04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 26.01.2012

Body k zařazení na program:
23a. - Volba zástupce obce na XXXIV. mimořádnou valnou hromadu společnosti A. S. A., Liberec, s. r. o.
24a. - Plnění usnesení ZM za IV. čtvrtletí 2011

Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na období 2012 - 2016
4. Majetkoprávní operace
5. Přijetí daru pozemků p. č. 1141/5 a 1204/1, k. ú. Starý Harcov
6. Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního předpisu k oceňování pozemků
7. MFRB - výkup vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Staré Pavlovice
8. MFRB - přijetí daru pozemků a stavby komunikace v k. ú. Horní Hanychov
9. MFRB - záměr prodeje vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice SVS, a. s.
10. Záměr přijetí daru v k. ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec
11. Zástavní smlouva - bytové objekty v lokalitě U Sila
12. Plánovací smlouva - Horská
13. Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie
14. Vícezdrojové financování kulturních institucí ve městě Liberci - připojení se k výzvě Zastupitelstva města Brna ze dne 8. 11. 2011
15. Program prevence kriminality pro rok 2012
16. Zelené srdce Liberce III. etapa
17. IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci - aktualizace indikativního seznamu
18. Podání dotační žádosti - Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
19. Podání dotační žádosti - „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“
přílohy k bodu č. 19 (jedná se o soubory v osuhrnné velikosti cca 680 MB, budete proto přesměrováni na interní disk, k dokumentům se dostanete přes modře označené odkazy)
20. Využití areálu Lesního koupaliště
21. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova 114/38, příspěvkové organizace
22. Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění smlouvy uzavřené se společností „D“ občanské sdružení, Příční 470/18c, Liberec 7, dle usnesení č. 208/05
23. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2012
24. Směrnice Zastupitelstva města Liberec č. 1/2012 - Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Liberec
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10 a 11. zasedání zastupitelstva města, která se konala 24. 11. 2011 a 15. 12. 2011
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies