19.02.2020
Jana Kodymová

Čtvrté zasedání libereckých radních

Čtvrtá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 18. února. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č.29: Odvolání a jmenování členů Řídicího výboru IPRÚ

Vzhledem k personálním změnám ve vedení statutárního města Liberec dochází k obměně členů Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.

Radka Loučková Kotasová bude od 1. března zastávat funkci náměstkyně primátora města Liberce pro strategický rozvoj a dotace.  Ve své předchozí funkci radní Libereckého kraje zastupovala kraj také jako členka Řídicího výboru IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou. Je proto nutné ji odvolat z funkce členky za Krajský úřad Libereckého kraje a jmenovat ji do funkce předsedkyně Řídicího výboru za Statutární město Liberec. Rada města tak učinila na svém úterním zasedání. Zároveň radní jmenovali Martina Půtu do funkce člena Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou za Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Město by nemuselo ponížit alokaci IPRÚ o 200, ale jen o 60 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj je řídicí orgán IROP a sleduje každoročně čerpání jednotlivých IPRÚ a ITI podle limitů, které byly stanoveny na počátku při stanovení alokace pro IPRÚ. „V roce 2019 jsme měli mít podané žádosti o platbu již ve výši 41%, bohužel se nám podařilo docílit pouhých 18% celkové alokace IPRÚ,“ uvádí primátor Jaroslav Zámečník.

Více než 70% projektů IPRÚ v objemu 1,2 mld. Kč je už v realizaci, nicméně ve zpoždění je víc než polovina projektů, a to se týká všech žadatelů. Vzhledem k tomu, že alokace byla na počátku určena v eurech a česká koruna neustále posiluje, dochází v alokaci ke kurzovým rozdílům. Ministerstvo se rozhodlo tyto kurzové rozdíly pokrývat právě z těch alokací, které nejsou čerpány podle požadavků.

IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou byla vyčíslena rezerva prostředků ve výši necelých 200 mil. Kč. „Nicméně vzhledem k dobrým vztahům s dalšími aglomeracemi se podařilo vyjednat, že se některá města na tuto částku ´složí´. Finální snížení pro naše IPRÚ by tak mohlo být nakonec ve výši 60 mil. Kč,“ komentuje primátor Jaroslav Zámečník.

V konečném důsledku to znamená, že projekty, které měly být předloženy až ke konci období (tedy až v roce 2021), budou buď realizovány až z prostředků dalšího období po roce 2021 anebo dosáhnou nyní na nižší podíl alokace. Toto se netýká primárně Liberce, který předložil již 80% všech svých projektů do IPRÚ, ale zejména statutárního města Jablonec nad Nisou a Libereckého kraje.

 

Bod č. 31: Vyhodnocení ZŘ na stavbu MŠ Pastelka  

Významnou investicí města Liberce je přístavba nového pavilonu a rekonstrukce stávajícího objektu Mateřské školy Pastelka v Ostašově. Tu zrekonstruuje stavební firma World Invest, v.o.s., z Otvic. Stavební práce na budově ve Švermově ulici vyjdou na 42 558 802 Kč bez DPH a budou provedeny ještě letos.

Do zadávacího řízení se přihlásilo 11 firem. Město vybralo kvalitního zhotovitele a zároveň ušetřilo na finální ceně, neboť maximální předpokládaná cena byla mnohem vyšší. Předpokládána hodnota veřejné zakázky činila 44,4 mil. Kč bez DPH. Maximální a nejvýše přípustná hodnota byla zadavatelem stanovena ve výši 53,3 mil. Kč bez DPH.

Z nabídkové ceny 42, 6 mil. Kč činí nezpůsobilé výdaje přibližně 8 mil. Kč bez DPH a způsobilé 34,6 mil. Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován z Evropské unie. Financování je tedy pokryto 29,41 mil. Kč z EU (85%), státní dotace je ve výši 1,73 mil. Kč (5%) a statutární město zaplatí 10%, tedy 3,46 mil. Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Předpoklad je, že město zaplatí nezpůsobilé výdaje + vlastní podíl: 11,46 mil. Kč bez DPH a dotace činí 31,14 mil Kč bez DPH.

Po stavebních úpravách vzniknou tři oddělení v novém pavilonu po 25 místech, z toho jedno oddělení pro děti ve věku 2-3 let. Nová přístavba bude napojena na stávající objekt. Dojde k rekonstrukci stávající budovy ve 2.NP , kde bude jedno oddělení pro 21 dětí. Celkem dojde k navýšení kapacit mateřské školy o 39 míst, z toho 25 míst pro děti od 2-3 let.

