12.10.2022
Jana Kodymová DiS.

Devatenácté jednání liberecké městské rady

Devatenáctá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 11. října. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/


Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 31: Operační plán zimní údržby komunikací v Liberci pro zimní období 2022/2023

Liberecká městská rada projednala a schválila plán zimní údržby komunikací, chodníků, schodišť, veřejných prostranství, přechodů pro chodce a zastávek MHD. Údržbu pro město bude provádět jeho příspěvková organizace, technické služby.

Zimní údržba je stanovena v termínu od 1. listopadu 2022 do 31. března 2023. Pro  zimní  období  2022-2023  byly  do plánu údržby nově  zařazeny  úseky  komunikací  a  chodníků  s  ohledem  na  nově vybudované či revitalizované komunikace ve vlastnictví města a odsouhlasené důvodné podněty občanů. Pro veřejnost je modul zimní údržby dostupný na webových stránkách města v sekci Mapový portál.

„Průběžně vyhodnocujeme připomínky občanů a firem k zimní údržbě a toto potom vezmeme v potaz při přípravě harmonogramu zimní údržby na další rok,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Nově jsou tedy pro plán zimní údržby zařazeny ulice:

*Kladenská – parkovací záliv u křižovatky s Tatranskou ulicí (změna vyvolaná rekonstrukcí komunikace v souvislosti s výstavbou bytů na Rybníčku)

* Kladenská  - změna režimu zimní údržby – zrcadlově se obrací údržba chodníku (rovněž změna vyvolaná rekonstrukcí)

*Blatouchová – opětovné zařazení staronového úseku k č.p. 244, který byl do roku 2018 udržován, poté vyřazen

*Vlnařská – chodník podél č.p. 686 – 695.

Naopak došlo k vyřazení komunikace Poutnická (úsek od křižovatky s ulicí Na Perštýně po č.p.  370/16). Úsek komunikace se nachází na soukromém pozemku, což byl důvod k vyřazení.

Odbor správy veřejného majetku  využívá systém pasportu komunikací, kde je zaveden modul zimní údržby. Tento modul je každoročně před započetím zimního období (1. 11.) aktualizován, a to v souvislosti s nově zařízenými či vyřazenými úseky. Pro veřejnost je modul zimní údržby dostupný na webových stránkách města.

 

Zimní údržba zahrnuje tyto činnosti:

•pluhování a posyp vozovek

•pluhování a posyp chodníků

•čištění veřejných prostranství a parkovišť

•čištění a posyp schodišť

•čištění vybraných přechodů pro chodce

•čištění křižovatek ve městě

•úklid a odvoz sněhu ze zúžených profilů vozovek v centrální části města a mostů

•čištění a posyp vybraných zastávek MHD

•úklid sněhu v době vyhlášení kalamity.

Nyní se přezbrojuje technika, ladí se poslední detaily, a přestože věříme ještě v krásný podzim, nechceme nic podcenit,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Zimní údržba veřejných prostranství a také údržba komunikací v křižovatkách bude prováděna programově ve dnech pracovních i ve dnech pracovního klidu na úrovni běžné zimní údržby komunikací.

Při větším spadu sněhu nebo při dlouhodobém sněžení, kdy se při pluhování vozovek vytváří na křižovatkách sněhové mantinely, bude prováděno začišťování křižovatek mechanismy se závěsnými nebo čelními radlicemi odstraněním sněhu z křižovatek. Shrnutý sníh pak bude v případě potřeby odvážen na složiště sněhu v Londýnské ulici.

Kontrolní činnost nad prováděním zimní údržby místních komunikací v Liberci provádějí pověření pracovníci statutárního města Liberce, členové Městského operačního štábu ZÚMK  a příslušníci Policie ČR.

