Podklady pro ustavující ZM - 27. 11. 2014

Změny v podkladech:
24. 11. - materiál k bodu č. 10 byl doplněn o další strany
19. 11. - přibyly materiály k bodům č. 8, 9 a 10

 

Pozvánka na ustavující ZM

 

Navržený program:

I. část
1. Zahájení
2. Zpráva registračního úřadu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Liberec
3. Představení členů zastupitelstva města a složení slibu


II. část
1. Schválení programu zasedání; určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Zřízení volební a návrhové komise a schválení jejích členů a předsedy
3. Stanovení počtu členů rady města, počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva a 
určení jejich funkcí vč. určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době
jeho nepřítomnosti
4. Volba primátora města
5. Volba náměstků primátora
6. Volba členů rady města

P ř e s t á v k a

7. Diskuse občanů
8. Pověření členů Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce statutárního města
Liberec dle ust. § 11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
9. Přijetí účelové neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů na rok 2014
10. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
11. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

 

Nastavení cookies