Rekonstrukce stávajícího objektu se týká pouze prostoru kuchyně v 1.NP a nástavby sociálních zařízení v 2.NP. V rámci těchto prací budou zrekonstruovány a nově provedeny inženýrské sítě a zpevněny plochy, včetně nového oplocení. V objektu bude zajištěna bezbariérovost.

Rekonstrukce bude probíhat od dubna 2020 do ledna 2021, celkem by měla trvat 300 dní od předání staveniště. Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude mateřská škola po celou dobu výstavby vystěhována do náhradních prostor v jiných školkách.

 

Bod č. 34: Postup projektu Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice

Město Liberec odstupuje od projektu Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice tak, jak je v současnosti definovaný. A do konce června připraví projekt do nové výzvy, ale s upravenými parametr a zároveň zahájí jednání o tom, zda žadatelem o podporu od Ministerstva životního prostředí bude město samotné anebo společnost Ligranit.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č.5: Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města

Rada města schválila rozpočtové opatření, které navyšuje celkové příjmy o 46 841 373 Kč. Toto navýšení tvoří především příjem dotace ve výši 32 873 879 Kč z projektů předfinancovaných z kontokorentu. Dále je to příspěvek města Jablonec nad Nisou na provozní ztrátu ve výši 10 500 000 Kč, přičemž tato částka představuje zároveň navýšení výdajů ve formě příspěvku dopravnímu podniku na úhradu provozní ztráty.

Příjmy se též navyšují o 2 099 740 Kč z důvodu úpravy příspěvku na výkon státní správy. Celkové výdaje se navyšují o 145 551 690 Kč. Navýšení tvoří například výdaje na projekty odboru strategického rozvoje ve výši 15 480 000 Kč, výdaje na opravu tramvajové trati v úseku Viadukt-Horní Hanychov ve výši 5 000 000 Kč, výdaje na celoplošné opravy komunikací ve výši 3 121 000 Kč a navýšení rezervy kontokorentu ve výši 17 393 879 Kč.

Výdaje ve fondech se navyšují zejména zapojením zůstatků fondů minulých let (např. Fond pro opravy a vybavení komunikací o 33 677 223 Kč). Financování se navyšuje o 98 710 317 Kč. Největší podíl tohoto navýšení představuje zapojení zůstatků fondů a zapojení prostředků z roku 2019.

Návrh rozpočtového opatření bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém zasedání ve čtvrtek 27. února.

 

Bod č. 19: Předložení a schválení zadávacích podmínek pro výběr supervizora projektového řízení rekonstrukce MPB Liberec

Město Liberec vybere pracovní tým supervize, který bude projekt rekonstrukce městského plaveckého bazénu účelně a efektivně řídit. To znamená, že dohlédne na činnosti spojené se zpracováním projektové dokumentace, na následné stavební a rekonstrukční práce, dále provede činnost technického dozoru stavebníka, a to včetně kompletního zajištění BOZP, kolaudace a dokončení.

K projektovému řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci rada města v úterý schválila zadávací dokumentaci. V té jsou přesně popsané činnosti supervize. Soutěž na supervizora město vypíše a výběrové řízení zrealizuje ve spolupráci s advokátní kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL z Prahy. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 26 mil. korun.  Kdo provede supervizi rekonstrukce bazénu, bude jasné v září letošního roku.

Městský plavecký bazén v Liberci projde rekonstrukcí podle projektové dokumentace královéhradecké společnosti. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 6 770 111 Kč, bez DPH (8,3 mil. Kč s DPH).

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu patří k nejvýznamnějším investicím města v letošním a příštím roce a potrvá 18 měsíců. Podle předpokládaného harmonogramu práce začnou během roku 2021.

 

Náměstek Jiří Šolc

 

Bod č. 41: Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. Stolpersteine

V letošním roce dojde k umístění dalších 12 pamětních kamenů, tzv. Stolpersteine, do komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce. Rada města vyhověla žádosti Židovské obce Liberec. K dnešnímu dni je v chodnících po Liberci položeno 43 pamětních kamenů. Osazení 12 dalších by mělo podle předpokladu proběhnout ve třech etapách, a to dne 21. 4. 2020, 17. 8. 2020 a 9. 11. 2020.

Stolpersteine jsou pamětní kameny připomínající oběti holokaustu. Jedná se o betonové kostky o rozměru 12x12x12 cm. Na horní ploše, která je potažena mosazí, je jméno osoby, která žila nebo pracovala v objektu, před kterým je  Stolperstein umístěn do chodníku a kde je také uvedeno, kde tato osoba zahynula. Kolemjdoucím tím připomíná osudy těchto lidí.

