04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 29.04.2010

1. Program zasedání
3. Majetkoprávní operace
4. Výkup areálu bývalé MŠ Gagarinova
5. Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Výkup pozemku

6. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
7. Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“ – schválení pokračování v projektu
8. Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2009 a návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2010
9. Seznam ploch veřejné zeleně, rozvoj. ploch veřej. zeleně, rozvoj. ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů, které by měly být vyjmuty z privatizačního procesu
- Vzhledem k tomu, že se jedná o značně rozsáhlý materiál, budete přesměrováni na interní disk, který umožňuje rychlejší zobrazení a stažení materiálu. Upozorňujeme, že interní disk se zobrazuje v jiné grafické podobě, než tyto webové stránky. V případě potíží prosím kontaktujte organizační oddělení ( tel.: 485 244 835).
10. Zástavní smlouva – bytové objekty v lokalitě U Sila
11. Refinancování stávajících závazků – uvolnění zástavy KB, a. s.
12. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 2010
13. Prominutí části nákladů za služby spojené s užíváním technologického zařízení serverovny umístěné v nebytových prostorách budovy Nového magistrátu
14. Zřízení mateřské školy a školní jídelny – výdejny při Základní škole, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Změna názvu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, p. o.
15. MŠ Sluníčko – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

16. ZŠ Vrchlického – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

17. Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu
18. Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec
19. Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
20. Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec
21. Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2010
22. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
23. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010
24. Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010
25. Zadání 41.2 změny závazné části územního plánu města Liberec
26. Zahájení pořízení 65. změny územního plánu města Liberec – ZOO – nový vstup
27. Zahájení pořízení 66. změny územního plánu města Liberec – Sportovní areál Ještěd
28. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Administrativní zajištění IPRM v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
29. Uzavření smlouvy o partnerství, smlouvy o společném postupu a smlouvy o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ mezi Statutárním městem Liberec, Libereckým
krajem a Oblastní galerií Liberec

30. Smlouva o partnerské spolupráci s městem Dunkerque
31. Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, veřejná výzkumná instituce – jmenování zástupce zřizovatele v dozorčí radě
32. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010
33. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. března 2010
34. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Žádost zastupitele p. Jiřího Šolce o vyčíslení tržeb za parkovací systém za rok 2009
II. Plnění usnesení rady města za měsíc březen 2010
III. Informace Komise prevence o situaci na sídlišti Rochlice
IV. Privatizace budovy č. p. 584, ul. Sovova, Liberec XIV.
V. Privatizace pozemku p. č. 1015/2, k. u. Stary Harcov
VI. Doplnění informace č. X z 1. jednání ZM dne 28. 1. 2010
4a. Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000Sb.
24a. Kontrola rozdělování prostředků Ekofondu SML jednotlivým žadatelům v období 2008 - 2009
28a. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM...
28b. Schválení IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci...: 1. ČÁST MATERIÁLU
2. ČÁST MATERIÁLU
16a. - Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky, schválení přijetí dotace
31a. - Volba zástupce obce na XXX. řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec., s. r. o.
32b. - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s.
31c. - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Nastavení cookies