04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 15.12.2011

Body navržené k zařazení na program:
Obecně závazná vyhláška - změna vyhlášky o stanovení míst, kde lze provozovat výherní hrací přístoje - návrh klubu zastupitelů ZPL
30a. - Pověření delegáta na valnou hromadu DPMLJ, a. s. - změna v obsazení dozorčí rady
30b. - Pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu KNL, a. s.
28a. - Obecně závazná vyhláška - stanovení míst - výherní hraíc přístroje

Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse občanů

3. Oddechová zóna Perštýn - návrh smluvního zajištění

4. Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2011

5. Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012

6. Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2013 - 2016

7. Sportovní areál Liberec s. r. o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce, Zástavní smlouva

8. Technické služby města Liberce, a. s., Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. - vystoupení ředitelů - k tomuto bodu není k dispozici materiál

9. Žádost o prominutí úroků z prodlení

10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní I. Szajkové

11. Majetkoprávní operace

12. Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního předpisu k oceňování pozemků

13. Rodinné domy - Hanychov, Irkutská - Charbinská - dopravní značení
Plánovací smlouva

14. Bytový dům Zelená střecha - projektová dokumentace
Plánovací smlouva

15. Změna usnesení ZM č. 185/2011 ze dne 8. 9. 2011 - návrh na změnu (navýšení) čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

16. Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec

17. Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec

18. Návrh změny Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec

19. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“

20. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu stanoviště na recyklovatelné odpady v ulicích Riegrova a Rovná

21. Cyklostezka Jungmannova - Viadukt
Přijetí dotace

22. IPRM Rochlice - přijetí dotace

23. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“

24. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

25. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace

26. Návrh na vydání 44. změny Územního plánu města Liberec

27. Schválení zadání 67. změny Územního plánu města Liberec

28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

29. Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 Statut města Liberce

30. 2. Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec v roce 2011

31. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24. listopadu 2011

32. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies