21.07.2022
Jan Král

Patnácté jednání liberecké městské rady

Patnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 19. července. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

 

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 31: Předběžná tržní konzultace – Strategický partner – Lanová dráha na Ještěd 2022+

Stručný obsah: Statutárnímu městu Liberec byla doručena písemnost v rámci Předběžné tržní konzultace od zadavatele, kterým jsou České dráhy, a.s.

Statutárnímu městu Liberec byla doručena písemnost v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci Předběžné tržní konzultace od zadavatele, kterým jsou České dráhy, a.s. Tato předběžná tržní konzultace bude tvořit podklad pro přípravu případných zadávacích podmínek pro výběr smluvního partnera k obnově a provozu lanovky. České dráhy, a.s. (dále “ČD“) zvažují obnovu a další provoz lanovky, kdy jednou z možností je nalezení strategického partnera, který se bude významně podílet na obnově a následném provozu lanovky ČD. Jedním ze zvažovaných modelů je taková forma spolupráce (partnerství) mezi ČD a vybraným subjektem, kdy smluvní strany budou spolupracovat na nalezení nejvhodnější podoby nové lanovky s tím, že ČD by měly konečné slovo v rámci odsouhlasené podoby a parametrů nové, obnovené lanovky. Následně by partner zajistil na vlastní náklady veškerá potřebná povolení, souhlasy a dokumentace nutné k obnově lanovky a zajistil provedení její obnovy. V rámci následného provozu by pak ČD umožnily partnerovi na jeho odpovědnost a náklady následný provoz lanovky.

Rozhodnutí rady je dalším důležitým krokem pro budoucí záchranu a obnovení provozu lanové dráhy, která je ikonou Liberce a Ještědu. Jsem rád, že jsme v rámci koalice našli jednoznačnou shodu na tom, že se máme razantně zajímat o to, aby lanová dráha byla co nejdříve zprovozněna a bezpečně fungovala pro všechny cestující. Věřím, že se nám pořadí nejen přesvědčit ČD o tom, že město je tím správným partnerem, ale ruku v ruce najít i kvalitního strategického investora, který by provoz lanovky garantoval. Přesně tento postup jsem od začátku preferoval. Město a jeho občané mají šanci získat lanovku a vše, co s ní souvisí, a přitom nebude muset platit desítky milionů z rozpočtu za její nákup a financování provozu,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Mimo RM:

Seminář (nejen) pro zastupitele řešil budoucnost sportovního a lyžařském areálu na Ještědu

Společností TMR, která má v pronájmu areál na Ještědu, představila účastníkům semináře svůj záměr na rozšíření sportovního a lyžařského areálu a zájem  požádat o změnu územního plánu. 

„Jednalo se o seminář pro zastupitele a všechny dotčené strany, kde jsme debatovali o záměru, se kterým přišla společnost TMR. Ta hodlá usilovat o změnu územního plánu, protože má zájem ve sportovním a lyžařském areálu na Ještědu do budoucna rozšířit své aktivity. V diskusi mimo jiné padlo, že k tomuto tématu má vzniknout nová dohoda mezi všemi dotčenými stranami, která naváže na tu předchozí. To mimo jiné znamená, že pokud by někdy k nějakému dalšímu rozšíření sjezdovek mělo vůbec dojít, musíme k tomu dostat jasná odborná stanoviska. Za sebe navíc říkám, že každý jeden ztracený strom, musí být nahrazen minimálně jedním novým. Protože ale dosud neznáme finální stanoviska všech účastníků tohoto záměru, ale hlavně závěry odborných posudků, jednalo se spíše o „volnou diskusi“ a výměnu názorů i dojmů. Nikoliv o odbornou debatu, která by měla vést k nějakému zásadnímu rozhodnutí. K tomu teď ostatně nemáme dostatek kvalitních a především odborných informací a podkladů,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 27: Schválení dokumentu "Aktualizace SECAP Liberec"

Statutární město Liberec přistoupilo k mezinárodnímu Paktu starostů a primátorů. Z tohoto členství vyplývá jednak zpracovat Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) a také provádět monitoring spotřeb energií a aktualizaci akčního plánu včetně úplné bilance emisí CO2. Signatáři tohoto Paktu se zavázali ke snížení emisí CO2 do roku 2030 o 40 %. V rámci naplňování podmínek tohoto členství město Liberec zpracovalo s dotační podporou Státního fondu životního prostředí Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který zmapoval energetickou náročnost města a zároveň navrhl účinná opatření.

