04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 30. 04. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

4. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

5. Městský fond rozvoje bydlení - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky, Liberec

6. Městský fond rozvoje bydlení - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, Liberec

7. Městský fond rozvoje bydlení - vyúčtování r. 2008 a návrh fin. prostředků na r. 2009

8. Městské lázně Liberec - zrušení záměru prodeje nemovitosti

9. Rekonstrukce mostu Letná, včetně souvisejících staveb: IV. a V. etapa: návrh na  změnu předmětu jednotlivých etap, Změna financování

10. Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu MHD

11. Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit, s. r. o.

12. Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178 konkrétním žadatelům

13. Návrh SR Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2009 Liberec v rámci I. výzvy roku 2009

14. Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v r. 2008

15. Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2009

16. Daň z přidané hodnoty na vstupu

17. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za I. čtvrtletí 2009

18. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 2009

19. Návrh dodatku č. 5 ke zřiz. listině Naivního divadla Liberec, upravující hlavní předmět činnosti organizace

20. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 2. a 3. kolo 2009

21. Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 4. kolo 2009

22. Schválení smlouvy o alokaci prostředků - IPRM Liberec - zóna Lidové sady

23. Průběh pořizování 21. hromadné změny územního plánu města Liberec

24. Průběh pořizování 29. hromadné změny územního plánu města Liberec

24a. Petice občanů proti dopravním úpravám v Ježkově ulici, Rochlice

25. Přijetí odvodu části výtěžku z provozování sázkové hry

26. Odvolání z funkce a jmenování do funkce manažera prevence kriminality 

27. Plnění usnesení ZM za I. čtvrtletí 2009

28. Vyřízení podnětů a dotazů z 3. zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 3. 2009

29. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Připomínky ke stavebním úpravám v ul. Husova

II. Informace - Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu SML

III. Informace - Hand for Help - závěrečná zpráva mise v Gruzii

IV. Informace - Plnění usnesení RM za březen 2009

 

Nastavení cookies