Podklady pro 1. zasedání ZM - 18. 12. 2014

 

Program

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Piskorové
4. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Bílé
5. Poskytnutí účelové dotace spolku Zachraňme kino Varšava
6. Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014
7. Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Liberec na rok 2015
8. Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec
9. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od měsíce prosince 2014, neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a dále občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města
10. Souhlas zřizovatele s odpisem nedobytných pohledávek Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace
11. Poskytnutí dotací na rok 2015 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec
12. Dodatek ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkové organizace
13. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují obvody spádových základních škol
14. Plánovací smlouva – Machnín – obslužná komunikace
15. Plánovací smlouva – Řadové domy Liberec, ul. Bosenská
16. Plánovací smlouva – Valašská ulice
17. Plánovací smlouva – Horská ulice
18. Odsouhlasení smluv ke zřízení věcného břemene – služebnosti pro trasu ochranných optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ s Ředitelstvím silnic a dálnic
19. Přijetí dotace na projekt „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací“
20. Přijetí dotace na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec
21. Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu „Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“
22. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“
23. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky Lidové sady II.“
24. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“
25. Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“
26. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2013
27. Program regenerace městské památkové zóny Liberec pro období let 2015 – 2019 – 6. aktualizace
28. Pověření určeného zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
29. Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.
30. Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s.
31. Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s.
32. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2014
33. Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných hromad společností na rok 2015
34. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 25. září 2014
35. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Souhrn provedených přesunů a změn v rozpočtu - listopad 2014

II. Informace - Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2014 - dotace

III. Informace - Rozpočtové opatření č. 7a na rok 2014 - dotace

IV. Informace - Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2014 - dotace

V. Informace - Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2014 - dotace

VI. Informace - Rozpočtové opatření č. 9a na rok 2014 - dotace

VII. Informace - Souhrn provedených přesunů - změn v rozpočtu - 16. 9. - 31. 10. 2014

VIII. Informace - Plnění usnesení RM za srpen a září 2014

IX. Informace - Plnění usnesení za říjen 2014

 

Nastavení cookies