04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 23.02.2012

Program
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Protokol z kontrolní akce „Srovnání statutů a pravidel fondů SML týkajících se přidělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů“
4. Návrh správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel pro rok 2012
5. Návrh na vyřízení podnětu občanů
6. Návrh na vyřízení podnětu (petice občanů) – Liberec proti hazardu
7. Smlouva o zastavení pohledávek – Dodatek č. 1
Smlouva o poskytnutí bankovní záruky – Dodatek č. 1
8. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s. - Dodatek č. 2
9. Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012
10. Návrh na odvolání a jmenování člena finančního výboru
11. Majetkoprávní operace
12. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní J. Novákové
13. Návrh na uzavření dohody o zrušení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. o. p.
14. Poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.
15. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací
16. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
17. Změna usnesení č. 83/2011 ze dne 28. 4. 2011 – návrh na změnu (navýšení) čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje
školských příspěvkových organizací
17a.Návrh spravní rady fondu pro podporu a rozvoj. vzděl. - dotace 1. kolo 2012
17b. Návrh spravní rady kulturního fondu - dotace 1. kolo 2012
18. Vyúčtování dotace přidělené ZO ČSOP Armillaria na zajištění provozu stanoviště na recyklovatelné odpady v ulicích Rovná a Riegrova pro duben-prosinec 2011
19. MFRB – přijetí daru komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Horní Hanychov
20. MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice a následný převod SVS, a. s.
21. Plánovací smlouva – Valašská
21a. Přijetí daru pozemků, k. u. Rochlice
22. IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – podání dotační žádosti projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“
23. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní
hrací přístroje
24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. ledna 2012, a z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 26. ledna 2012
25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies