03.03.2021
Jana Kodymová

Páté jednání libereckých radních

5. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 2.března. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Náměstek Zbyněk Karban

Mimo RM: Zlepšený rating  města Liberce

Dne 12. února 2021 byl ratingovou agenturou Moody´s  změněn kreditní profil města Liberec z A3/A3 stabilní na A2/A1.cz pozitivní. Tato pozitivní změna navazuje na změnu z roku 2020 za rok 2019, kdy se mezinárodní rating zlepšil z Baa1 na A3 a v letošním roce se zlepšil o další stupeň, tj. A2. Národní rating se zlepšil meziročně dokonce o stupně dva z A3.cz. na A1.cz. Jak je uvedeno v ratingové zprávě, toto pozitivní hodnocení zohledňuje zejména zlepšující se provozní hospodaření města podpořené zlepšeným managementem a finanční flexibilitou, také zvyšujícím se objemem likvidních rezerv, zároveň však bere v potaz vysokou zadluženost města.

Vliv na mimořádně pozitivní provozní výsledek má také kompenzační bonus ve výši více než 120 mil. Kč, který městu poskytla vláda jako kompenzaci výpadku sdílených daní. I bez tohoto kompenzačního bonusu by však město dosáhlo přebytku více než 10% provozních příjmů - Liberci se během pandemie podařilo významně snížit provozní výdaje, a i díky tomu se očekává, že i nadále bude vykazovat provozní přebytky.

Městský rozpočet samozřejmě omezuje aktuální zadluženost a to i v dlouhodobém výhledu. Dluh Liberce tvoří směnečný program, kterým město refinancovalo vydané dluhopisy. Aktuální dlužná částka představuje 1,5 miliardy korun,“ uvádí ekonomický náměstek Zbyněk Karban. Směnečný program s sebou také nese poměrně vysoké úrokové náklady – v roce 2020 činily zaplacené úrokové náklady a vypořádání úvěrového swapu 3,7 % provozních příjmů (90 mil.) „Liberec tak v současné době jedná o refinancování dluhu, a pokud budou jednání úspěšná, nejen že by město snížilo roční splátky o polovinu, ale snížilo by také celkové náklady na obsluhu dluhu, a to až k hranici 3% provozních příjmů v roce 2022, což by dále pozitivně ovlivnilo provozní hospodaření města,“ dodává Zbyněk Karban.

Pozitivní tlak na dalším zvyšování ratingu Liberce by mohly mít následující faktory – pokračování v solidním provozním hospodaření, pokračování ve zlepšování řízení investic a dluhu města, zvyšování stavu likvidních rezerv. Vzhledem k pozitivnímu výhledu společnost Moody’s neočekává negativní tlak na rating.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Mimo RM: Podané projekty OPŽP

Energetické úspory – rekonstrukce objektu URAN (2 žádosti – aktivita 5.1a, 5.1b) – předmětem projektu jsou stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy. Dojde k zateplení fasády, zateplení střechy v 1.NP a 7.NP, výměna všech výplní otvorů. Součástí opatření bude rovněž rekonstrukce rozvodů otopné soustavy včetně těles a instalace nuceného větrání kanceláří.

Celkové náklady 86 034 065 Kč, z toho předpokládaná výše dotace činí 15 858 955 Kč.

5.1a Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci – realizovaná opatření pro snížení spotřeby energií jsou zateplení fasády, zateplení střech nad budovami A a B, zateplení střechy nad tělocvičnou, výměna některých vstupních dveří včetně instalace nových oken s tepelně izolačními trojskly. Součástí opatřené bude rovněž rekonstrukce osvětlovací soustavy - výměna původního osvětlení za nové s LED světelnými zdroji.

Celkové náklady na toto opatření 46 327 527 Kč, z toho předpokládaná výše dotace činí 6 334 506,45.

Žádost o podporu u tohoto projektu byla podána opětovně, protože město Liberec spadá nově do míst s vyššími emisními limity, a tak jsme mohli využít tzv. bonifikace a dotační podíl je o 0,5 mil. Kč vyšší.

5.1b Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci – předmětem dílčího projektu (aktivita 5.1b) jsou stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy, snížení konečné spotřeby energií a tím v konečném důsledku ke snížení emisí. Cíle bude dosaženo realizací následujících aktivit - instalací jednotky nuceného větrání s rekuperací s regulací dle koncentrace CO2 ve větraných místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů.

Celkové náklady na toto opatření 7 478 457 Kč, z toho předpokládaná výše dotace činí 5 234 919 Kč.

Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní - projekt řeší nevyhovující stávající stav především směrem k energetickému hospodářství budovy MŠ Klášterní, odloučené pracoviště na ul. Husova, který je umístěn v památkové zóně. V rámci rekonstrukce bude pro potřeby provozu objektu rozšířeno užívání do 3.NP, které bylo doteď nevytápěné.  Dále bude provedena rekonstrukce fasády, rekonstrukci lehké dřevěné vstupní verandy, zateplení šikmé střechy, stropů vikýřů a obvodových stěn vikýřů ve 3.NP. Dále dojde k výměně všech vnějších oken a vstupních dveří za nová tepelně izolační.  

Celkové náklady 5 558 942 Kč, z toho předpokládaná výše dotace činí 2 219 220 Kč.

Energetické úspory ZŠ Na Výběžku 5.1b - v rámci projektu budou realizovány především aktivity stavebního charakteru spojené s instalací jednotky nuceného větrání s rekuperací včetně regulace dle koncentrace CO2 ve větraných místnostech prostřednictvím senzorů.

Celkové náklady na toto opatření 2 991 855 Kč, z toho předpokládaná výše dotace činí 1 618 792 Kč.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 28: Snížení ceny palivového dříví z veřejné zeleně

Rada města schválila snížení ceny  palivového  dříví  z veřejné  zeleně,  a  to  na  cenu  440,-Kč/prm  bez  DPH,  tj. 506,-Kč/prm vč. DPH.

Jednou z činností příspěvkové organizace města, Městských  lesů  Liberec,  je také prodej palivového dříví z veřejné zeleně. Od července 2013 je cena stanovena za metr rovnaného dřeva 530 Kč/prm bez DPH.„Tato cena  nereflektuje  aktuální  ceny  palivového  dříví  na  trhu,  protože  ceny  paliva  jsou  dnes poměrně nižší, proto jsme se rozhodli a rada města s tím souhlasila, snížit cenu na 440 korun, a to bez rozdílu druhu dřevin,“ popisuje náměstek pro technickou správu Jiří Šolc.

Dalším důvodem snížení ceny je skutečnost, že se ve většině případů jedná o dřeviny s měkkým dřevem, jako například lípa, bříza, jeřáb a smrk.

 

Bod č. 31: Plánovací smlouva – Světelná signalizace, Ještědská

Soukromý investor v rámci projektu novovýstavby bytů v ulici Ještědské vybuduje mimo svůj projekt také novou světelnou signalizaci v této ulici, kde se vlivem nové zástavby zvýší dopravní zatížení lokality, která klade vyšší nároky na zajištění bezpečnosti silničního a tramvajového provozu na křižovatce Ještědská x Stará Ještědská.

Radní tak dnes schválili plánovací smlouvu na vybudování zmíněné světelné signalizace, která obnáší kompletní dodávku všech komponent zařízení od zemních prací až po zřízení nových semaforů.

Náklady na vybudování světlené signalizace hradí v plné výši soukromý investor, kterým je společnost Dolce Vita Development. Statutární město Liberec se finančně nebude podílet na vybudování signalizace a pouze ji po jejím dokončení převezme do svého majetku. Naopak se vedení města podařilo dojednat s investorem také značný podíl na výstavbě nové technické infrastruktury. Půjde o výstavbu z části nové a z části rekonstruované kanalizace v ulicích Pod Ještědem, V Lukách a Za Domovem.

Jde o další akci, na které se s námi podílí soukromý investor. Tím je harrachovská společnost Dolce Vita Development. Ta svou jednorázovou finanční podporou ve výši 1 300 000 korun zajistí příspěvek k odkanalizování ulic Pod Ještědem, V Lukách a Za Domovem. Investor tím zároveň přispěje  k řešení dlouholetého problému s kvalitou vody v této části města,“ popisuje náměstek pro technickou správu Jiří Šolc.

Navíc v rámci veřejného prostranství tento investor zainvestuje také do nového zastávkového přístřešku na nástupní zastávce na točce tramvají s extenzivní zelenou střechou.

 „Je skvělým příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru, kde dojde k souběhu zájmů města a developera. Jde o přesah do environmentální roviny, jelikož stávající kanalizace a odvádění odpadních vod směřuje do volné přírody. Příspěvek finančně pomůže městu s tím, aby kanalizace vznikla dříve, a to při uvážení, v jak nelehké finanční situaci se jako město nacházíme“, doplňuje náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 36/2: Záměr  změny  Nařízení  SML  stanovující  tarif  MHD  v  souvislosti  se  zavedením  zlevněného jízdného pro osoby v hmotné tísni

Liberečtí radní včera schválili záměr nového Nařízení statutárního  města  Liberec, kterým  se  stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci  v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. Jde o zlevněné jízdné pro osoby v hmotné tísni.

Jedním z dopadů pandemie je zhoršení sociální situace některých zranitelných skupin ve společnosti. Jde hlavně o zaměstnance ve službách, samoživitele a samoživitelky, rodiny s malými dětmi a o lidi, jejichž příjmy pocházejí primárně z práce na dohodu. Většina z nich si ještě před rokem nepřipouštěla možnost dlouhotrvající hmotné tísně a zase budou chtít vést normální život, až to bude možné. Teď ale potřebují pomoc, a proto jsem do rady města připravil tento návrh. Jsem rád, že byl podpořen, i když pochází od opozičního zastupitele,“ říká původce návrhu Josef Šedlbauer, člen Zastupitelstva města Liberce.

Podstatou návrhu je umožnit osobám, které pobírají alespoň jednu ze dvou dlouhodobých dávek v hmotné nouzi, nebo příspěvek na bydlení, využívat MHD za cenu zlevněného jízdného, což v Liberci  odpovídá  75% slevě  ze  základního  jízdného.  „Vzhledem k očekávané  vyšší schopnosti  platit  jízdné  a  zvýšenému  využívání  MHD  za  dostupnou  cenu  těmito lidmi neočekáváme významný dopad na ekonomiku dopravního podniku. Přesto, anebo právě proto, radní také schválili navýšení příspěvku o jeden milion korun,“ doplňuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Slevu bude možné uplatnit na prodejních kontaktních místech jedině v ulici Frýdlantská, Fügnerova a v Evropském domě, a to pouze na základě předloženého dokladu o přiznání dávky. Podmínka pobírání uvedených dávek musí být splněna po celé období platnosti jízdního dokladu.

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.