04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 16.12.2010

Pozvánka na 1. zasedání ZM
1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. OC FORUM - výmaz věcného předkupního práva

4. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol č. 8/08/0519 a č. 8/08/0520

5. Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 18. mil. Kč na akci „Přestavba objektu č. p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“

6. Návrh na čerpání Fondu pro financování školských příspěvkových organizací - vybavení interiéru MŠ Gagarinova

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML

8. Přijetí účelové neinvestiční dotace z MMR ČR - dočasné náhradní ubytování - povodně či jiné živelné pohromy

9. Obecně závazné vyhlášky SML o místních poplatcích

10. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu Dopravního podniku města Liberce, a. s.
10a. Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
10b. Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2010

11. Informace o přípravě rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2011 (není k dispozici písemný materiál, písemný přepis vystoupení k tomuto bodu naleznete v zápise ze zasedání)
11a. Zřízení finančního výboru Zastupitelstva města Liberec

12. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies