4. Byty s věcně usměrňovaným nájemným

ZPĚT

Cílová skupina:
Byty jsou určeny osobám se ztíženým přístupem k běžnému bydlení. Pronajímatelem bytů jsou SML a společnost Interma BYTY, akciová společnost. Osoby, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva, určuje SML na základě projednání a schválení Radou města. Nájemní smlouva je uzavírána společností Interma BYTY a podmínkou nájmu je složení jistoty (kauce) ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby.

Doba nájmu: Na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení.

Nájemné:

 Výše nájemného v bytech s věcně usměrňovaným nájemným k 1. 7. 2022 

 U Sila 1201 - 1206

 110,52 Kč/m2


Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace.

Před předáním bytu nájemci je tento povinen složit pronajímateli jistotu ve výši, která odpovídá trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného a záloh na služby. Složenou jistotu nelze považovat za zálohově zaplacené nájemné ani úhradu za služby a složení jistoty tedy nemá vliv na povinnost nájemce platit pronajímateli nájemné a další platby sjednané touto smlouvou.

 Počet bytů s věcně usměrňovaným nájemným k 1. 2. 2021 

U Sila 1201

39

U Sila 1202

40

U Sila 1203

38

U Sila 1204

36

U Sila 1205

49

U Sila 1206

32

CELKEM

234

 

Žadatel
Žádost o byt může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který splňuje všechny tyto podmínky:
· nemá nájem k žádnému bytu (vyjma bytů SML), nebo stávající nájem bytu skončí nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti) a
· nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti) a
· žadatel a zletilí členové domácnosti jsou v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o osobu blízkou s těžkým zdravotním postižením).

Hodnocení žádostí o byty s věcně usměrňovaným nájemným:

(1) žadatel má v Liberci trvalý pobyt:

více než 10 let

4 – 10 let

méně než 4 roky

(2) pracovní poměr žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let, osamělý (nebo s dětmi)

více než 2 roky, osamělý (nebo s dětmi)

do 2 let, s partnerem

více než 2 roky, s partnerem

(3) pracovní poměr partnera žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let

více než 2 roky

(4) počet dětí žijících ve společné domácnosti

1 dítě

2 a více

(5) věk žadatele

od 18 do 35 let

60 let a více

(6) dosavadní bytové poměry žadatele

u rodiny

u známých nebo podnájem

ubytovna, azylové domy

žadatel uvolní byt ve vlastnictví SML (BB nebo DPS)

(7) zdravotní důvody

žadatel nebo člen žadatelovy rodiny je držitelem průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) nebo pobírá invalidní důchod pro invaliditu 2. nebo 3. stupně

vážné onemocnění např. lékařská péče není v místě bydliště, nevyhovující současné bydlení

(8) další specifické sociální důvody – přiděluje poradní skupina pro bydlení

potvrzení Policie ČR, Bílý kruh bezpečí, další dotčené organizace

 

Další byty postavené se státní dotací, kde je statutární město Liberec spoluvlastníkem nemovitostí (bytová družstva):

Název bytového družstva

Počet bytů

Adresa

Spoluvlastnický
podíl města

Datum
kolaudace

BD LB Tyršova

133 bytů

čp. 507

27 %

2002

   

čp. 508

14 %

2003

   

čp. 509

20,52 %

2002

   

čp. 510

27,65 %

2002

   

čp. 511

27,04 %

2001

   

čp. 512

27,04 %

2001

   

čp. 513

27,04 %

2001

Liberecké bytové družstvo Stadion

144 bytů

čp. 566

36,93 %

2000

   

čp. 567

21,9 %

2000

   

čp. 568

27,68 %

2000

   

čp. 569

31,58 %

2001

BD A+G Stadion

133 bytů

čp. 575, 576, 577

51 %

2003, 2004

   

čp. 581

 

2005

BD Spektrum

66 bytů

čp. 845, 846, 847

51 %

2004

   

čp. 848

   

BD Starý Harcov

66 bytů

čp. 858, 859, 860

51 %

2006, 2007

   

čp. 861, 862, 863

   

BD Vlnařská

221 bytů

čp. 1117, 1118

51 %

2005, 2006

   

čp. 1119, 1120

   

BD Zelené údolí

270 bytů

čp. 1081, 1082, 1083

51 %

2002, 2003

   

čp. 1084, 1085, 1086

 

2004

BD ZÚ Alfa

36 bytů

čp. 1209

27,56 %

2000

BD ZÚ Beta

36 bytů

čp. 1210

27,56 %

2000

BD ZÚ Gama

46 bytů

čp. 1207

33,03 %

2000

Z podmínek dotace je zabezpečen vliv obce na obsazování bytů a na stanovení výše nájemného zřízením věcného práva, které opravňuje obec k rozhodování v těchto věcech.

Nastavení cookies