04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 26. 11. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace 

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

- 5. část

- 6. část

- 7. část

- 8. část

4. Bytové náhrady

5. Prodej pozemků v lokalitě Perštýn - tento materiál je neveřejný

6. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

7. Cyklostezka Nisa: Liberec - Hrádek n. N. - příprava a koordinace záměru

8. Liberecký kraj - odstoupení od kupní smlouvy (CVLK)

9. Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil. Kč na akci "Objekt základní školy Barvířská - přestavba, přístavba a stavební úpravy"

10. Kontokorentní úvěr do výše 20,000.000,- Kč u Komerční banky, a. s.

11. Návrh na prodej vybavení bývalé školní kuchyně ZŠ Barvířská 38/9, Liberec

12. Záměr realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu

13. Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu

14. Vyhodnocení II. kola výzvy IPRM Liberec - zóna Lidové sady

15. IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci - zřízení řídícího výboru a jmenování manažera IPRM

16. Zadání 53. změny územního plánu města Liberec

17. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 60 (návrhy v k. ú. Vratislavice nad Nisou) - zahájení procesu pořízení - podklady pro nový územní plán

18. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 61 - zahájení procesu pořízení - podklady pro nový územní plán

- 1. část

- 2. část

19. Zahájení pořízení 63. změny územního plánu - přestavba Interlana Františkov

20. Uzavření koncesní smlouvy v rámci projektu:

"Provozování městského stadionu Liberec"

21. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

22. Plnění usnesení ZM za III. čtvrtletí 2009

22a. Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.

23. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. října 2009

24. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Plnění usnesení RM za říjen 2009

II. Úprava pozemku p. č. 1143/1, k. ú. Krásná Studánka

III. Vyjádření ředitele ZOO Liberec k mimořádné události ze dne 19. 11. 2009

 

Nastavení cookies