Přijímání telefonických podnětů od občanů je možné v pracovní den od 7 do 20 hodin. V případě potřeb je k dispozici e-mail:  dispecer@tsml.cz

V květnu příštího roku pak Rada města Liberce obdrží  vyhodnocení zimní údržby města 2022/2023. Zpráva tradičně obsahuje základní statistická data spojená s aktuálním finančním vyčíslením nákladů na zimní údržbu, přehled pracovních sil a přehled mechanizačních prostředků atd. Finanční náklady na zimní údržbu 2021/2022 byly vyčísleny na částku 31 821 961 Kč bez DPH (38 504 574 Kč vč. DPH). V zimním období 2020/2021 se jednalo o částku 35 986 951 Kč bez DPH (43 544 211 Kč vč. DPH).

 

Vyhodnocení zimní údržby na komunikacích v Liberci za zimní období 2021/2022

Finanční porovnání (náklady v Kč) za zimní údržbu komunikací v obdobích 2020/2021 a 2021/2022

Měsíce

ZÚ 2020/2021 náklady vč. DPH

ZÚ 2021/2022 náklady vč. DPH

listopad

1 625 215

 

3 677 639

prosinec

2 517 178

 

8 897 016

leden

22 634 370

 

12 713 461

únor

12 737 475

 

7 662 105

březen

  3 786 081

 

5 304 353

duben

243 893

 

250 000

Celkem

43 544 211

 

38 504 574

Bod č. 33: Záměr zveřejnění prodeje kanalizačních přípojek v k. ú. Janův Důl u Liberce

Rada města Liberce rozhodla o zveřejnění záměru prodeje kanalizačních  přípojek v katastrálním území  Janův  Důl  u  Liberce  ve vlastnictví statutárního města. V letech  2018  až  2019  město vybudovalo  novou  hlavní  stoku splaškové kanalizace ve Volgogradské ulici ke křižovatce s ulicí Kubelíkova.   V letošním roce pak došlo na výstavbu části kanalizačních přípojek. Tyto přípojky, resp. jejich veřejná část, je vyvedena na hranici jednotlivých soukromých pozemků. K narovnání tohoto majetkoprávního vztahu dojde za podmínky  uzavření kupní smlouvy mezi městem  a  jednotlivými  vlastníky.

Město  proto  zahájilo  kroky  vedoucí  k  majetkoprávnímu  vypořádání  nově  vybudované  infrastruktury financované  městem  Liberec  ve  smyslu  budoucího  odkupu  této  infrastruktury  do  rukou  majitelů předmětných soukromých pozemků.  V  předmětné  věci  odkupu  kanalizačních  přípojek  město  oslovilo  34  subjektů,  kterých  se  odkup  má týkat,“ říká náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 35: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava povrchu tratí v Rekreačním a sportovním areálu Vesec

V tomto týdnu začala oprava tratí pro in-line a kolečkové lyže a oprava části místní komunikace v Dlouhé ulici v Rekreačním a sportovním areálu Vesec.

Frézování povrchů začalo v pondělí 10. října. Z toho důvodu je dočasně uzavřena provozovna občerstvení areálu. Stavební práce v Rekreačním a sportovním areálu Vesec pro město zhotoví  liberecká divize pražské společnosti EUROVIA CS, a.s., za cenu 5 011 735  Kč s DPH. Dotace z Libereckého kraje je přislíbena ve výši 3 miliony korun včetně DPH. Zhotovitel prací se zavázal k dokončení díla do 3 kalendářních týdnů od převzetí staveniště.

 

Harmonogram následujících prací:

10. - 11. 10. – frézování ( malý a velký okruh, plus prostor za správní budovou)

12. – 14. 10. – pokládky asfaltových směsí  za vhodných klimatických podmínek, poté ošetření pracovních spar

 „Vážení návštěvníci, prosíme vás, byť je areál uzavřen jen částečně, návštěvu areálu odložte, neboť hluk a pohyb stavebních mechanizací je momentálně v areálu vyšší. Vaše bezpečnost je u nás na prvním místě,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Nastavení cookies