8. Sociální byty realizované v rámci IPRÚ

Cílová skupina:

Sociální byty jsou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního stavu a zároveň jsou v ekonomicky produktivním věku, tj. do 64 let. Zvýhodněni jsou zájemci s trvalým pobytem v Liberci, se stabilním zaměstnáním nebo pracující absolventi (do dvou let od ukončení studia) a s malými dětmi. Byty nejsou trvalým řešením pro nájemníky. Očekává se vlastní iniciativa v hledání bydlení.

Doba nájmu: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu dodatkem ke smlouvě prodloužit o další rok, a to i opakovaně. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor sociální a bytové politiky.

Nájemné:

Výše nájemného v sociálních bytech v rámci IPRÚ k 1. 7. 2022

 
Žitavská 393 59,70 Kč/m2
Proboštská 268 64,70 Kč/m2
Orlí 139 64,70 Kč/m2
Dr. Milady Horákové 144 74,30 Kč/m2

 

Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace a může být aktualizována dle poskytovatele dotace, tj. Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Počet sociálních bytů v rámci IPRÚ k 1. 8. 2022  
Žitavská 393 11 bytů
Proboštská 268 10 bytů
Orlí 139 12 bytů
Dr. Milady Horákové 144   9 bytů
celkem bytů k 1. 8. 2022 42 bytů

 

Předpokládaný počet sociálních bytů v rámci IPRÚ  
celkem 57

 

Žadatel:

Žádost může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR a azylant), který splňuje všechny tyto podmínky:

 • nemá nájem k žádnému bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, domu pro rekreační nebo jiné ubytovací účely
       (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • žadatel musí být k datu uzavření nájemní smlouvy osobou v bytové nouzi, kdy minimálně 50% členů užívajících domácnost musí být
  v ekonomicky produktivním věku (tj. 15-64 let),
 • nájemní smlouva může být uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak dalších
  50% členů užívajících domácnost je v ekonomicky produktivním věku,
 • průměrný měsíční příjem žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti o přidělení bytu a zároveň
       před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl průměrnou měsíční mzdu zveřejněnou Českým statistickým úřadem
       dle počtu osob užívajících domácnost:
  • 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 1 členem,
  • 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
  • 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
  • 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
  • 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

 

Kritéria pro hodnocení žádostí o sociální byty v rámci IPRÚ:

(1) žadatel má v Liberci trvalý pobyt:

více než 10 let
4 – 10 let
méně než 4 roky

(2) pracovní poměr žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let, osamělý (nebo s dětmi)
více než 2 roky, osamělý (nebo s dětmi)
do 2 let, s partnerem
více než 2 roky, s partnerem
pracující absolvent

(3) pracovní poměr partnera žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let
více než 2 roky

(4) počet dětí žijících ve společné domácnosti

1 dítě

2 a více

(5) dosavadní bytové poměry žadatele

u rodiny

u známých nebo podnájem

ubytovna, azylové domy

žadatel uvolní byt ve vlastnictví SML

(BB nebo DPS)

(6) zdravotní důvody

žadatel nebo člen žadatelovy rodiny je držitelem průkazu ZTP/P (u dětí ZTP) nebo pobírá invalidní důchod 2. nebo 3. stupně

vážné onemocnění, lékařská péče není v místě bydliště, nevyhovující současné bydlení, apod.

(7) další specifické sociální důvody

potvrzení Policie ČR, Bílý kruh bezpečí, další dotčené organizace

Nastavení cookies