podklady pro náhradní 10. a řádné 11. ZM - 4. 12. 2012

Program zasedání


body spadající do náhradního 10. ZM:
19. Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 2012
20. Stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. ledna 2013 občanům, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za
výkon funkce člena výboru zastupitelstva města
20a. Revokace usnesení ZM č. 177/2012
21. Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění uzavřené smlouvy se společností ELTODO-
CITELUM, s.r.o. Praha 4“
22. Protokol z kontrolní akce „Kontrola realizace projektu EPC“
23. Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběrového řízení a stavu realizace investiční akce
Skládka Zlaté návrší“
24. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody
spádových základních škol v Liberci
25. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 5/2012 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství
26. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě
Liberci
27. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
28. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na 
kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
29. Kupní smlouva – Plynofikace 40 RD Vesec
30. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací
31. Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání
32. Nové názvy ulic 10/2012
33. Vydání 49.B změny Územního plánu města Liberec
34. Návrh zadání 68.A změny Územního plánu města Liberec
35. Návrh zadání 68.B změny Územního plánu města Liberec
36. Jmenování člena Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec za ODS
37. Změna v personálním obsazení člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec
38. Delegace zástupce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Severotrans, a. s.
39. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
40. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2013
41. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. 10. 2012
42. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 2012
II. Informace - REAL SPACE - stanoviskoBody spadající do 11. řádného zasedání ZM:

č. 16a - delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec

2. Diskuse občanů
3. Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje
školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
4. Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje
kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
5. Návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje
příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním
městem Liberec
6. Návrh rozpočtového opatření č. 9 Statutárního města Liberec na rok 2012
7. Návrh rozpočtového opatření č. 10 Statutárního města Liberec na rok 2012
8. Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2013 a návrh
hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2013
9. Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky
2014-2017
10. Majetkoprávní operace
11. Snížení cen budov a pozemků – výběrová řízení
12. Předkupní právo k pronajatým nemovitostem – Mediační agentura ČR, s. r. o.
13. Prominutí pohledávky a její účetní odpis
14. Dodatek ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace
Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec,
příspěvkové organizace
15. Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací, zřizovaných
Statutárním městem Liberec
Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací
16. Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace
17. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2013
18. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt
„Administrativní zajištění a řízení IPRM“
19. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků v IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní
život v Liberci
20. Schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace Rochlice – kamerový systém“
21. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život
v Liberci
22. Informace, dotazy a podněty zastupitelů


I. Informace - plán činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání na rok 2013

II. Informace - zpráva z kontroly v privatizovaných objektech - školství

III. Informace - o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování

IV. Informace - souhrn provedenych změn - přesunů v rozpočtu SML

V. Informace - IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

 

Nastavení cookies