12.05.2021
Ing. Štěpánka Koutecká

Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu

3. Základní informace k životní situaci

Jedná se o závazné stanovisko, které je vydáno na základě žádosti osoby, která hodlá umístit stavbu či provádět činnost, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická či právnická osoba, nebo zplnomocněný zástupce fyzické či právnické osoby, která zamýšlí umístit stavbu, nebo provádět činnost, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti na MML – OŽP buď prostřednictvím pošty, nebo osobně (na podatelně v přízemí na radnici nebo přímo na podatelně odboru životního prostředí v budově „Nové radnice, 3.patro, č.dv. 329) nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (v souladu se zákonem č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

 • V žádosti musí být uvedeno v případě podání fyzickou osobou:
 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování,
 4. telefon – je nepovinný údaj, ale velmi důležitý,
 5. vlastní obsah žádosti,
 6. příloha k žádosti - projektová dokumentace k výše uvedené stavbě či činnosti, kterou by mohlo dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu.
 • V žádosti musí být uvedeno v případě podání právnckou osobou nebo fyzickou osobou podnikající:
 1. Název (jméno a příjmení),
 2. identifikační číslo,
 3. adresa trvalého sídla, popř. adresa pro doručování,
 4. telefon – je nepovinný údaj, ale velmi důležitý,
 5. vlastní obsah žádosti,
 6. příloha k žádosti - projektová dokumentace k výše uvedené stavbě či činnosti, kterou by mohlo dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, budova nové radnice, nám. Dr.E. Beneše 183/22, Liberec 1, 2. patro (kancelář 234, 235, 236, případně 232).

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné, pouze výše uvedenou žádost spolu s projektovou dokumentací jako přílohou k žádosti.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů od podání žádosti. Ve zvláště složitých případech 90 dnů

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel a všichni majitelé pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit. Závazné stanovisko se posílá kromě účastníků řízení také příslušnému Stavebnímu úřadu

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Případné doplnění přiložené dokumentace, případná účast při místním šetření.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail, datová schránka

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle § 12, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. V souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu je obsah tohoto stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), odvolání proti obsahu tohoto stanoviska lze uplatnit ve stavebním řízení

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba – pokuta 20 000 Kč ( § 87, odst.2, písm. h).

Právnická osoba – pokuta 2 000 000 Kč ( § 88, odst.2, písm.a)

19. Nejčastější dotazy

 • Jak zjistím, že právě stavba, kterou plánuji v dané lokalitě umístit, by mohla narušit či změnit krajinný ráz, tedy zda mám požádat o závazné stanovisko či ne?

Jeden z podkladů pro územní či stavební řízení je souhrnné vyjádření MML - OŽP. V případě, že umístění dané stavby by mohlo znamenat snížení či změnu krajinného rázu, bude obsahovat souhrnné vyjádření odboru životního prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny podmínku, že je nutné podat na MML – OŽP žádost o vydání závazného stanoviska dle § 12, odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení ochrany přírody

Kontaktní osoba

Mgr. Miloslava Marková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

17.12.2019

Datum konce platnosti popisu

není stanovek

Nastavení cookies