Letos budou Stolpersteiny osazena tato místa:

*Puchmajerova 4, Liberec

1. Leopold Langstein

2. Irma Langstein

 

* Masarykova 18, Liberec

1. Gustav Glaessner

2. Marianne Glaessner

3. Wolfgang Glaessner

4. Herbert Glaessner

 

*Na Okruhu 907/13, Liberec - výměna stávajících, již položených kamenů, za nové

1. Robert Benda

2. Elsa Benda

 

*Janáčkova 846/12, Liberec:

1. Arthur Neustadtel

 

*Dobrovského 423/10, Liberec:

1. Otto Straschnov

 

*Na Okruhu 35, Liberec

1. Maxmilián Nettl

2. Olga Nettl

 

Bod č. 45: Nad Pianovkou – realizace odvodnění komunikace

Město Liberec je vlastníkem komunikace v ulici Nad Pianovkou v Radčicích u Krásné Studánky. A protože komunikace není vyhovujícím způsobem odvodněna, stéká voda na silnici Kateřinská, ve vlastnictví Libereckého kraje, kde může dojít ke zhoršení sjízdnosti silnice. Stékající voda by mohla přispět i ke zhoršení stavu opěrné zdi pod silnicí Kateřinská, která je už nyní v nevyhovujícím stavu. Tato zeď je však v majetku Libereckého kraje, který ji hodlá nyní opravovat. Město Liberec se v součinnosti s tím připojí s pracemi na odvodnění ulice Nad Pianovkou, a to ve stejném termínu jako bude probíhat oprava opěrné zdi.

Technické řešení odvodnění ulice Nad Pianovkou vyžaduje zřízení nové dešťové kanalizace, která je podél krajské komunikace Kateřinská vedena k blízké vodoteči, do které je napojena. Kanalizace je vedena na rubové straně opěrné zdi a nebyla nalezena jiná vhodná trasa s ohledem na ztížené podmínky (skalnaté podloží) a majetkoprávní poměry (pozemky kraje a soukromých osob). Z tohoto důvodu je nezbytné realizovat obě akce současně. Vzhledem k přímé provázanosti obou akcí je vhodné, aby byly obě akce realizovány nejen ve stejný čas, ale rovněž i stejným zhotovitelem.

Liberecký kraj schválil realizaci akce opravy opěrné zdi s investicí 6-7 mil Kč. Město Liberec se připojí svojí částí stavby a rada města k tomu nyní schválila potřebné finance ve výši 1,3 mil. Kč.

 

Bod č. 50: Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele TSML, p. o.

Rada města souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitele společnosti Technické služby města Liberec, p.o. , a zároveň jmenovala výběrovou komisi pro výběrové řízení.

K 1.1.2020 byla do obchodního rejstříku zapsána nová příspěvková organizace města, a to Technické služby města Liberce, p.o.  Sídlo příspěvkové organizace je na stejné adrese jako doposud existující akciová společnost Technické služby města Liberec, a.s., která nadále, se stávajícím managementem, vykonává agendu a služby pro statutární město.

Po dobu přípravy transformace akciové společnosti na nově vzniklou příspěvkovou organizaci mají obě sídlo na stejné adrese, tedy v Erbenově ulici 376/2 v Dolním Hanychově.

Rada města na začátku ledna jmenovala a pověřila Michala Hrona, člena Rady města Liberce a Zastupitelstva města Liberce, aby připravil veškerou legislativu k transformaci akciové společnosti na příspěvkovou. To konkrétně znamená přechod přibližně 150 současných zaměstnanců TSML, a.s., a také převod majetku TSML, a.s., do příspěvkové organizace města.

Projekt přeměny je v plánu na červen 2020. Do té doby je Michal Hron jediným zaměstnancem TSML, p.o., s pracovním úvazkem 13 hodin týdně. Mandát ředitele společnosti TSML, p. o., Michala Hrona, je tedy dočasný. Nyní je vyhlášeno výběrového řízení na stálého ředitele TSML, p. o., s předpokládaným termínem nástupu od června 2020. V této fázi plynule přejde vykonávání veškeré agendy a prací pro město na příspěvkovou organizaci. Nedojde tak k narušení dodávky služeb.

 

Bod č. 59: Aplikace – Liberec v mobilu

Město Liberec jde zase o krok kupředu a zavádí mobilní aplikaci „Liberec v mobilu“. Ta na jednom místě soustřeďuje nejrůznější informace z Liberce k využití jak pro obyvatele, tak pro turisty. Mobilní aplikace může sloužit jako efektivní nástroj komunikace statutárního města Liberec s veřejností.

V jedné aplikaci by tak byly soustředěny například informace vztahující se k různým životním situacím, informace o pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcích, novinky z Liberce, nejdůležitější aktuality z Magistrátu města Liberce, jeho organizací a dalších subjektů, jízdní řády MHD a příměstských spojů, přehled parkovišť včetně jejich aktuální obsazenosti, SOS kontakty a jiné.