Současně bylo v dubnu 2022 statutární město Liberec vybráno ke členství v EU Misi "100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030", čímž se město vedle závazku plynoucího z Paktu starostů a primátorů zavazuje dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030. Město má díky EU Misi možnost využít individuální poradenství a pomoc speciálně vytvořené platformy Mise, příležitost získat dodatečné finanční prostředky, možnost zapojit se do inovačních aktivit a pilotních projektů nebo příležitost sdílet zkušenosti a spolupracovat s dalšími městy. Do září 2022 má být proto vypracován kontrakt, který bude představovat kroky města, jak konkrétně klimatické neutrality do roku 2030 dosáhnout.

Součástí Aktualizace SECAP je monitorovací zpráva, která obsahuje monitorovací emisní bilanci k roku 2019. Z ní vyplývá, že největším problémem je situace v domácnostech, kde je nutné pokračovat v propagaci a podpoře opatření uskutečňovaných s podporou programu Zelená úsporám a kotlíkových dotací, potenciál má vlastní výroba elektřiny ze solárních panelů a podpora komunitní energetiky. Nevyužitý potenciál představují instalace fotovoltaických systémů na střechách budov v majetku města, dále úspory v oblasti modernizace veřejného osvětlení, nevyužitý je rovněž potenciál pro energetické úspory a vlastní výrobu elektřiny.

Realizace projektu „Aktualizace SECAP Liberec" nespočívá pouze v aktualizaci stávajícího Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), ale i pořádání nejrůznějších osvětových akcí, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. Snahou bude propojit tyto akce s dalšími národními akcemi, jako jsou např. Týden udržitelného rozvoje nebo Evropský týden mobility. Z projektu je dále financováno pracovní místo energetického manažera, který zajišťuje aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících.

„Statutární město Liberec přistoupilo dne 6.2. 2016 k mezinárodnímu Paktu starostů a primátorů, jehož signatáři se zavázali ke snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20 % a do roku 2030 o 40 %. V rámci členství se město Liberec zavázalo zpracovat i tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (zkratka SECAP), který zmapoval energetickou náročnost města a zároveň navrhl účinná opatření. Tento dokument vznikl a byl přijat v březnu 2018. Aby bylo možné sledovat snižování CO2, je třeba pravidelně monitorovat stav. Právě takový monitoring byl nyní dokončen a představen Radě města. Výsledky potvrzují, že závazek se daří v některých parametrech naplňovat, ale bohužel právě v oblasti snižování CO2 je stále co dohánět. Do monitorovaného období spadá i období silného ekonomického růstu, což jde paradoxně proti snižování CO2. Nicméně v souvislosti s účastí v rámci EU Mise - 100 klimaticky neutrálních měst hodlá Liberec shromážděná data z aktualizace SECAP využít do budoucna k dosažení lepšího výsledku,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

 

Bod č. 31: Zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu "Rekonstrukce objektu URAN“

Rada města schválila zrušení zadávacího řízení na rekonstrukci budovy Uranu a vyloučení účastníka řízení společnost Metrostav. Se společností Metrostav a.s., není možné v současnosti uzavřít smlouvu o dílo kvůli rozhodnutí soudu ze dne 21. 6. 2022 (odsouzení za hospodářské trestné činy). Jednalo se o jediného účastníka veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že v rámci hodnocení nabídek nezbyla žádná nabídka, která by splnila stanovené zadávací podmínky, zadavateli nezbývá než zadávací řízení zrušit.

„Na základě dopisu, zaslaného přes datovou schránku dne 22.6. 2022,  jsme se oficiální cestou dozvěděli od společnosti Metrostav a.s., že není možné uzavřít společně smlouvu o rekonstrukci budovy URAN, a to z důvodu vydání soudního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jedinou nabídku, muselo město tuto soutěž zrušit. Na další Radě města budeme rozhodovat, zda se soutěž vyhlásí a v jakých limitech,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 38: Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2023

Liberečtí radní schválili plán oprav komunikací, které provede město Liberec ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury v roce 2023. Jedná se o takzvané sdružené investice. Smyslem těchto akcí je před opravou komunikací ve vlastnictví města souběžně opravit inženýrské sítě s omezenou životností, aby nedocházelo k opětovným zásahům do opravených komunikací ve vlastnictví města Liberce. Plán počítá s celkovými rozpočtovými náklady – výdaji města ve výši cca 62,5 mil. Kč, přičemž příspěvek od vlastníků technické infrastruktury na opravy povrchů komunikací se předpokládá ve výši cca 6 mil. Kč.

V příštím roce se tak oprav inženýrských sítí a nového povrchu komunikace dočkají ulice Františkovská (3. etapa), Americká, Slovenská, Čerchovského, Domažlická, Svojsíkova, Rokycanova, Nová, Erbenova a Ondříčkova.

„Tyto generální opravy jsou to nejlepší co pro životnost a dlouhodobost našich ulic můžeme udělat. Dopředu domluvíme opravy všech sítí a do nového povrchu se potom na dlouho nebude kopat. Samozřejmě trvá to déle, uzavírky jsou protivné, ale dlouhodobě se to vyplatí,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 44: jednosměrky Hlávkova - Vrchlického

Přeš 38 návrhů, námitek a podnětů obdrželo město od obyvatel lokality Hlávkova – Vrchlického, kde se měla realizovat úprava značení a dopravního režimu. Jednosměrky sice přinášejí více místa v ulici a nápravu současného nevyhovujícího stavu, nicméně mnohdy s tím místní obyvatelé nesouhlasí.

„Rozhodli jsme se všechny podněty, připomínky a návrhy postoupit projektantům k posouzení a případnému zapracování. Současný návrh již dále nebude projednáván a upravený návrh necháme posoudit ještě jednoho projektanta s oprávněním a teprve následně jej představíme radním, výboru zastupitelstva a projednáme s veřejností,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 46: Břetislavova – rozšíření parkovacích ploch

Vedení města vyhovělo žádosti obyvatel o rozšíření parkovacích míst v Břetislavově ulici. Radnice se tak pustí do přípravy projektu a získávání stavebního povolení k realizaci stavby. Na vytipovaném místě je navrženo rozšíření ze současných 16 na 27 parkovacích míst. Projekt se začal připravovat už v roce 2016, tehdy ale narazil na nesouhlas kvůli kácení stromů, které souvisí se stavbou. Nyní již většina obyvatel s realizací stavby souhlasí. V rámci stavby dojde k pokácení deseti stromů, které však nahradí jedenáct nových stromů v těsné blízkosti.

„Nikdy se nelze zavděčit všem, to je jasné. Zde jsme vtáhli do rozhodování místní veřejnost a většina lidí si v této lokalitě přeje vznik nových parkovacích míst. Stromy, které ustoupí parkovacím místům, nahradíme ve stejné lokalitě,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 48: Oznámení výsledku VŘ na veřejnou zakázku "Parkoviště P + R Pastýřská"

Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Parkoviště
P + R Pastýřská“ a výběr nejvýhodnější nabídky, kterou podala firma SaM silnice a mosty a.s. s nabídkovou cenou 29.679.976,50 Kč bez DPH. Nabídku předložily tři společnosti. Po podpisu smlouvy o dílo tak zhotovitel už může zahájit stavbu.

