti, ovlivňující výši poplatku, je poplatník nebo jeho zástupce povinen ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Nárok na osvobození od poplatku za odpad se vztahuje:

dle zákona o místních poplatcích na poplatníky s trvalým pobytem v Liberci, v případě cizinců s pobytem delším 90 dnů, kteří ohlásí, že:

umístěni do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2019 na poplatníky, kteří ohlásí, že:

se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku,

se po celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržují mimo území města a hradí po tuto dobu náklady na komunální odpad v místě svého skutečného pobytu, a to podle § 17 odst. 6 (smlouva) nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

jsou ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody,

mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,

mají na území města Liberec ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to pouze od poplatku placeného z důvodu vlastnictví této stavby.

Osvobození pod písm. a) – d) se vztahuje pouze k poplatku, který poplatník platí z důvodu přihlášení na území města.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019 (poplatek za odpad) a Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2019 (poplatek ze psů) s odkazem na § 14a odst. 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ve prospěch poplatníka lhůtu, v níž je povinen on nebo jeho zástupce ohlásit správci poplatku vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce, a to do 31. března následujícího kalendářního roku.  Lhůta je neprodloužitelná, proto v případě, že ji poplatník nedodrží, mu nárok na osvobození zaniká.

Úplné znění vyhlášek najdete na webových stránkách města www.liberec.cz v sekci Občan - Úřad - Vyhlášky a nařízení. 

S odkazem na výše uvedené skutečnosti vyzývá správce místních poplatků všechny občany města, aby si včas zkontrolovali, zda mají správně uhrazeny místní poplatky za rok 2020 a předchozí, případně prokázali, že splňují některou z podmínek nároku na osvobození.

 Vzhledem k aktuální epidemické situaci je možno získat konkrétní informace o svém osobním účtu nebo nahlásit změny v poplatkové povinnosti elektronickým podáním datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou. Osobní návštěva pouze po telefonickém objednání na čísle 485 243 226 v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby lze provést na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem, přednostně bezhotovostním převodem z účtu nebo na pobočce České pošty, v pokladně Magistrátu města Liberec pouze po telefonickém objednání na čísle 485 243 774 v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

Všeobecné dotazy k poplatku je možno směrovat na telefonní čísla 485 243 226 (227; 246; 243) nebo e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz .

Děkujeme všem občanům za aktivní spolupráci při správě místních poplatků.

Nastavení cookies