Mobilní aplikace „Liberec v mobilu“ bude pro statutární město Liberec zajištěna společností Liberecká IS, a.s., a to včetně následné technické podpory. Finanční náklady, spojené se zajištěním mobilní aplikace „Liberec v mobilu“, jsou v maximální výši 944 225 Kč bez DPH a dále finanční náklady za následnou technickou podporu v maximální výši 9 600 Kč bez DPH měsíčně.

Mobilní aplikace vytvořené na této platformě jsou již nasazeny v provozu ve více než 15 městech nebo městských částech v České republice. Například mobilní aplikace „Mladá Boleslav v mobilu„ Říčany v mobilu“, „Příbram v mobilu“, „Kolín v mobilu“, „Praha 13 v mobilu“, „Strakonice v mobilu“ a další.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č.23: Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol

Bod č. 24: Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol

Mateřské školy

Město Liberec sleduje populační vývoj na svém území a podle potřeb na něj reaguje navyšováním kapacit v mateřských školách, které jsou provozovány v budovách ve vlastnictví města. Rada města rozhodla vydat Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec, kterou se vymezují dva školské obvody spádových mateřských škol (MŠ) v Liberci:

Školský obvod 1 - celé území města Liberec bez území Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

Školský obvod 2 - území Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou.

Na základě aktuálních údajů, spočívajících ve změně názvu jedné z mateřských škol, bylo nutné provést úpravu obecně závazné vyhlášky. Úprava se týká sloučení MŠ Pastelka ve Švermově ulici se ZŠ Křižanská. Nový název od 1. prosince 2019 je Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace.

 

Základní školy

Město Liberec pro letošní rok upravuje obecně závaznou vyhlášku vymezující školské obvody spádových základních škol. Důvodem jsou nově schválené názvy ulic a v několika případech aktualizace výčtu čísel popisných a vypuštění těch neexistujících. Vyhláška rovněž reaguje na vývoj počtu dětí v jednotlivých spádových obvodech. Děti přihlášené k trvalému pobytu ve školském obvodu mají na přijetí ve spádové škole přednostní právo. Teprve dovolí-li to kapacita, může škola přijímat i děti z jiného školského obvodu.

Konkrétně dochází k zařazení tří nově schválených názvů ulic do příslušných obvodů.  Ulice „U Sadu“ a „Nad Potokem“ byly zařazeny do spádového obvodu č. 16 – Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o. Ulice „Nad Vodojemem“ do spádového obvodu č. 18 – Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.

Další úpravy zahrnují přesuny ulic mezi spádovými obvody v souvislosti s aktuálními údaji z evidence obyvatel či úpravou vymezení obvodů. Změny se týkají především spádového obvodu č. 4 – Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o., kde dochází ke zúžení obvodu z důvodu umožnění rozvoje bilingvního vzdělávání v německém jazyce.

Obecně závazné vyhlášky bude schvalovat únorové zastupitelstvo města.

 

Bod č. 26: Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2020

Rada města Liberce v úterý schválila nová Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a rovněž vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2020.

Změna pravidel se týká hlavně způsobu výpočtu výše dotací, jehož cílem je zvýšit transparentnost rozdělení alokovaných finančních prostředků, která je založena na objektivnosti posuzovaných kritérií. Materiál projednají zastupitelé 27. února.

Změny se týkají několika oblastí. Celkový objem prostředků bude rozdělen mezi dva vyhlášené programy. První je zaměřen na podporu služeb podle stanovených priorit statutárního města na daný rok a druhý program je zaměřen na podporu ostatních sociálních služeb. Celková výše finančních prostředků se odvíjí od schváleného rozpočtu na daný rok.

Další změnou je způsob výpočtu výše přidělených dotací pro jednotlivé služby. Podle současných pravidel byla tato výše určována na základě celkových nákladů služby na konkrétní rok, kterou v žádosti stanovovali sami žadatelé. Nová pravidla stanovují výpočet, kdy alokované finanční prostředky budou podle určeného podílu rozděleny na dvě položky, a to na hodnotící kritéria a na výši úvazků pracovníků v přímé péči na službu na region Liberec.

Mění se i maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost, která se z původních 500 000 Kč snižuje na 350 000 Kč. Současně bude tvořit maximálně 30% celkových nákladů na službu.

Změna pravidel bude znamenat i zjednodušení formuláře žádosti a snížení administrativní zátěže jak pro žadatele, tak i pro administrátora dotačního titulu. V praxi to znamená zejména snížení počtu povinných příloh a vykazovaných údajů ohledně skutečných a předpokládaných údajů,“ popisuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

 

Vizualizace budoucí podoby MŠ Pastelka.

 

 

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.