04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 29. 01. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

4. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

5. Fórum Liberec - žádost investora o spolupráci při zajištění financování 2. etapy výstavby

6. Prominutí části dluhu - Jan Krenk, V Jámě 1179/6, Děčín 4

7. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 1. kolo 2009

8. Smlouva o převedení činnosti základní školy

9. Vydání 50. změny územního plánu města Liberec

10. Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích v době konání "FIS mistrovství světa v  klasickém lyžování Liberec 2009"

11. Protokol z kontrolní akce "Kontrola způsobu a průběhu plnění usnesení č. 145/06 a  13/08" schválené Zastupitelstvem města Liberec dne 5. června 2008

12. Protokol z kontrolní akce "Kontrola způsobu vyřizování žádostí o změnu územního plánu za roky 2005 - 2008 Statutárním městem Liberec, kontrola posloupnosti, kontrola dodržování právních předpisů a interních směrnic"

13. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2009

14. Projektová dokumentace k předkládaným projektům s využitím státní účelové dotace MVČR na rok 2009

     - první část

    - druhá část

    - třetí část

    - čtvrtá část

15. Jmenování do funkce manažera prevence kriminality

16. Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2008

17. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 12. 2008

18. Informace, podněty a dotazy zastupitelů

I. Zpětvzetí budovy č. p. 414, Klicperova, včetně příslušných pozemků

II. Žádost Z. Drozena o úpravu veřejného prostranství v ul. Na Kopečku

III. Časový plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2009

IV. Plán činnosti finančního výboru ZM na I. pol. 2009

V. Plnění usnesení RM za listopad a prosinec 2008

VI. Souhrn provedených změn a rozpočtové opatření č. 5

 

Nastavení cookies