22.06.2022

Restaurátorské práce na drobných památkách v Liberci

Odbor ekologie a veřejného prostoru se postupně v rámci svých ekonomických možností snaží zlepšovat stav drobných památek či křížků po městě Liberci. Někdy se jedná o práce vzešlé z popudu místních obyvatel, jindy jde o údržbu na základě místních šetření nebo dlouhodobějšího plánu obnovy.

V letošním roce tak již byla dokončena obnova tzv. „Centrálního kříže v Zahradě vzpomínek“ od neznámého autora patrně z 19. století. Objekt je složen ze dvou částí - kamenného podstavce ze železnobrodské žuly a litinového kříže s korpusem Krista a je připomínkou původního využití prostoru, jako hřbitova a kolumbária. Povrch kamene byl částečně zčernalý, pokrytý prachem a sazemi, navíc napadený řasou a lišejníky. Povrch kříže i korpusu Krista pak byl kvůli působení klimatických vlivů zkorodovaný. Během restaurování byl brán zřetel na historickou hodnotu díla a veškeré práce se prováděly tak, aby byla co nejméně narušena původní historická podoba. Plastické doplňování architektonických prvků a dekoru akceptovalo původní tvarosloví. Byla provedena biosanace, čištění, barevná retuš a sjednocení, tmelení a nátěr kříže a Krista.

Ve spolupráci s místními občany, kteří obnovu památky iniciovali, také aktuálně probíhá restaurování tzv. Demuthova kříže u ul. Ke Sluji.  Tato „Boží muka“ zbyla zhotovena místním rolníkem Antonem Demuthem v roce 1850. Dle zpracovaného restaurátorského záměru byla tato památka převezena do restaurátorské dílny, kde probíhá její obnova. I zde dochází k biosanaci a zpevnění částí kamene, k tvarové rekonstrukci, je prováděna retuše doplňků a textů, ošetření železných částí, pozlacení Krista, částí kříže, cedulky INRI a kartuše s nápisem, a také hydrofobizaci. Část nákladů hradí zdejší obyvatelé, větší část město ze svých zdrojů.

V prostoru mezi ul. Jablonecká a bývalého kláštera Voršilek, původně klášterní zahradě v Liberci – Kristiánově, se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Je to jedna z nejstarších památek ve městě Liberci, protože datum vzniku se odhaduje na rok 1768. Původně socha stála u dnešní světelné křižovatky ulic Klášterní, Jablonecká a Tyršova při bývalé cestě do Rudolfova. Socha světce stojí na soklu osazeném na zděném základu. Na soklu stojí štíhlý dřík, který je na bocích zdobený volutovými křídly. Pískovcová socha představuje světce sv. Jana  Nepomuckého oděného v bohatě řaseném kanovnickém rouchu. K restaurování této sochy je přistupováno zvlášť citlivě a způsobem, jako by se jednalo o kulturní památku, ačkoliv proces prohlášení za chráněné dílo teprve probíhá. Cílem restaurování cenného díla je jeho záchrana, přičemž je žádoucí a v souladu s autenticitou i možné, obnovit historický vzhled, avšak bez barevných úprav povrchů. Bude respektována autentická podstata památky, plastické doplňování architektonických prvků a dekoru však bude omezeno na minimum. Bude provedeno zpevnění kamene, hydrofobizace, tmelení, trhliny budou zajištěny sponami a injektáží, dále dojde ke konsolidaci kamenného materiálu a ochraně památky proti působení mikroflóry. Konečné estetické vyznění bude dosaženo citlivou plastickou a barevnou lazurní, důsledně lokální, retuší. Všechny práce jsou pravidelně konzultovány Národním památkovým ústavem. Odbor ekologie a veřejného prostoru usiluje o zapsání sochy mezi kulturní památky.

Stejně jako u křížku v Radčicích bude i v Machníně přistoupeno k restaurování křížku z roku 1827; a to ve spolupráci s místními obyvateli, kteří se budou podílet i na jeho obnově. Tehdejší obec Machnín zde na kamenném podstavci nechala vytvořit kříž s vyobrazením Krista. Boží muka se nacházejí u školy v ul. Heřmánkova, přičemž nyní probíhá rešerše historických podkladů s cílem získat obrázky, snímky, které by se následně promítly do končené podoby díla se snahou o co největší historickou autenticitu. Zde cca do konce září dojde k biosanaci kamenných částí, zpevnění narušených částí kamene, rekonstrukci odlomených částí, retuše doplňků, pozlacení nápisů, hydrofobizaci a k výrobě nového kovaného kříže.

 

Nastavení cookies