3. Byty pro příjmově vymezené osoby

ZPĚT

Cílová skupina:
Byty jsou určeny pro sociálně potřebné osoby nebo rodiny v krizové situaci, znevýhodněné nízkými příjmy a také zdravotním či sociálním handicapem. Jedná se o osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku nepřízně osudu, osamělé starší osoby, apod. Byty nejsou trvalým řešení pro nájemníky. Očekává se vlastní iniciativa v hledání bydlení případně posun do DPS u starobních důchodců pobírajících příspěvek na péči.

Doba nájmu: Na dobu určitou 2 roky, s možností prodloužení.

 

V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu prodloužit dodatkem k nájemní smlouvě, a to na základě žádosti nájemce, podané na předepsaném formuláři. Žádost o prodloužení nájmu musí být podána nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby nájmu a podléhá posouzení a schválení Radou města Liberec.

Nájemné:

 Výše nájemného v bytech pro příjmově vymezené osoby k 1. 7. 2022  

 ve všech níže uvedených objektech

72,00 Kč/m2

 

Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace nebo zvyšována v souladu s § 2249 občanského zákoníku.

 

Počet bytů pro příjmově vymezené osoby k 1. 2. 2021 

Nad Sokolovnou 616

7

Česká 617

4

Krejčího 1175 - 1178

83

Celkem

94

 

Žadatel
Žádost může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který splňuje všechny tyto podmínky:
· nemá nájem k žádnému bytu (vyjma bytů SML), nebo stávající nájem bytu skončí nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· žadatel a zletilí členové domácnosti jsou v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o osobu blízkou s těžkým zdravotním postižením),
· průměrný měsíční příjem žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti o přidělení bytu nepřesáhl 4 násobek částky životního minima stanoveného pro jednu osobu, nebo 7 násobek částky životního minima stanovené pro jednu osobu v případě společně posuzovaných příjmů všech členů domácnosti žadatele.


Hodnocení žádostí o byty pro příjmově vymezené osoby:

(1) žadatel má v Liberci trvalý pobyt:

více než 10 let

4 – 10 let

méně než 4 roky

(2) pracovní poměr žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let, osamělý (nebo s dětmi)

více než 2 roky, osamělý (nebo s dětmi)

do 2 let, s partnerem

více než 2 roky, s partnerem

(3) pracovní poměr partnera žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let

více než 2 roky

(4) počet dětí žijících ve společné domácnosti

1 dítě

2 a více

(5) dosavadní bytové poměry žadatele

u rodiny

u známých nebo podnájem

ubytovna, azylové domy

žadatel uvolní byt ve vlastnictví SML (BB nebo DPS)

(6) zdravotní důvody

žadatel nebo člen žadatelovy rodiny je držitelem průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) nebo pobírá invalidní důchod pro invaliditu 2. nebo 3. stupně

vážné onemocnění např. lékařská péče není v místě bydliště, nevyhovující současné bydlení

(7) další specifické sociální důvody – přiděluje poradní skupina pro bydlení

potvrzení Policie ČR, Bílý kruh bezpečí, další dotčené organizace

Nastavení cookies