6. Byty zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou

ZPĚT

Cílová skupina:
Byty v domech s pečovatelskou službou mají charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Byty jsou určeny občanům nad 60 let, především seniorům, kteří potřebují pečovatelskou službu a využívají ji z důvodu snížené soběstačnosti vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu a byl jim přiznán příspěvek na péči dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, nebo dosáhli věkové hranice 75 let. V těchto bytech je zajištěn výkon pečovatelské služby prostřednictvím příspěvkové organizace města, Centra zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. Domy s pečovatelskou službou umožňují občanům bydlení v objektech neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí. Tyto byty nejsou určeny pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního nebo tělesného onemocnění či postižení, závislosti na návykových látkách, stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby, kdy takové onemocnění, postižení nebo závislost vyžadují neustálý dohled personálu nebo trvalou celodenní péči, která je poskytována v pobytových zařízeních sociální péče.

Doba nájmu: Na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.

 

V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá, i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly a po celou dobu nájmu odebírá pečovatelské služby, lze nájem bytu automaticky prodloužit o další 2 roky, a to i opakovaně. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor sociální a bytové politiky.

Nájemné:

 Výše nájemného v bytech v DPS k 1. 7. 2022 

Všechny lokality

48,00 Kč/m2

 

Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace nebo zvyšována v souladu s § 2249 občanského zákoníku.

 

Počet bytů zvláštního určení (DPS) k 1. 2. 2021 

Burianova 969

50

Burianova 1070

46

Burianova 1071

46

Borový vrch 1031

18

Borový vrch 1032

18

Krejčího 1172

35

Krejčího 1173

61

Krejčího 1174

50

CELKEM

324


Žadatel
Žádost o byt v DPS může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který splňuje všechny tyto podmínky:
· je při podání žádosti příjemcem příspěvku na péči, nebo dosáhl věku 75 let,
· je příjemcem dávek důchodového pojištění, státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi,
· má trvalý pobyt na území města Liberce (obce s rozšířenou působností),
· není dlužníkem města (v případě žádosti dvojice, musí splňovat oba).

Zdravotní stavy vylučující uzavření, resp. prodloužení nájemní smlouvy k bytům v DPS*:
· infekční nemoc, která může ohrozit okolí,
· zdravotní stav vyžadující soustavný dohled či péči jiné osoby.
* v případě společné žádosti se uvedené vztahuje na oba z dvojice

Evidence žádostí

Oddělení humanitní vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou. Před předložením žádosti radě města provádí zaměstnanci statutárního města Liberec místní a sociální šetření v domácnostech žadatelů. Místní šetření je následně u neuspokojených žadatelů, kterým byt nebyl do 1 roku přidělen, možné opakovat vždy nejméně 3 měsíce od posledního realizovaného, pokud není s žadatelem dohodnuto jinak.
Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažná změny sociální situace, stupeň přiznaných dávek atp.)
Žádost o přidělení bytu v DPS lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.

Vyřazení žádosti z evidence:
Žádost je vyřazena z evidence v případě, že:
a) žadatelova situace se změnila od podání žádosti natolik, že již nesplňuje podmínky pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, nebo
b) žadatel při podání, aktualizování nebo změně žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní, nebo
c) žadatel dvakrát odmítne přidělený byt bez vážných důvodů nebo bez vážných důvodů neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě 15 dnů po doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy.

Vyřazení žádosti z evidence schvaluje odbor sociální a bytové politiky. Skutečnost, že žádost byla vyřazena z evidence, bude žadateli písemně oznámena do 30 dnů od rozhodnutí odboru sociální a bytové politiky.

Přechod nájmu bytu:
Zemře-li nájemce, ustanovení §2279 o přechodu nájmu bytu se neuplatní a nájem bytu zvláštního určení skončí. Pokud pozůstalý partner splňuje podmínky přidělení bytu v DPS, má přednostní právo na přidělení uvolněného menšího bytu (1+0, 1+kk), který je určen pro samostatné žadatele, nebo bude zvýhodněna jeho žádost o přidělení jiného typu bytu ve vlastnictví SML.

Hodnocení žádostí o byty v domech s pečovatelskou službou:
(1) zdravotní stav žadatele:

žadateli je přiznán příspěvek na péči v I. stupni

žadateli je přiznán příspěvek na péči ve II. nebo III. stupni

odlehčovací služba (využívá v době podání žádosti, opakovaně, dlouhodobě)

pobyt na LDN (zhoršení zdravotního stavu a žadatel není schopen bydlet v původním bytě, ale zvládne DPS)

(2) věk žadatele

nad 80 let

nad 85 let

nad 90 let

nad 95 let

(3) sociální důvody

bydlí s členem rodiny

bydlí sám

bydlí sám, rodinu nemá

(3) úkony pečovatelské služby, které žadateli poskytuje organizace nebo asistent sociální péče:

hygiena

úklid

nákup

praní prádla

dovoz stravy

oblékání

příprava stravy

průvodcovské služby

(4) vhodnost současného ubytování

vhodné přiměřené ubytování (vlastní, či nájemní byt)

dle počtu následujících závad (vyšší patro bez výtahu; byt tmavý, studený, vlhký; fyzická náročnost topení; bez teplé vody; bez koupelny; jiný důvod)

ubytovny, podnájmy (ne u příbuzných), ústav aj.

Formulář žádosti pro jednotlivce ke stažení zde.

Formulář žádosti pro dvojice ke stažení zde.

Nastavení cookies