Podklady 1. ZM - 30. 1. 2014

Změny v podkladech:
24. 1.
- přidán materiál k bodu č. 36 a 37
29. 1. - stažen bod č. 27 a 34
30. 1. - pozměněn materiál č. 26

 

Program

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce Statutárního města Liberec při občanských sňatcích
4. Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Liberec
5. Záměr přijetí memoranda spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem - staženo z programu
6. Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N.
7. Prodej pozemků
8. Záměr prodeje pozemků
9. Záměr prodeje pozemků s budovami
10. Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu
11. Úprava cen pozemků – výběrová řízení
12. Úprava cen budovy a pozemků – výběrová řízení
13. Zrušení usnesení zastupitelstva – Radniční sklípek
14. Nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy K. Engliše
15. Dar pozemku p. č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce
16. Liberecký kraj – přijetí části komunikace Studánecká
17. Uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem Liberec a Ještědskou sportovní spol. s. r. o.
18. MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská)
19. Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství
20. Odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20 tis. Kč
21. Žádost o uzavření dohody o splátkách nebytových prostor č. N11 č.p. 976, Pionýrů, Liberec, sdružení LIBERECKÉ FÓRUM, o. s.
22. Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace - staženo z programu
23. Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec
24. Zásady poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti
25. Návrh financování kultury z rozpočtu města pro roky 2014, 2015 a 2016
26. Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 – 2016
27. Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje - staženo z programu
28. Přijetí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ k realizaci projektu „JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf“
29. Protokol z kontrolní akce „Kontrola realizace díla MŠ Věkova“
30. Protokol z kontrolní akce „Kontrola financování akce Rekonstrukce Soukenného náměstí“
31. Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z  pohledu zákona o veřejných zakázkách“
32. Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
33. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
34. Návrh na snížení počtu členů ve výboru pro rozvoj a územní plánování - staženo z programu
35. Další postup regulace hazardu na území města
36. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
37. Zpráva k problematice sociálně vyloučených lokalit: problematika ubytoven
38.
Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2013
39. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. a 11. řádného zasedání zastupitelstva města, která se konala dne 28. 11. a 12. 12. 2013
40. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení RM za měsíc listopad a prosinec 2013
II. Informace - Plán činnosti finančního výboru
III. Informace -Souhrn provedených změn a přesunů v rozpočtu
IV. Informace - Časový plán činnosti kontrolního výboru
V. Informace - o činnosti kontrolního výboru
VI. Informace - Hromadný podnět - chodník - ul. Hvězdná


 

Nastavení cookies