Podklady pro 5. zasedání ZM - 29. 5. 2014

Změny v podkladech:
22. 5. - u bodu č. 32 byly doplněny přílohy
26. 5. - k bodu č. 36 bylo doplněno 5 stran
27. 5. - k bodu č. 32 byla doplněna chybějící strana, k bodu č. 36 přibyly další odpovědi, doplněn materiál k bodu č. 3

Nové body k zařazení na program:

3a - Delegace na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s.
33a. - Návrh správní rady sportovního fondu na změnu pravidel pro přidělování dotací

 

Pozvánka

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Záměr modernizace Krajské nemocnice v Liberci
4. Liberecká IS, a. s. – schválení nových stanov společnosti
5. Technické služby města Liberce, a. s. – schválení nových stanov společnosti
6. Uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Ještěd, a. s. ve výši 7,000.000,- Kč
7. Schválení účelové dotace ze státního rozpočtu na projekty prevence kriminality
8. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2013
9. Návrh rozpočtového opatření č. 4 – DOTACE (volby do Evropského parlamentu) na rok 2014
10. Změna čísla běžného účtu revolvingového úvěru pod. reg. č. 077/2012 Equa bank – Dodatek č. 4
11. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 30 mil. Kč u Equa bank – Dodatek č. 1 a změna čísla běžného účtu kontokorentního úvěru
12. Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše
13. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
14. Majetkoprávní operace – prodej stavby bez č. p.
15. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
16. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku
17. Majetkoprávní operace – Směna pozemků
18. Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu pozemku
19. Majetkoprávní operace - Záměr prodeje nebytové jednotky – garáže
20. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové organizace
21. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace
22. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
23. Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace
24. Návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální oblasti na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti
25. Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014
26. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou – přijetí dotace
27. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ - staženo
28. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“
29. Přijetí dotace z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 (ČR – Polsko) v Euroregionu Nisa na projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec – Jelenia Góra“
30. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
31. Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti SVS, a. s.
32. Pověření delegáta na Valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s.
33. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v roce 2014 ve 2. kole roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a ve 3. kole roku 2014 na ostatní podporu sportu
34. Úprava statutů fondů statutárního města Liberec
35. Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení ZML za 2. pololetí 2012 a za rok 2013“
36. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 24. dubna 2014
37. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení RM za duben 2014
II. Informace - souhrn provedených přesunů, změn v rozpočtu SML za duben 2014

 

Nastavení cookies