7. Vstupní byty

ZPĚT

Cílová skupina:
Byty jsou určeny pro organizace s platnou registrací k poskytování sociálních služeb s působností v Liberci. Tyto organizace zastřeší osoby sociálně handicapované, osoby se sníženými psychosociálními dovednostmi, osoby žijící v rizikovém prostředí či vedoucí konfliktní způsob života, které jsou schopny s pomocí terénních pracovníků řešit svou nepříznivou sociální situaci (jedná se o osoby propuštěné z výkonu trestu, z výchovných zařízení, z ústavů sociální péče, z azylových domů, z domů na půl cesty, pro příslušníky etnických skupin, uprchlíky, přistěhovalce, apod.). Nájemcem bytů je organizace, která následně dle svých pravidel určuje, komu bude bydlení poskytnuto a za jakých podmínek.

Doba nájmu: Na dobu neurčitou.

Nájemné:

 Výše nájemného ve vstupních bytech k 1. 7. 2022 

 Všechny lokality

48,00 Kč/m2

 

Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace nebo zvyšována v souladu s § 2249 občanského zákoníku.

 

Počet vstupních bytů k 1. 2. 2021 

Nad Sokolovnou 616

1

Česká 617

2

Burianova 969

4

Krejčího 1175 - 1178

18

CELKEM

25


Přidělování bytů organizacím probíhá na základě podání žádosti organizací o tyto byty.
Písemné žádosti se přijímají a evidují na odboru sociální a bytové politiky.

Nastavení cookies