Podklady pro 8. ZM - 25. 9. 2014

Nové body k zařazení na program:
1a. - ústní prezentace společnosti Spacium, o. p. s.
9a. - Komunální dluhopis - varianty přefinancování
9b. - Rozpočtové opatření č. 6C  SML na rok 2014
16a. - Schválení dotace na Farmářské trhy
18a. - Jmenování zástupce IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou a náhradníka v Regionální stálé konferenci

 

Změny v podkladech:
25. 9. - do materiálu k bodu č. 32 přibyly další odpovědi na dotazy
18. 9. - v materiálu k bodu č. 23 doplněny přílohy

Program

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N.
4. Majetkoprávní operace – Prodej volné nebytové jednotky
5. Majetkoprávní operace – Prodej pozemků
6. Majetkoprávní operace – Prodej podílu pozemku k prodané bytové jednotce
7. Majetkoprávní operace – Směny pozemků
8. Majetkoprávní operace – Záměr prodeje pozemků
9. Majetkoprávní operace – Záměr bezúplatného převodu
10. SVS, a. s. – záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov (ul. Sluneční stráň)
11. SVS, a. s. – záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Starý Harcov (ul. Vlčí Vrch)
12. SVS, a. s. – prodej vodovodního řadu (prodloužení) v ul. Strakonická
13. Dokumenty systému korporátního řízení
14. Projekt fúze Sportovní areál Fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o.
15. Poskytnutí příspěvku spolku Rodina24 na zahájení provozu domova pro seniory se zvláštním režimem v Liberci
16. Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat
17. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
18. Lázně – schválení prodloužení vyúčtování dotace Libereckého kraje
19. Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec – příloha k projektovým záměrům rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol
20. Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015 - 2016
21. Bezpečný přechod Liberec – Sokolská – smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti
22. Návrh k pořízení 80. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 80/1
23. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2014
24. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence statutárního města Liberec v roce 2013
25. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví statutárního města Liberec v roce 2013
26. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec za rok 2013
27. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2013
28. Protokol z akce Kontrola čerpání prostředků za rok 2013 z městských fondů – Ekofond, Fond prevence SML a Fond zdraví SML
29. Protokol z akce Kontrola účinnosti zavedeného systému EPC u vybraných subjektů
30. Schválení jedné z variant vybraných na umístění čestných občanů a nositelů Medaile města Liberec ve vitríně historické radnice
31. Ukončení činnosti výborů Zastupitelstva města Liberec a správních rad fondů statutárního města Liberec
32. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zastupitelstva města, které se konalo dne 4. září 2014
33. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace-činnost výboru pro rozvoj a územní plánování
II. Informace - provedené změny v rozpočtu
III. Informace - činnost kontrolního výboru

 

Nastavení cookies