04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 28.01.2010

1. Pozvánka na 1. ZM
3. Majetkoprávní operace
4. Veřejně přístupný školní areál Perštýn
5. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů
6. Cyklostezka Nisa: Liberec centrum - přijetí dotace
7. Koncept územního plánu - přijetí dotace
8. Přijetí finančního daru na rekonstrukci plochy Soukenného náměstí
8a. Refinancování stávajících závazků
9. Projednání analytické části IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci a popisu opatření a aktivit, textu výzvy (včetně příloh) pro předkládání projektových záměrů
10. Podání dotační žádosti - "ZŠ Lesní - škola pro Evropu" v IPRM zóna Lidové Sady
(Materiál č. 10 se skládá z několika dalších rozsáhlých souborů, budete proto přesměrováni na interní disk.)
11. Podání dotační žádosti - "ZŠ Lesní - úprava parteru" v IPRM zóna Lidové Sady
(Materiál č. 11 se skládá z několika dalších rozsáhlých souborů, budete proto přesměrováni na interní disk.)
12. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010
13. Projektová dokumentace k předkládanému projektu d využitím státní účelové dotace na MV ČR na rok 2010
14. Projektová dokumentace k předkládanému projektu s žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010
15. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 62 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) - zahájení procesu pořízení - podklady pro nový územní plán
16. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 64 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) - zahájení procesu pořízení - podklady pro nový územní plán
17. Vydání 29.B změny územního plánu města Liberec
18. Vydání 37. změny územního plánu města Liberec
19. Zadání 51. změny územního plánu města Liberec
20. Protokol z provedené kontroly Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Divadlo F. X. Šaldy Liberec za rok 2008 v porovnání s minulými roky
21. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2010
22. Návrh na volbu přísedících do funkce Okresního soudu v Liberci
23. Schválení návrhu na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Liberec a informace o schválení jednorázových peněžitých darů členům komisí a odborných pracovních skupin Rady města Liberec za jejich práci v roce 2009
24. Převzetí ručitelského závazku ve smyslu ustanovení § 85, odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
24a. Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, s. r. o.
24b. Odvolání člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec a jmenování nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec
24c. Jmenování zástupce obce pro přístup k datům na Portálu farmáře
24d. Poskytnutí finančního daru ve prospěch humanitární organizace Hand for Help
25. Plnění usnesení ZM za IV. čtvrtletí 2009
26. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17. prosince 2009
27. Informace, podněty, dotazy zastupitelů

Nastavení cookies