5. Byty zvláštního určení – bezbariérové/upravitelné

ZPĚT

Cílová skupina:
Bezbariérové a upravitelné byty mají charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o byty zvlášť upravené a určené pro zdravotně znevýhodněné osoby a osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Upřednostňováni budou žadatelé s trvalým pobytem na území města Liberec (obce s rozšířenou působností).

Doba nájmu: Na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.

 

V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu automaticky prodloužit o další 2 roky, a to i opakovaně. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor sociální a bytové politiky.

Nájemné:

 Výše nájemného v bytech zvláštního určení

 Adresa

Stav k 1. 7. 2022 

Krajní 1575 - 1578

57,86 Kč/m2

Krajní 1579 - 1580

56,23 Kč/m2

ostatní byty zvláštního určení  

50,95 Kč/m2


Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace nebo zvyšována v souladu s § 2249 občanského zákoníku.

 Počet bytů zvláštního určení k 1. 2. 2021 

Burianova 1070

12

Burianova 1071

12

Sluneční stráň 861

1

Hedvábná 1117

3

Hedvábná 1118

3

Hedvábná 1119

1

Kašmírová 1120

4

Jeronýmova 577, 581

7

U Sila 1201 - 1206

5

Krajní 1575 - 1580

24

Krejčího 1172

3

Krejčího 1177

4

Česká 617

18

Nad Sokolovnou 616

24

CELKEM

121


Žadatel:

Žádost o byt může podat občan České republiky nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR (nebo jejich zákonný zástupce), který splňuje všechny tyto podmínky:
· nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti)                                                                                                                                                                                                                                         · v případě přidělení bytu zvláštního určení v ul. Krajní, Liberec 30 nemá žadatel vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         · je osobou zdravotně postiženou s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osobou se závažným onemocněním s prognózou výrazného zhoršení pohybu nebo orientace (nutno doložit – ZTP/P, (u nezletilých i ZTP), invalidita III. stupně),
· je příjemcem dávek důchodového pojištění, státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi.

Evidence žádostí:

Oddělení humanitní vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení (bezbariérové/upravitelné). Před předložením žádosti radě města provádí pracovníci statutárního města Liberec místní a sociální šetření v domácnostech žadatelů. Místní šetření je následně u neuspokojených žadatelů, kterým byt nebyl do 1 roku přidělen, možné opakovat vždy nejméně 3 měsíce od posledního realizovaného, pokud není s žadatelem dohodnuto jinak.
Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažná změna sociální situace, stupeň přiznaných dávek atp.)
Žádost o přidělení bezbariérového nebo upravitelného bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.

Vyřazení žádosti z evidence:

Žádost je vyřazena z evidence v případě, že:
a) žadatelova situace se změnila od podání žádosti natolik, že již nesplňuje podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérový, upravitelný), nebo
b) žadatel při podání, aktualizování nebo změně žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní, nebo
c) žadatel odmítne dvakrát přidělený byt bez vážných důvodů nebo bez vážných důvodů neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě 15 dnů po doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy.

Vyřazení žádosti z evidence schvaluje odbor sociální a bytové politiky. Skutečnost, že žádost byla vyřazena z evidence, bude žadateli písemně oznámena do 30 dnů od rozhodnutí odboru sociální a bytové politiky.

Přechod nájmu bytu:
Zemře-li nájemce, ustanovení §2279 o přechodu nájmu bytu se neuplatní a nájem bytu zvláštního určení skončí. Pokud některý z členů společné domácnosti splňuje podmínky pro přidělení bytu ve vlastnictví SML, bude jeho žádost na přidělení bytu zvýhodněna.


Hodnocení žádostí o bezbariérové byty:

(1) zdravotní stav žadatele:

žadatel je držitelem ZTP/P

žadateli je přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

žadateli je přiznán příspěvek na péči I. nebo II. stupně

žadateli je přiznán příspěvek na péči III. nebo IV. stupně

žadatel bude v bytě bydlet s další osobou, která je držitelem průkazu  ZTP/P nebo jí byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo třetího stupně  

 

(2) vhodnost současného ubytování

vhodné přiměřené ubytování (vlastní, či nájemní byt)

nevhodné stávající ubytování, dle počtu následujících závad (vyšší patro bez výtahu, bez koupelny, nemožnost pohybu po bytě)

ubytovny, podnájmy (ne u příbuzných), ústav aj.

 

Formulář žádosti ke stažení zde.

Nastavení cookies