07.01.2013

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 06.09.2012

Program ZM

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Majetkoprávní operace
4.    Převod pozemků p. č. 90, 103, 104, 105, k. ú. Janův Důl u Liberce
5.    Převod práv a závazků – změna v osobě subjektu TREI Real Estate Czech Republic, s. r. o.
6.    Změna usnesení ZM – převzetí stavby komunikace na pozemcích p. č. 605/15 a 606/1 v k. ú. Doubí u Liberce a s tím související majetkoprávní vypořádání formou daru – Obilná ulice
7.    Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2012
8.    Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 2012
9.    Změna členů ve finančním výboru
10.    Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
11.    Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“
12.    Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Parky Lidové sady II. v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
13.    Revitalizace Rochlice – ul. Haškova – přijetí dotace
14.    Přijetí dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí dle usnesení vlády č. 159/2012
15.    Přijetí dotace z Ministerstva dopravy ČR na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012
16.    Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2012
17.    REAL SPACE, s. r. o. – žádost o úpravu smluvních podmínek
18.    Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání
19.    Plánovací smlouva Hynaisova
20.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání a z 2. mimořádného zasedání zastupitelstva města
21.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies