2. Startovací byty

ZPĚT

Cílová skupina:
Byty jsou určeny převážně pro mladé rodiny nebo svobodné žadatele, kteří tyto byty po určité době opustí a přejdou do vlastního bydlení. Zvýhodněni jsou zájemci s trvalým pobytem v Liberci, se stabilním zaměstnáním nebo pracující absolventi (do dvou let od ukončení studia), ve věku do 35 let a s malými dětmi. Byty nejsou trvalým řešením pro nájemníky. Očekává se vlastní iniciativa v hledání bydlení.

Doba nájmu: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Maximální doba nájmu je 5 let.

 

V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu dodatkem ke smlouvě prodloužit o další rok, a to i opakovaně, nejdéle však do doby uplynutí 5 let od uzavření nájemní smlouvy. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor sociální a bytové politiky.

Nájemné:

 Výše nájemného ve startovacích bytech k 1. 7. 2022 

 Krajní 1575 - 1578

 83,28 Kč/m2

 Krajní 1579 - 1580

 81,23 Kč/m2

 

Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace nebo zvyšována v souladu s § 2249 občanského zákoníku.

 

 Počet startovacích bytů k 1. 2. 2021

 Krajní 1575 - 1580  

 168 (z toho 4 byty jsou se statutem azylantského bytu)


Žadatel
Žádost může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který splňuje všechny tyto podmínky:
· nemá nájem k žádnému bytu (vyjma bytů SML), nebo stávající nájem bytu skončí nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· žadatel a zletilí členové domácnosti jsou v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo soustavná péče o osobu blízkou s těžkým zdravotním postižením),
· průměrný měsíční příjem žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti o přidělení bytu nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy zveřejněné Českým statistickým úřadem, nebo 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy zveřejněné ČSÚ v případě společně posuzovaných příjmů všech členů domácnosti žadatele.

Hodnocení žádostí o startovací byty:

(1) žadatel má v Liberci trvalý pobyt:

více než 10 let

4 – 10 let

méně než 4 roky

(2) pracovní poměr žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let, osamělý (nebo s dětmi)

více než 2 roky, osamělý (nebo s dětmi)

do 2 let, s partnerem

více než 2 roky, s partnerem

pracující absolvent

(3) pracovní poměr partnera žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let

více než 2 roky

(4) počet dětí žijících ve společné domácnosti

1 dítě

2 a více

(5) věk žadatele

od 18 do 35 let

(6) dosavadní bytové poměry žadatele

u rodiny

u známých nebo podnájem

ubytovna, azylové domy

žadatel uvolní byt ve vlastnictví SML (BB nebo DPS)

(7) zdravotní důvody

žadatel nebo člen žadatelovy rodiny je držitelem průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) nebo pobírá invalidní důchod pro invaliditu 2. nebo 3. stupně

vážné onemocnění např. lékařská péče není v místě bydliště, nevyhovující současné bydlení

(8) další specifické sociální důvody – přiděluje komise

potvrzení Policie ČR, Bílý kruh bezpečí, další dotčené organizace

 

Nastavení cookies