04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 29. 10. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

- 5. část

- 6. část

- 7. část

- 8. část

- 9. část

- 10. část

- 11. část

- 12. část

- 13. část

4. Prodej samostatně stojících garáží formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

5. Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. 

6. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

7. Zelené srdce Liberce - I. etapa - změna financování

8. MFRB - přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k. ú. Ruprechtice, Liberec

9. MFRB - úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho následné předání SVS, a. s. 

10. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za 1. - 9. měsíc 2009

11. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o veřejném pořádku

12. Aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

13. Návrh rozpočtového opatření č. 5 statutárního města Liberec na rok 2009

14. Refinancování stávajících závazků

15. MŠ Malínek - realizace úspor energie
    Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

16. MŠ Stromovka - realizace úspor energie
    Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

17. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol č. 8/08/0519 a č. 8/08/0520

18. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

19. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec

20. Prodej pozemků v lokalitě Perštýn

21. Úprava smluvního vztahu (Hane Interiér, s. r. o.)

22. Zřizovací listina příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec

23. Zřizovací listina příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

24. Zřizovací listina příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec

25. Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Liberec

26. Zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Liberec

27. Schválení zahájení tvorby tématického Integrovaného plánu rozvoje města

28. Zadání 49. změny územního plánu města Liberec

29. Zadání 55. změny územního plánu města Liberec

30. Zřízení příspěvkové organizace statutárního města Liberec - Městské lesy Liberec, p. o. 

31. Založení zájmového sdružení právnických osob JEŠTĚD, z. s. p. o.

31a. Záměr pronájmu zanedbaných městských ploch

32. Uzavření Koncesní smlouvy v rámci projektu: "Provozování Městského stadionu Liberec" 

33. Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2009

34. Doplnění osadního výboru Vesec o jednoho člena

35. Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na obnovení nemovité kulturní památky - Hrobka Liebiegů v Liberci

36. Přijetí účelového finančního příspěvku ministerstva kultury na obnovení nemovité kulturní památky - Kaple sv. Vavřince v Pilínkově

36a. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.

37. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 24. září 2009

38. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení RM za září 2009

II. Informace - Zpráva z kontroly činnosti v privatizovaných nemovitostech za účelem výchovy a vzdělávání

 

Nastavení cookies