04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 25.03.2010

1. Pozvánka na 3. ZM
3. Majetkoprávní operace
4. Prodej garáží, bytu a nebytového prostoru formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. – úprava nejnižších podání
5. Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberce za rok 2009
6. Vystavení směnky k odkupu
7. Kontokorentní úvěr do výše 40,000.000,- Kč u České spořitelny, a. s.
8. Refinancování stávajících závazků – splátka úvěru ČSOB, a. s.
9. Návratná finanční výpomoc – Sportovní areál Liberec, s. r. o.
9a. Valná hromada Teplárna Liberec, a. s. - volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti a zařazení bodu "Snížení základního kapitálu společnosti Teplárna Liberec, a. s."
10. Vyhodnocení výzvy IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
10a. Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 9,710 mil. Kč na akci "Objekt Základní školy Barvířská - přestavba, přístavba a stavební úpravy" pro rok 2010
11. Finanční podíl statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010
12. Návrh čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
13. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
14. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec v mimořádném kole roku 2010
15. Návrh Správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci I. a II. výzvy roku 2010
16. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených statutárním městem Liberec
17. Vyhodnocení plnění schválených monitorovacích opatření za období roku 2009 a aktualizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013
18. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2009
19. Kontrola systému, způsobu správy, údržby a využití nemovitostí v majetku SML, majetku doposud nezařazeného do správy jednotlivých útvarů MML či městem zřizovaných organizací
20. Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z GF LK pro rok 2010 z programu č. 24 – Podpora prevence kriminality
21. Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z GF LK pro rok 2010 z programu č. 20 – Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
22. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2009
23. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
24. Úprava některých norem SML na základě doporučení MV ČR
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. února 2010
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies