Podklady pro 4. zasedání ZM - 24. 4. 2014

 Změny v podkladech:
24. 4. - změna v dobu č. 13 ( upraveno usnesení), nový bod č. 4a, doplněn bod č. 35
23. 4.
- nová informace č. VII, změněna příloha u bodu č. 4, doplněn bod č. 35
17. 4. - u bodu č. 4 byla doplněna příloha
18. 4. - do podkladů přibyla informace č. VI

Nové body k zařazení na program:
4a. - DPMLJ, a. s. - nové stanovy společnosti

Program

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Věcný záměr dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s. r. o. a informace o soudním sporu mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO CITELUM, s. r. o.
4. Informace – Projektový záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.
5. Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice n/N.
6. Smlouva o revolvingovém úvěru a smlouva o zastavení pohledávky – MO Liberec - Vratislavice n/N
7. Majetkoprávní operace - prodej pozemků
8. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
9. Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu objektu
10. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
11. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
12. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací
13. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 mezi statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s.
14. Směnečný program na základě smlouvy o směnečném programu uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a. s. dne 10. 3. 2014 („Smlouva o směnečném programu“), zajišťovací dokumentace Směnečného programu a další Dokumentace programu uvedená ve Smlouvě o směnečném programu (společně jako „Dokumentace programu“), Směnečný program dle nabídky České spořitelny, a. s. směnečný program dle nabídky České spořitelny, a. s.
15. Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu a další dokumentace související se záměrem přefinancování dluhopisu
16. Návrh rozpočtového opatření č. 3a – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014
17. Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014
18. Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše
19. IPRM Rochlice – Dodatek č. 2
20. MFRB – návrh na úpravu čl. II Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB reg. č. 7003/06/0217
21. Smlouva o poskytnutí dotace a přijetí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“
22. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro projekt „Parky Lidové sady II.“
23. CAO – dodatek č. 3 dotační smlouvy
24. Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření na zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů v roce 2013, poskytnuté Technickým službám města Liberec, a. s.
25. Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2014
26. Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací Ekofondu pro rok 2014
27. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2013
28. Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
29. Návrh k pořízení 74. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 74/1
30. Vydání 51. změny Územního plánu města Liberec
31. Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s.
32. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
33. Protokol z kontrolní akce č. 4/2013 „Kontrola Smutečního fondu města Liberec a smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Liberec a LIKREM s. r. o., Liberec“
34. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2014
35. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. března 2014
36. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Zpráva o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování
II. Informace - Zpráva o činnosti kontrolního výboru
III. Informace - Plnění usnesení RM za březen 2014
IV. Informace - Souhrn provedených přesunů a změn v rozpočtu
V. Informace - Zpráva o činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
VI. Informace - Efektivita smlouvy mezi DPMLJ, a. s. a Bus Line, a. s.

VII. Informace - odpovědď na dopis paní Mráčkové

 

Nastavení cookies