07.01.2013

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 28.06.2012

Nové body k zařazení na program:
13a. Návrh ODS - Stanovení podílu z výtěžku z odvodu - hazard - financování fondu SML
13b. Návrh ODS - Schvalení poskytnutí výtěžku z odvodu z hazardu do fondu SML
17a. Záměr prodeje pozemků č. 90, 103, 104, 105 - k. ú. Janův Důl
20a. Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti A. S. A.
20b. Volba zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec
20c. Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec
35a. Zařazení rekonstrukce Sokolovny Vesec do indikativního seznamu projektů IPRM
36a. Aktualizace obsazení řídícího výboru IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Program
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní O. Albertové
4. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní I. Laurenčíkové
5. Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Polyakových
6. Žádost o uzavření dohody o splátkách pana M. Rambouska
7. Plán prevence kriminality na léta 2013-2015 pro město Liberec
8. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pol. 2012
9. Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2012
10. Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBÚ na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU a návrh na zajištění potřebného předfinancování prostřednictvím tzv. směnečného programu - zatím není k dispozici
11. Úprava cen obsazených bytových jednotek
12. Úprava cen volných bytových jednotek po opakované veřejné dražbě dobrovolné, dle zákona č. 26/2000 v platném znění
13. Masarykova 625, Liberec 1 – snížení ceny
14. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012
15. Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2012
16. Návrh správní rady Sportovního fondu SML na přidělení dotací – 3. kolo 2012 - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
17. Majetkoprávní operace
18. Zástavní smlouva – bytové objekty Tyršova, Liberec 5
19. Zástavní smlouvy – bytové objekty v lokalitě U Sila
20. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy (pozemky p. č. 1782/2, 2087/1, 2282 a část pozemku p. č. 2087/3, k. ú. Ruprechtice
21. Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, p. o.
22. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
23. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací
24. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
25. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
26. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
27. Navýšení čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací – změna usnesení ZM č. 40/2012, 59/2012, 112/2012
28. Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 2. kolo 2012
29. Poskytnutí dotace pro TSML, a. s. ve výši 300.000,- Kč pro zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů na rok 2012
30. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací
31. Oprava zákresu vlastnické hranice pozemků p. č. 629/1 a 624/1
32. Rozdělení 68. změny Územního plánu města Liberce
33. Obecně závazná vyhláška SML č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie, a jiné podobné hry
34. Soukromá hotelová škola HERGESSEL, spol. s r. o. – využití předkupního práva
35. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
36. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
37. MŠ Broumovská – podklady k žádosti
38. Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Centrum aktivního odpočinku“
39. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci“
40. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města
41. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Informace
II. Informace
III. Informace
IV. Informace
V. Informace
VI. Informace
VII. Informace

Nastavení cookies