Podklady pro 7. zasedani ZM - 4. 9. 2014

Změny v podkladech:
3. 9. - přibyla str. 3 v materiálu č. 47, provedeny opravy v bodu č. 53
2. 9.
- přibyl materiál k bodu č. 24
28. 8.
- přibyl materiál k bodu č. 28

 

Nové body k zařazení na program:
5a. - Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy
50a. - Majetkoprávní vypořádání pozemků - RASAV

Program 7. ZM

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Poskytnutí příspěvku spolku JEŠTĚD 73 na obnovu interiérů Hotelu Ještěd
4.    Poskytnutí účelově vázaného příspěvku na provoz cyklobusu z Liberce do Jizerských hor
5.    Majetkoprávní operace – výkupy pozemků
6.    Nabytí a následný prodej vodovodního řadu v ul. U Střediska, k. ú. Vesec u Liberce
7.    Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská) SVS, a. s.
8.    Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
9.    Darovací smlouva – Řetízková ul.
10.    Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny
11.    Dětské dopravní hřiště v Liberci
12.    Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 79/10, bod I. 2. a usn. č. 182/2010, bod V. – směna pozemků
13.    Smlouva o zřízení služby inženýrské sítě ve prospěch statutárního města Liberec
14.    MFRB – nabytí komunikací, VO a dešťové kanalizace v k. ú. Staré Pavlovice
15.    Výkup nemovitostí v k. ú. Ostašov u Liberce
16.    Smlouva věcného břemene – služebnosti – Stezka pro chodce a cyklisty – úsek křižovatky Švermova – Mydlářská – křižovatky Jungmannova – Wintrova
          v Liberci
17.    Záměr převzetí části stavby komunikací v souvislosti se stavbou silnice I-14 Kunratice - Jablonec nad Nisou
18.    Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce ve vlastnictví statutárního města Liberec
19.    Schválení přijetí dotace od MMR ČR na pořízení podzemních kontejnerů na Sokolské náměstí v Liberci
20.    Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace) – IOP 09 „Otevřené město Liberec“
21.    Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a změna přerozdělení finančních prostředků
22.    Návrh na čerpání Fondu pro sociální a zdravotnická zařízení
23.    Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v roce 2014 v rámci 6. kola roku 2014
          na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a na ostatní (další) podporu sportu
24.    Schválení partnerství mezi statutárním městem Liberec a Bohemia Jazz Fest, o. p. s.
25.    Návrh rozpočtového opatření č. 6A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014
26.    Návrh rozpočtového opatření č. 6B) statutárního města Liberec na rok 2014
27.    Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden – červen 2014
28.    Komunální dluhopis
29.    Žádost o zřízení zástavního práva k pozemkům pod bytovými domy č. p. 575 – 577 v ulici Jeronýmova ve správě A+G Stadion
30.    Aktualizace Seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace
31.    Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, p. o.
32.    Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
33.    Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s. v roce 2014
34.    Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020
35.    Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“
36.    Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“
37.    Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“
38.    Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Administrativní zajištění IPRM“
39.    Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“
40.    Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky Lidové sady II.“
41.    Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“
42.    Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
43.    Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“
44.    Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“
45.    Vydání 56B. změny Územního plánu města Liberec
46.    Vydání 66. změny Územního plánu města Liberec
47.    Schválení návrhu zadání 77. změny Územního plánu města Liberec
48.    Návrh k pořízení 78. změny Územního plánu města Liberec – návrhy č. 78/1 a 78/2
49.    Podnět k pořízení 79. změny Územního plánu města Liberec – podnět č. 79/1
50.    Dopravní napojení na silnici I/35
51.    Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení právnických osob Jizerské hory – Turistický region
          Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
52.    Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Technickými službami města
          Liberce, a. s.
53.    Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení
          veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
54.    Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí 2014
55.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26. června 2014
56.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení RM za červen a červenec 2014

II. Informace - Plán činnosti finančního výboru

III. Informace - Souhrn provedených přesunů a změn v rozpočtu

IV. Informace - Harmonogram přípravy rozpočtu SML na rok 2015

Nastavení cookies