Podklady pro 3. ZM - 27. 3. 2014

Změny v podkladech:
20. 3. - byly doplněny materiály k bodu č. 14, 17 a 33
24. 3. - byla doplněna příloha č. 3 k bodu č. 25
25. 3. - byly doplněny nové body k zařazení na program č. 3a, 20a, 20b
          - byla provedena oprava v důvodové zprávě u bodu č. 4, a ve formulaci usnesení v bodu č. 15 a 28

nové body k zařazení na program:
3a. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec
20a. Smlouva o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt "ZŠ Sokolovská - rekonstrukce"
20b. Smlouva o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Sportovní centrum pro mládež - ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská
26a. Změny v personálním obsazení ve finančním výboru

Pozvánka

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Delegace zástupce na XXXVIII. řádnou valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, schválení společenské smlouvy
4.    Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc.
5.    Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu
6.    Prodej pozemku
7.    Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
8.    Majetkoprávní operace – Změna usnesení – prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy
9.    Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše
10.    Úprava ceny pozemku s budovou, včetně pozemku souvisejícího – výběrové řízení
11.    Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N.
12.    Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky – MO Lbc Vratislavice n. N.
13.    Inventarizační zpráva roku 2013  + příloha
14.    Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečního úvěru a změnou zástavní smlouvy na bytové domy č. p. 575-577 v ulici Jeronýmova ve správě A+G Stadion
15.    Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec
16.    Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.
17.    Záměr prodeje společnosti Technické služby města Liberce, a. s. – další postup
18.    Návrh rozpočtového opatření č. 2 statutárního města Liberec na rok 2014
19.    Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Liberecké kraje č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec
20.    Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ – přijetí dotace
21.    Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního fondu pro 1. kolo 2014
22.    Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení dotací v 1. kole roku 2014
23.    Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I., II. a III. výzvy roku 2014
24.    Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvyroku 2014
25.    Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2014 v 1. kole roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
26.    Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2014
27.    Věcné zhodnocení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti
28.    Návratná finanční výpomoc – Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace
29.    MFRB – návrh na úpravu čl. II Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB reg. č. 7003/06/0217
30.    MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Horní Hanychov (ul. Strakonická)
31.    Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2013
32.    Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ v Liberci za rok 2013
33.    Holubova – přijetí daru příjezdové komunikace k řadovým garážím
34.    Návrh k pořízení 73. změny Územního plánu města Liberec – návrhy č. 73/1 a 73/2
35.    Nové názvy ulic – 03/2014
36.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27. února 2014
37.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Informace - Pravidla přijímání klientů do DPS Kopretina
II. Informace - IPRM Rochlice - monitorovaci zprava za rok 2013
III. Informace - Plnění usnesení RM za měsíc únor 2014

Nastavení cookies