V rámci přípravných etap Nové Pastýřské se loni a předloni udělaly přeložky sítí a rekonstrukce koryta potoka, letos přichází první etapa.

 „Po letech čekání a projektování se začíná realizovat takzvaná Nová Pastýřská ulice, propojka Sokolské a Tržního náměstí – součást budoucího městského okruhu. Prvním krokem bude letos parkoviště a opěrná zeď. Samotné těleso komunikace přijde na řadu příští rok,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie města Jiří Šolc.

V prostoru parkoviště vznikne 128 parkovacích míst a 6 míst vyhrazených pro osoby ZTP a ZTP/P.

 

Radní Petr Židek

Bod č. 31/1: Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM na vypracování PD "Úpravy okolí přehrady Harcov"

Město Liberec pokračuje v přípravě revitalizace okolí harcovské přehrady. Na projekční práce oslovilo firmu SNOWPLAN spol. s r.o., která má již z úpravami u přehrady zkušenosti. Firma již vypracovala cenovou nabídku ve výši 2 200 990 Kč vč. DPH na vypracování projektové dokumentace opravy nábřežní cesty, odvodnění, nového veřejné osvětlení a zábradlí, opravy zdi otevřené části kanálu, řešení koruny zdi stejné jako nábřežní zeď, úpravy povrchů po změně napojení cesty na novou lávku na ulici Zvolenskou, oprava stávajících pěších cest, opravy stávajícího schodiště a kultivaci pláže a zázemí akcí města.

Projekční práce navážou na studii úprav přehrady, kterou zpracovala Kancelář architektury města Liberec v koordinaci s projektem Povodí Labe.

„Přehrada je „Zelené srdce“ Liberce a jsem moc rád, že se její revitalizace blíží. Považuji obnovu okolí liberecké přehrady za jedno z klíčových témat, které jsme měli v rámci koalice v programu. Přestože se může zdát, že příprava trvá příliš dlouho, je potřeba říci, že to má svůj důvod. Revitalizace okolí přehrady musí probíhat v přímé spolupráci s Povodím Labe. Povodí Labe připravovalo dlouhou dobu projekt a soutěž na vyčištění přehradního dna, opravu hráze a zdí po obvodu přehrady. To se v letošním roce podařilo a na podzim začne vypouštění a následné opravy. Povodí Labe celou stavební akci plánuje na zhruba dva roky. Počítáme s tím, že provázání stavebních činností města „na břehu“ a Povodí Labe „ve vodě“ bude probíhat bez problémů a celkový výsledek revitalizace našeho „Zeleného srdce Liberce“ bude na jedničku. Všichni se můžeme těšit na zcela nové okolí naší přehrady. Na pláži bude vyčleněn prostor s dětskými herními prvky, v celém okolí přehrady budou osazeny nové koše, lavičky a veřejné osvětlení. Na hladině se můžeme těšit na plovoucí mola a na pláži na pohodlný vstup do vody. Pozitivním prvkem je docílení bezbariérovosti v místě přítoku Harcovského potoku do přehrady. Bude vytvořen úsek přemostění na ulici Zvolenskou a tato nová cesta bude umožňovat bezbariérové napojení až na pozemky Povodí Labe dole u přehrady,“ říká radní města Liberce Petr Židek.

 

Mimo RM:

Parkoviště za Hokejkou získalo stavební povolení. Práce na úpravách a rozšíření parkovacích kapacit můžou pokračovat.

 „Dobrá zpráva pro obyvatele Hokejky je jistě to, že stavební povolení na parkoviště za Hokejkou nabylo právní moci, a stavební firma stavbu konečně dokončí. To vše by mělo proběhnout co nejdříve, aby mohli místní obyvatelé jeho kapacitu naplno legálně využívat. Jsme moc rádi, že jsme pomohli alespoň takto trochu přispět ke zvýšení počtu parkovacích míst v této lokalitě,“ říká radní města Liberce Petr Židek.

Nastavení cookies