1. Sociální byty standardního typu

ZPĚT

Byty jsou přidělovány osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří nedokáží vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v komerční sféře.

 

Doba nájmu: Na dobu určitou 2 roky, s možností prodloužení.

V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu dodatkem ke smlouvě prodloužit, a to i opakovaně. Dobu nájmu lze prodloužit na základě žádosti nájemce, podané na předepsaném formuláři. Žádost o prodloužení nájmu musí být podána nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby nájmu. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor sociální a bytové politiky.

 

Nájemné:  

Výše nájemného ve standardních bytech k 1. 7. 2022 

standardní byty

90,95 Kč/m2

 

Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace nebo zvyšována v souladu s § 2249 občanského zákoníku.

 

Počet standardních bytů k 1. 2. 2021

212

na území města Liberec

197
(z toho 1 byt se statutem azylantského bytu)

na území MO Vratislavice nad Nisou

15


Žadatel o byt
Žádost může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR), který splňuje všechny tyto podmínky:
· nemá nájem k žádnému bytu (vyjma bytů SML), nebo stávající nájem bytu skončí nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
· žadatel a zletilí členové domácnosti jsou v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o osobu blízkou s těžkým zdravotním postižením).


Hodnocení žádostí o sociální byty standardního typu:

(1) žadatel má v Liberci trvalý pobyt:

více než 10 let

4 – 10 let

méně než 4 roky

(2) pracovní poměr žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let, osamělý (nebo s dětmi)

více než 2 roky, osamělý (nebo s dětmi)

do 2 let, s partnerem

více než 2 roky, s partnerem

(3) pracovní poměr partnera žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let

více než 2 roky

(4) počet dětí žijících ve společné domácnosti

1 dítě

2 a více

(5) dosavadní bytové poměry žadatele

u rodiny

u známých nebo podnájem

ubytovna, azylové domy

žadatel uvolní byt ve vlastnictví SML (BB, DPS…)

(6) zdravotní důvody

žadatel nebo člen žadatelovy rodiny je držitelem průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) nebo pobírá invalidní důchod pro invaliditu 2. nebo 3. stupně

vážné onemocnění např. lékařská péče není v místě bydliště, nevyhovující současné bydlení

(7) další specifické sociální důvody – body přiděluje poradní skupina pro bydlení

potvrzení Policie ČR, Bílý kruh bezpečí, další dotčené organizace

 

Nastavení cookies