04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 26. 03. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

4. Prodej pozemků p. č. 650/1, 651/1, 654/1, 654/2, k. ú. Liberec

5. Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zák. č. 26/2000 Sb.

6. Prodej budovy a pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zák. č. 26/2000 Sb.

7. Převod trafostanice TS 390 KOLOSEUM

8. Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie

9. Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberec za r. 2008

10. Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o.

11. Zpráva o Fondu rozvoj bydlení za rok 2008

12. Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy s Dopravním podnikem města Liberce, a. s.

13. Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci I. a II. výzvy roku 2009

14. Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací

15. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 

16. IPRM - zóna Lidové Sady - dovolba člena řídícího výboru

17. IPRM Liberec - zóna Lidové Sady 

  - 1. cast

  - 2. cast

  - 3. cast

18. Schválení Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt do výzvy IOP "E-Government v obcích - Czech POINT - kontaktní místa"

19. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva konaného dne 5. 3. 2009

20. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Daň z přidané hodnoty na vstupu 

II. Informace - Plnění usnesení RM za měsíc únor 2009

III. Informace - dopis p. Nováka

IV. Informace - Postup úřadu při vyřizování žádostí o změnu plánovací dokumentace

Nastavení cookies